I desember 2018 åpnet FinAut for tilslutning til Autorisasjonsordningen i personforsikring, og 22 bedrifter har allerede meldt seg inn. Prøvene blir tilgjengelige for kandidater i april 2019.

 

Ordningen har til målsetning å sikre:

  • tilpasning til IDD og til de kravene reglene stiller, dokumentasjon av relevant kompetanse og kompetanseoppdateringer
  • kravet om å etterleve God skikk og at dette følges opp for rådgivere
  • økt legitimitet gjennom nasjonale prøver
  • kostnadseffektiv dokumentasjon av kompetanse (felles utvikling av prøver, felles registrering av kompetanse, oppdateringer m.m.)
  • økt verdi for kandidatene, en nasjonal autorisasjon henger høyere enn en intern sertifisering
  • økt verdi for bedrifter som ved ansettelser vet hvilken kompetanse ansatte fra andre bedrifter innehar
  • innfrielse av omgivelsenes forventninger til at bredderådgivere også er autorisert i personforsikring
  • at bedriftenes oppfatning av at det er naturlig at personforsikring har minst samme status som GOS

FinAut tilbyr nå autorisasjoner for fagområdene sparing og investering, kreditt, skadeforsikring og personforsikring.

Piloten viser at kunnskapsprøven er relevant

I januar 2019 gjennomførte 50 kandidater fra 15 bedrifter en pilot på kunnskapsprøven. Resultatene viste at de fleste emneområdene opplevdes som relevante og på et riktig kunnskapsnivå.

Gjennomføringen avdekket imidlertid at det var noe sprik mellom fagplanens krav og kunnskap hos pilotdeltakerne innenfor området personlig økonomi. Dette emneområdet er derfor gjennomgått på nytt, og justeringer er gjort for å sørge for at innholdet er relevant. 

Bakgrunn for å opprette en autorisasjonsordning

I 2015 ble en felles fagplan for personforsikring lansert, utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bedriftene og FinAut. I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. Styret i FinAut besluttet i mars 2018 å opprette en autorisasjonsordning i personforsikring for å imøtekomme bedriftenes ønsker om en felles bransjeautorisasjon.