For å bli autorisert eller godkjent innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Dette varierer mellom fagområdene.

  • Kunnskapsprøve basert på fagplanen innen det aktuelle fagområdet
  • Samtalen, elektronisk prøve i etikk
  • Praktisk prøve bestående av en casebasert rådgivningssamtale (AFR, GOS), eller praksiskrav* (kreditt)
  • 6 måneder yrkesrelevant praksis**

Når alle kravene er oppfylt og registrert vil kandidaten få status som godkjent eller autorisert. Autoriserte i AFR vil i tillegg kunne søkes opp i det nasjonale registeret på finaut.no.

Kandidater kan ta bare kunnskapsprøven for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert eller godkjent. Kunnskapsprøven kan vedlikeholdes årlig.

Medlemsbedriftene har ansvar for kompetanseutvikling og tilrettelegging av prosesser der medarbeiderens holdninger og praktiske ferdigheter utvikles. Kompetanseoppbyggingen foretas i samarbeid med eventuelle utdanningsleverandører.

*Praksiskravet gjelder Kreditt og vil bli definert i løpet av høsten 2017.

**Gjelder AFR og Kreditt.

Se oversikt over regelverket som gjelder for godkjennings- og autorisasjonsordningene her.

Privatist i AFR eller Kreditt

Ikke ansatt i en medlemsbedrift, men ønsker å gå opp til kunnskapsprøven? Les mer om tilbudet for privatister her.

Kunnskapsprøven: Fagkunnskapen testes

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest hvor kandidatene skal vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:


Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen. Her fremgår både fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i. I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

En samling av lover og forskrifter er tilgjengelig i kunnskapsprøven for bruk ved emnet grunnleggende regelverk.

Testdatabasen er utarbeidet på grunnlag av fagplanen.

Kravet til bestått er minimum 70 %, og samtidig minimum 50 % innen hvert emneområde.

*Ved spesielle behov kan det innvilges 30 % tilleggstid av bedriften

 

Samtalen – elektronisk prøve i etikk

Samtalen er en elektronisk simuleringsprøve som tester kandidaten i å drøfte etiske dilemmaer. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Samtalen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet.

Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Samtalen fra en kunnskapsprøve. Samtalen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

 

 

Praktisk prøve

I praktisk prøve skal kandidatene vise at de mestrer salg, rådgivning og God rådgivningsskikk i praksis. Kandidaten må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne gå opp til praktisk prøve.