Norge og verden står overfor en betydelig omstilling for å nå klimamålene for 2050. Klimaendringer er en samfunnsutfordring og en trussel for finansiell stabilitet. Derfor er klimaendringer og den risikoen disse representerer en viktig sak for finansnæringen.

I omstillingen til et bærekraftig samfunn spiller finansnæringen en viktig rolle gjennom å bestemme hvem som får finansiering og til hvilken kostnad, og hvilke produkter og tjenester som skal tilbys i markedet. Skadeforsikringsforetakene er spesielt viktige i vurderingen av risiko og forebygging av naturskader.

Omstillingen innebærer også store muligheter – for samfunn, næringsliv generelt og finansnæringen spesielt. For å sikre at finansnæringen er godt posisjonert og motivert for å være en pådriver og tilrettelegger for forutsigbar omstilling, er det viktig at ansatte på alle nivåer i finansnæringen får mer innsikt i grønn finans, ESG-kriteriene og bærekraft.

Eget emne i autorisasjonsordningene

Økende etterspørsel etter bærekraftige produkter, endrede kundeforventninger og nye reguleringer vil kreve en utvidet kundedialog og endret rolleforståelse for mange ansatte i finans. Dette aktualiserer et kompetanseløft i finansnæringen. Som en del av dette blir bærekraftig finans et eget emneområde i autorisasjonsordningene under tverrgående emner og et krav til årlige oppdateringer for eksisterende rådgivere i 2020. Emneområdet vil bestå av temaer som FNs bærekraftsmål, Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen, og finansnæringens rolle i det grønne skiftet. Oppgaver til temaet tas inn i kunnskapsprøven fra 1. april 2020.

Bakgrunn

Handlingsplan for oppfølging av Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen ble vedtatt i Finans Norges hovedstyremøte 5. juni. Som et konkret tiltak står «Samarbeid med autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere om klimarisiko og ESG i fagplanene».

FinAut styre sluttet seg i juni 2019 til å ta sikte på å ta inn kunnskapskrav om klimarisiko og ESG i fagplanen(e) og som årlig kompetanseoppdatering fra januar 2020. En arbeidsgruppe ble deretter satt sammen for å definere relevant innhold, nivå og omfang. Forslag til emneområde ble deretter vedtatt i tverrgående fagråd i november.

Hva skjer videre?

FinAut vil i 2020 se på muligheten til å utvide temaet og ta inn spesifikke kompetansekrav i hver av autorisasjonsordningene.

FinAut vil også utvikle et bærekraftshjørne på finaut.no, som vil inneholde relevant informasjon om temaet som allerede finnes, for eksempel «Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen».