Om direktivet

Et nytt direktiv om forsikringssalg (Insurance Distribution Directive) ble vedtatt av EU-kommisjonen den 20. januar 2016. Direktivet skal avløse forsikringsformidlingsdirektivet av 2002, og utvider virkeområdet til å omfatte alle selgere av forsikringsprodukter. Forsikringsselskapenes direkte salg av forsikringsprodukter er dermed også regulert av IDD.

Finanstilsynet kom 23. juni 2017 med et utkast til et høringsnotat med utkast til lov- og/eller forskriftsbestemmelser for gjennomføring av IDD i norsk rett, samt eventuelle øvrige nødvendige tilpasninger*. Utkastet legger opp til samordning av regler, tydeligere kompetansekrav og krav til minst 15 timers faglig etterutdanning per år. Videre legges det opp til at kravene kan innfris av bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon.

Hva i IDD treffer FinAut og hva gjør vi?

Høringsutkastet er gjennomgått av FinAuts sekretariatet, som har definert at følgende temaer treffer oss:

 • Personkretsen: FinAut vil jobbe med å definere hvilke personer som omfattes av kravene.
 • Faglige kvalifikasjonskrav: FinAuts fagråd vil sørge for at FinAuts fagplaner dekker de faglige kvalifikasjonskravene i direktivet.
 • God forretningsskikk: Innholdet er vurdert opp mot bransjenormen God rådgivningsskikk, og så langt er det konkludert med at det ikke kreves endringer i bransjenormen pga. IDD.
 • Informasjonskrav: De faktiske endringene må oppdateres og implementeres i fagplaner og praktiske prøver.
 • Etterutdanning: FinAut utvikler en ny samlet oppdateringsmetode med fokus på både innfrielse av regelverksgravene (15 timers årlig oppdatering i IDD) og relevans for kandidater og bedrifter. De fleste som treffes av IDD har også oppdateringskrav innenfor andre fagområder.
 • FinAut har dialog med tilsyn, aktører i andre land og bedriftene, og praktisk tilrettelegging med fokus på at bedriftene kan dokumentere gjennomførte aktiviteter, vil gjøres i ny felles portal fra 2018 (eget prosjekt i regi av Norsk test og Dossier, støttet av Innovasjon Norge).

Målet er å beholde selvregulering og sørge for nødvendige ordninger innenfor produktområdene som omtales i IDD (skadeforsikring, personforsikring og forsikringsbaserte investeringsprodukter).

FinAut samarbeider også med Finans Norge vedrørende implementering og høringsprosesser, og er i dialog med Finanstilsynet angående uavklarte problemstillinger/spørsmål som må drøftes.

En samlet modell i forsikring

Forsikringsnæringen er i stor endring. Det innebærer også at kompetansebygging / utdanning på området vil måtte endre seg både i innhold og form.

I tillegg til å jobbe med direkte krav i direktivet, er det nå etablert ett fagråd for skadeforsikring og ett fagråd i personforsikring. I oktober 2017 startet fagrådene arbeidet med å lage en samlet modulariseringsmodell i forsikring.

I modellen er det lagt vekt på følgende prinsipper:

 1. Relevant og forholdsmessig kompetanse knyttet til ulike funksjoner: Det skal være tydelig for kandidater og bedrifter hvem som behøver hvilke moduler.
 2. Minimum møte myndighetskrav (Finansforetaksloven § 16 -1 og IDD).
 3. Møte kandidatenes ønske om større fleksibilitet, dvs. muligheten til å sette sammen mindre deler til en relevant sammensetning.
 4. Fritaksmuligheter skal finnes, ingen emner skal gjennomføres mer enn én gang.
 5. Skillet mellom hva som er obligatorisk og hva som er påbyggingsmuligheter skal være tydelig.
 6. Motivere til videreutdanning / påbygging.

Modellen er lagt frem for fagrådene i desember 2017, som sluttet seg til retningen for videre utvikling. Fremover vil det jobbes med å utrede konsekvenser av ny modell og kartlegge næringens behov for kompetanse. Det tas sikte på implementering høsten 2018. 

Aktuelle lenker: