Autorisasjonsordningen i Sparing og investering (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder.

At alle som arbeider innenfor feltet finansiell rådgivning har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme. En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet.

Med finansiell rådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir knyttet til plassering av kundenes finansielle formue. Ordningen er i første rekke rettet mot rådgivning av ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet.

  • AFR ble etablert 1. januar 2009
  • Autoriserte finansielle rådgivere kan søkes opp i et offentlig register

Hvem skal autoriseres? 

Både finansielle rådgivere og de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres. Medarbeidere som arbeider med ren ekspedisjon, faller utenfor ordningen. Selv om alle rådgivere som hovedregel bør autoriseres, finnes det grupper av medarbeidere som må vurderes særskilt. Finansbedriften må selv foreta de nødvendige avgrensninger. 

Mange bedrifter velger å melde inn grupper av medarbeidere som får fagkunnskapen dokumentert gjennom kunnskapsprøven, uten at de gjennomfører hele autorisasjonsløpet.

Banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond kan slutte seg til autorisasjonsordningen. Foretakene melder inn rådgivere til autorisasjonsprøve og ser til at autorisasjonen blir vedlikeholdt. Ansvaret for å autorisere rådgiverne hviler på de finansforetakene som selger eller formidler finansielle spareprodukter til personkunder

 

Hvordan bli autorisert

For å bli autorisert, må man bestå tre kunnskapsprøver, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en  praktisk prøve. Det er også et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve.

Kunnskapsprøvene

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder for finansielle rådgivere:

  • Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk (egen prøve)
  • Personlig økonomi 1 (egen prøve)
  • Personlig økonomi 2
  • Makroøkonomi
  • Finansmarkeder, metoder og portefølje
  • Produktgrupper
  • Regelverk

Praktisk prøve

I den praktiske prøven skal kandidatene vise at de mestrer finansiell rådgivning og God skikk i praksis. Den praktiske prøven gjennomføres i bedriften. Dette er nærmere omtalt i rammeverk for praktisk prøve.  Kandidaten må først ha bestått kunnskapsprøven for å ha rett til å gå opp til praktisk prøve. Elektronisk prøve i etisk dilemma kan avlegges både før og etter praktisk prøve. Dette er det opp til den enkelte bedrift i samråd med aktuell kandidat å avgjøre.

Rollespill med utgangspunkt i et case

Kandidatene vil på forhånd få utdelt et case som vil inneholde vanlige kundeopplysninger. Rollespillet vil gjennomføres som to kundemøter. I det første kundemøtet prøves kandidatene i evnen til å avdekke kundenes behov. I det andre kundemøtet skal kandidatene presentere sine forslag til løsninger. Mellom de to kundemøtene får kandidatene tid til å forberede en løsning som skal presenteres for kunden(sensor). Total tidsramme er 3,5 timer.

To sensorer

I den praktiske prøven er det to sensorer. Den ene sensoren spiller kunden. Den andre sensoren er uavhengig. Det vil si at vedkommende ikke skal ha relasjoner til kandidaten. I praksis betyr det at sensoren skal komme fra en annen enhet i bedriften, eller fra en annen bedrift enn kandidaten.

 

Sjekk om din rådgiver er autorisert.

Bruk av tittel

For å kunne yte finansiell rådgivning, bruke tittelen Autorisert Finansiell Rådgiver og fremkomme i registeret, må en rådgiver både være oppdatert og ansatt i en bedrift som er tilsluttet Sparing og investering.

 

Relevante lenker