Informasjonsgivere er personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester.

I verdipapirhandelloven §10-14 er det fastsatt kompetansekrav, både for investeringsrådgivning og informasjonsgivere. For investeringsrådgivning er krav til kompetanse ivaretatt av autorisasjonsordningen i sparing og investering (AFR). For informasjonsgivere har det ikke vært tilsvarende ordninger og Finansnæringens Autorisasjonsordning (FinAut) har derfor, med støtte fra bransjen, utviklet en felles fagplan.

Kravene til kompetanse følger av verdipapirhandelloven §10-14 og ESMA guidelines (Ref. V.II.17 ESMA Guidelines for assessment of knowledge and competence PDF). Verdipapirhandelloven og ESMA guidelines stiller krav både til kunnskap (hensiktsmessige kvalifikasjoner) og kompetanse (hensiktsmessig erfaring) og til instrukser for kompetansekrav.

Manglende bevissthet om kravene

Finanstilsynet har gjennomført en undersøkelse av samtlige norske verdipapirforetaks og filialers etterlevelse av blant annet disse kompetansekravene. Undersøkelsen avdekket at flere foretak har oversett og feiltolket kravene. Finanstilsynet har derfor sendt et brev til alle verdipapirforetak og filialer 18.12.19. med presiseringer av kravene og Finanstilsynets forventning til etterlevelse. I brevet skriver bl.a. Finanstilsynet at kompetansekravene i verdipapirhandelloven både omfatter personer som yter investeringsrådgivning og personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, investeringstjenester eller tilknyttede tjenester. Finanstilsynet mener at flere foretak har lav bevissthet på at personer som gir informasjon også omfattes.
 

Dokumentasjon av riktig kompetanse

Fagplanen danner et godt grunnlag for å utvikle relevant læringsmateriell og dokumentasjon av kompetanse. For å dokumentere etterlevelse av kravene åpner FinAut muligheten for å gjennomføre og registrere beståtte kunnskapsprøver fra høsten 2020.

Bransjenormen God Skikk ved rådgivning og annen kundebehandling gjelder for alle som jobber i kundeposisjon, også for informasjonsgivere. Etikk og grunnleggende regelverk med blant annet anti-hvitvasking og personopplysningsloven er også sentral kunnskap for informasjonsgivere. En informasjonsgiver må bestå kunnskapsprøven i god skikk, etikk og grunnleggende regelverk og simuleringen i etisk dilemma. Fagrådet vil sørge for at fagplanen holdes oppdatert og stille krav til årlig oppdatering.
 

Opplæringsmateriell

Bedriftene kan selv utvikle læringsmateriell som dekker fagplanen eller kjøpe dette fra tilbydere i markedet.

Merk: Fagplanen dekker ikke det forhold at informasjonsgivere i målgruppen skal gi informasjon om komplekse produkter (ref. ESMA retningslinjer punkt A).  Bedriftene må eventuelt selv sørge for å dekke behov for særskilt kunnskap om slike produkter.

Informasjonsgivere fagplan forside

Klikk på bildet for å åpne fagplanen som PDF.