Det er laget et forslag til en autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger som noen bedrifter er i gang med å teste ut før en ny ordning lanseres høsten 2020.

 

Pilotfase: Autorisasjon for digitale rådgivningsløsninger 

FinAuts styre vedtok høsten 2019 å starte et pilot-prosjekt for søknadsprosessen.

Formålet med piloten er å vurdere om den foreslåtte løsningen som er beskrevet i rapporten "Utredning av Autorisasjonsordning digitale rådgivningsløsninger" lar seg gjennomføre i praksis med eventuelle justeringer. 

Piloten skal ferdigstille dokumenter til en søknadsprosess og gjennomføre en pilot-søknadsprosess for inviterte bedrifter. 

Prosjektet skal vurdere piloten, evaluere forslagene i rapporten "Utredning av Autorisasjonsordning digitale rådgivningsløsninger" og fastsette hvordan en autorisasjon kan tilbys bedriftene. 

Pilot-prosjektet skal avsluttes med en rapport innen 1. april 2020.  

 

forside rapport utredning robot.jpg
Klikk på bildet for å åpne rapporten.

Bakgrunn

I november 2017 besluttet Finans Norges hovedstyre at FinAut skulle utrede muligheten for en autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger.

Advokatfirmaet Schjødt AS ble valgt som prosjektleder for utredningsarbeidet, og det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra FinAuts administrasjon og tre medlemsbedrifter (DNB, Storebrand og Gjensidige).

Prosjektgruppen startet sitt arbeid i august 2018. Som grunnlag for vurderingene har gruppen blant annet utredet markedet for digitale løsninger og utviklingstrekk samt offentligrettslige rammebetingelser.

Gruppen har også sett på betydningen av autorisasjonsordninger, med utgangspunkt i hensynene til foretakene, bransjen og forbrukerne. Videre har prosjektgruppen sett hen til andre norske autorisasjonsordninger innenfor andre sektorer og ordninger i utlandet.  

Basert på utredningene har prosjektgruppen kommet frem til en anbefalt modell for en autorisasjonsordning for digital rådgivning/robotrådgivning. I denne rapporten presenteres grunnlaget for vurderingene og den foreslåtte modellen.


Beslutning

Rapporten er behandlet i FinAuts styre 23. januar 2019 og i Finans Norges hovedstyre 7. mars 2019. 

FinAuts styre ønsker å igangsette en autorisasjonsordning som beskrevet, med det forbehold at det kjøres en pilot før en løsning introduseres i full bredde.

Finans Norges hovedstyre ga uttrykk for at det er bra at det tas initiativ til å skape kvalitet på tvers av salgskanalene.

Hovedstyret anbefalte at FinAut iverksetter en autorisasjonsordning for digital rådgivning/robotrådgivning etter mønster av forslaget i den fremlagte rapporten.