Reglene for aksjesparekonto er gitt i skatteloven § 10-21 og i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 10-21 Skattlegging av aksjesparekonto og kontohaver. Reglene om aksjesparekonto trådte i kraft 1. september 2017.

Formålet med  aksjesparekonto er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer og andre finansielle instrumenter, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer. Så lenge midlene blir på kontoen og ikke tas ut, blir det ikke tale om noen gevinstbeskatning.

Kun personlige skatteytere kan opprette aksjesparekonto. Aksjesparekonto kan tilbys av banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. 

 

Finansielle instrument mv. som er omfattet av ordningen

  • Børsnoterte aksjer etablert i EØS
  • Aksjefond etablert i EØS
  • Egenkapitalbevis

Den enkelte tilbyder av aksjesparekonto har anledning til å avgrense tilbudet av finansielle instrumenter som kan inngå i eget tilbud. Hvilke finansielle instrumenter som kan inkluderes på en aksjesparekonto, kan derfor variere fra tilbyder til tilbyder. Dette kan spesielt gjelde utvalg av aksjefond.    

Kun aksjefond med minst 80 prosent aksjeandel ved årets begynnelse kan inkluderes på en aksjesparekonto. Hva som skattemessig regnes som et aksjefond, følger av skatteloven § 10-20 (3).

Det legges ikke opp til at finansielle instrumenter som etter tidspunktet for innskudd ikke lenger tilfredsstiller kravene må tas ut av kontoen. Dette gjelder for eksempel om aksjeandel i et fond skulle komme under 80 prosent etter tidspunktet for innskudd.

Man kan oppbevare bankinnskudd på aksjesparekonto, men det kan ikke opptjenes renter på kontoen.

Det er ikke gitt begrensninger på antall aksjesparekontoer en skatteyter kan opprette.

 

Aksjesparekonto og skatt

På en aksjesparekonto kan investor kjøpe og selge aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis uten å betale gevinstskatt før midler tas ut av kontoen. Kun uttak som overstiger innskutt beløp bekattes. Uttak som overstiger innskutt beløp blir, etter fradrag for skjerming, oppjustert med en oppjusteringsfaktor og lagt til alminnelig inntekt, som annen aksjeinntekt. Tilsvarende gis det ikke fradrag for tap på investeringer på kontoen før kontoen (avsluttes). Det vil da bli foretatt et realisasjonsoppgjør.  

Utbytter på aksjer på aksjesparekonto blir tilordnet investoren direkte og skattlagt løpende. Man kan likevel velge å la utbytter bli innbetalt direkte til aksjesparekontoen. Utbytter vil da regnes som innskudd på kontoen og øke skjermingsgrunnlaget.

Som for annen aksjesparing får investoren skjerming på aksjesparekonto. Skjermingsreglene på aksjesparekonto skiller seg fra skjermingsreglene for alminnelig aksje-og aksjefondsparing ved at det på en  aksjesparekonto er selve innskuddet på kontoen tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år som er skjermingsgrunnlaget.

Muligheten til å samordne skjerming på tvers av finansielle instrumenter på kontoen gir bedre utnyttelse av skjermingsfradraget, noe som kan gi en skattebesparelse for investor. Ved «vanlig» aksjesparing følger skjermingsfradraget det enkelte finansielle instrument, slik at investoren ikke kan motregne ubenyttet skjerming i aksjer med tap mot skattepliktig gevinst i en annen aksje. Utenfor aksjesparekonto kan investoren dermed risikere å tape ubenyttet skjerming i tapsinvesteringer.  

Skjermingsgrunnlaget er innskudd på kontoen tillagt ubenyttet skjerming fra tidligere år. Laveste innskudd på kontoen i løpet av året pluss ubenyttet skjerming blir årets skjermingsgrunnlag.

Utsatt skatt på gevinster kan gi en skattebesparelse, men denne vil motvirkes av at gevinster som holdes tilbake på aksjesparekontoen ikke vil øke skjermingsgrunnlaget. Grunnen til dette er at skattemessig inngangsverdi (og dermed skjermingsgrunnlaget ikke øker, når midler reinvesteres på kontoen.

Verdien av utsatt skatt på gevinster vil videre avhenge av hvilken avkastning man faktgisk oppnår på det beløpet man utsetter skatten på, samt av fremtidig skattesats når gevinsten en gang i fremtiden blir beskattet.

 

Flytting av aksjesparekonto, arv eller gave.

Investor kan flytte aksjesparekontoen til en ny tilbyder med skattmessig kontinuitet, det vil si uten at det anses som realisasjon som må beskattes. Det er ikke gitt regler for delvis flytting av aksjesparekonto eller oppdeling av kontoen.

Ved skilsmisse, gave eller arvefall er det ikke anledning til å dele opp kontoen med skattemessig kontinuitet, slik man kan med en vanlig verdipapirkonto.

 

Overgangsperiode ut 2018

Skattyter kan overføre finansielle instrumenter han eller hun allerede eier til aksjesparekonto med skattemessig kontinuitet ut inntektsåret 2018. Etter 2018 vil overføring av finansielle instrument til aksjesparekonto anses som realisasjon og bli beskattet.