Pressekontakt

   
  Daglig leder: Siv Seglem

Telefon: 23 28 44 50 / 913 21 081

siv.seglem@autorisasjonsordningen.no

     

Styreleder: Gry Nergård
Telefon: 23 28 42 28 / 990 05 080

gry.nergard@finansnorge.no

Finansiell rådgiver fratatt sin autorisasjon

2016.05.31 Den 4. mai ble en finansiell rådgiver fratatt sin autorisasjon etter grove brudd på sentrale atferdsnormer.

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) forfalskning av dokumenter i forbindelse med behandling av kredittsaker i finansbedriften (Bedriften). Likestilt med brudd på God rådgivningsskikk, er dette i strid med sentrale og relevante atferdsnormer og saken rammes av straffeloven kapittel 29 om vern av tilliten til penger og visse dokumenter, jf. §§ 361 (dokumentfalsk) og 362 (mindre dokumentfalsk).

Problemstillingen i saken er om Rådgivers forfalskning av opplysninger i selvangivelser og lønnsslipper i til sammen åtte kredittsaker innebærer brudd på «andre sentrale atferdsnormer» i en grad som gjør at autorisasjonen skal falle bort eller at advarsel skal gis. Styret finner det utvilsomt at dokumentfalsk av et omfang og en alvorlighetsgrad som i denne saken – på et sentralt virksomhetsområde –, utgjør grove brudd på sentrale og relevante atferdsnormer. Bruddene er åpenbart egnet til å svekke tilliten til Rådgiveren og Bedriftens omdømme.Det er også risiko for at kunder og Bedrift kan lide tap som følge av Rådgivers dokumentfalsk.

Etter konkret vurdering av de relevante momentene i saken, er Styret kommer til at riktig sanksjon er fratakelse av autorisasjon.

Les styrets fullstendige behandling her

 

Autorisert finansiell rådgiver er fratatt sin autorisasjon

2016.03.04 Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger besluttet 1. mars 2016 å frata en finansiell rådgiver sin autorisasjon for grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i Bedriften.

Den aktuelle saken gjelder en Rådgiver som har hatt et løpende mellomregningsforhold til kunder knyttet til spillegjeld og som i samme periode har innstilt på lån til Kundene. Det er i strid med Bedriftens kredittpolicy og habilitetsregler. Bedriftens habilitets- og etikkregler utgjør en del av de sentrale atferdsnormene, og bruddet har skjedd innenfor et sentralt virksomhetsområde.

Det er avdekket brudd på dokumentasjonsplikten i sakene, et sentralt normbrudd som vil kunne være skadelig for Bedriften og for bransjens omdømme. Dokumentasjon skal forebygge rettskonflikter ved å klargjøre faktum ved uenighet mellom finansbedrift og kunde.  Normbruddene har utsatt Bedriften for tapsrisiko og omdømmemessig risiko. Rådgiver kunne og skulle ha handlet annerledes ved å overlate behandlingen av lånesøknadene og kundeansvaret til andre.

Styret har kommet til at forholdet i saken samlet sett utgjør grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i Bedriften. Etter en konkret vurdering av de relevante momentene i saken, er Styret kommet til at riktig sanksjon er fratakelse av autorisasjonen.

Les styrets fullstendige behandling her

Pressemeldinger arkiv