Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder.

At alle som arbeider innenfor feltet finansiell rådgivning har den nødvendige kompetanse og etterlever god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet.

Med finansiell rådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir knyttet til plassering av kundenes finansielle formue. Ordningen er i første rekke rettet mot rådgivning av ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet.

 • AFR ble etablert 1. januar 2009
 • Autoriserte finansielle rådgivere kan søkes opp i et offentlig register
 • 128 medlemsbedrifter
 • 6289 autoriserte rådgivere per 1.09.17

Hvem skal autoriseres? 

Både finansielle rådgivere og de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres. Medarbeidere som arbeider med ren ekspedisjon, faller utenfor ordningen. Selv om alle rådgivere som hovedregel bør autoriseres, finnes det grupper av medarbeidere som må vurderes særskilt. Finansbedriften må selv foreta de nødvendige avgrensninger. 

Mange bedrifter velger å melde inn grupper av medarbeidere som får fagkunnskapen dokumentert gjennom kunnskapsprøven, uten at de gjennomfører hele autorisasjonsløpet.

Banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond kan slutte seg til autorisasjonsordningen. Foretakene melder inn rådgivere til autorisasjonsprøve og ser til at autorisasjonen blir vedlikeholdt. Ansvaret for å autorisere rådgiverne hviler på de finansforetakene som selger eller formidler finansielle spareprodukter til personkunder

Fullstendig liste over tilsluttede bedrifter finnes her.

Prøvene

For å bli autorisert, må man bestå en kunnskapsprøve innenfor syv fagfelt, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en omfattende praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders relevant yrkespraksis.

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder for finansielle rådgivere:

 • Personlig økonomi
 • Makroøkonomi
 • Finansmarkeder, metoder og portefølje
 • Produktgrupper
 • Regelverk
 • Grunnleggende regelverk
 • Etikk og god rådgivningsskikk

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve. Se fagplan og les mer om kravene til autorisasjon her

Søk autorisert finansiell rådgiver

Sjekk om din rådgiver er autorisert.
 


Personlig medlemskap

FinAut tilbyr personlig medlemskap i AFR fra høsten 2017. Medlemskapet lar utmeldte kandidater og privatister følge et oppdateringsløp i FinAuts regi.

Medlemskapet gir muligheten til å:

 • fremdeles ha tilgang til sin egen side i FinAuts portal
 • få tilbud fra leverandører om oppdateringsmateriell, kurs m.v.
 • gjennomføre en årlig oppdateringstest og slik dokumentere at kunnskapen er oppdatert

Medlemskapet inkluderer tilgang til FinAuts portal med oppdateringsfagplan, kartleggingstest, oppdatering i etisk dilemma, samt mulighet til å gjennomføre oppdateringsprøve for AFR.

Opplæringen er valgfri. Leverandører av opplæringsmateriell er Spama, KanFinans og BI.

Ved bestått oppdateringsprøve kan et oppdateringsbevis lastes ned fra medlemmets egen side på finaut.no.

For å kunne yte finansiell rådgivning, bruke tittelen Autorisert Finansiell Rådgiver og fremkomme i registeret, må en rådgiver både være oppdatert og ansatt i en bedrift som er tilsluttet AFR.