Mål i livet kan være så mangt, men for en sentralbank er det få ting som er viktigere enn inflasjonsmålet. Det er Regjeringen som fastsetter inflasjonsmålet.

Inntil nylig var inflasjonsmålet i Norge på 2,5 pst. De fleste av våre naboland har lenge hatt et inflasjonsmål på 2 pst. Inflasjonen i Norge kunne være noe høyere enn i våre naboland da Norge skulle fase inn økt bruk av oljepenger med økt ressursutnyttelse i økonomien -  og inflasjon som resultat.

 

Av: Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen og fagansvarlig i fagråd AFR og Kreditt

 

Forskriften lyder sin helhet:

§ 1 Pengepolitikken skal opprettholde en stabil pengeverdi gjennom lav og stabil inflasjon.

§ 2 Norges Bank forestår den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

§ 3 Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 pst. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

§ 4 Norges Bank skal jevnlig offentliggjøre de avveiingene som ligger til grunn for den operative gjennomføringen av pengepolitikken.

§ 5 Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 29. mars 2001 nr. 278 om pengepolitikken.

 

Den viktigste setningen her er:

Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser.

For første gang er hensynet til finansiell stabilitet eksplisitt tatt hensyn til i forskriften. Betydningen av dette bør ikke overdrives, da Norges Bank i praksis alltid har tillagt dette hensynet en viss vekt i sin rentesetting.

Norges Bank skrev da også samme dag som forskriften kom:

Etter Norges Banks vurdering har rammeverket for pengepolitikken fungert godt. Prisveksten har vært lav og stabil, og en fleksibel praktisering av inflasjonsstyringen har bidratt til å dempe utslagene i produksjon og sysselsetting.

– Den nye forskriften klargjør mandatet for pengepolitikken og underbygger den fleksible praktiseringen av inflasjonsstyringen. Slik Norges Bank vurderer det, vil den nye forskriften ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Senere i Pengepolitisk Strategirapport nr. 1 2018 viste Norges Bank denne figuren, som illustrasjon på hva et redusert inflasjonsmål vil bety.

Det blir enklere å oppnå en inflasjon på 2 pst enn 2,5 pst. Det kan også bety at styringsrenten lettere settes opp.  Likevel er det slik at 2 pst som langsiktig inflasjonsrate tilsier at det langsiktige rentenivå – normalrenten – blir lavere enn tidligere.

Store endringer er det ikke – hverken på kort eller på lang sikt.

18. april 2018 skrev Finansminister Siv Jensen denne svært leseverdig kronikken om den nye forskrift.

Jan Ludvig Andreassen

sjeføkonom i Eika Gruppen

emneansvarlig i Fagråd AFR og Kreditt