Finans Norges hovedstyre besluttet 9.november 2017 at FinAuts fremlagte forslag til «God skikk ved rågivning og annen kundebehandling» (God skikk) erstatter «God rådgivningsskikk», og at God skikk skal være en bransjenorm forvaltet av FinAut.

Virkeområdet for bransjenormen utvides til å gjelde for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg i forbrukermarkedet. Reglene gjelder både for personlig betjening og for digitale prosesser. Hovedstyret ga også sin tilslutning til FinAuts videre utvikling av sjekklister for bransjenormen i digitale løsninger.

Bakgrunn

En arbeidsgruppe i FinAut har gått gjennom God rådgivningsskikk og kommentarheftet med tanke på justering, oppdatering og behov for å fange opp endringene som regelverksutvikling og teknologisk utvikling medfører.

Styret i FinAut ga høsten 2017 sin tilslutning til arbeidsgruppens forslag til justerte regler for God skikk og utkast til en sjekkliste for God skikk i digitale løsninger.

De nye reglene finnes her
 

Fra "God rådgivningsskikk" til «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling» 

Hva er nytt

De viktigste endringene er
 • utvidelse av målgruppen (alle i kundeposisjon, både salg, informasjon, veiledning og rådgivning)
 • at den gjelder for alle produktområder (verdipapir, ulike typer forsikringer, ulike typer kreditt etc.)
 • fokus på det som gjøres, uavhengig av om det utføres av ansatt eller gjennom digitale kanaler
 • tydeliggjøring av lederansvar, inkludert belønningssystem

En mer detaljert oversikt over endringene finnes her

Ikrafttredelse/implementering

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling er tilpasset både gjeldende og kommende lovgivning. Bedriftene må naturlig nok tilpasse seg gjeldende rett på de ulike rettsområdene etter hvert som disse trår i kraft.

Den nye bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling trer formelt sett i kraft fra 1.10.18. Datoen er satt for at finansbedriftene skal ha tid til å tilpasse seg normen og gjennomføre nødvendig opplæring. FinAut vil ha klart nærmere angitt støttemateriell innen midten av august 2018.

Materiell som vil bli utviklet

FinAut vil utvikle og oppdatere:

 • kommentarutgave tilpasset alle målgrupper, med søkefunksjonalitet og lovhenvisninger for å sikre ensartet tolkning av bransjenormen
 • fagplaner og innhold til kunnskapsprøver
 • materiell til oppdateringskrav for 2018
 • sensorveiledning og innhold til praktiske prøver
 • annet aktuelt materiell etter behov

 

Sjekkliste for God skikk i digitale løsninger

Det regelverket God skikk er bygget på, gjelder uavhengig av teknologi. Det betyr at kunden skal være like godt ivaretatt ved digital som ved manuell betjening. Det må ikke settes i drift digitale løsninger som ikke oppfyller dette regelverket. FinAut har derfor utviklet en sjekkliste for God skikk i digitale løsninger.
Konkrete formål med sjekklisten er å

 • gi støtte ved utvikling av digitale kundeløsninger slik at løsningene er i tråd med bransjenormen for God rådgivningsskikk.
 • gi støtte ved internkontroll slik at de digitale kundeløsningene er i overensstemmelse (compliant) med regelverk og bransjenormer.

Sjekklisten er tilpasset ulike produktkategorier på grunn av ulikt regelverk. Det er tatt utgangspunkt i EU-regelverk, og formuleringer vil tilpasses etter hvert som disse implementeres i norsk lov. Sjekklisten vil bli utviklet videre og testet i ulike fagmiljøer. 

I første omgang vil FinAut forvalte sjekklisten som et uformelt hjelpemiddel, og sørge for at den holdes oppdatert. Det er fritt opp til medlemsvirksomhetene om de vil benytte sjekklisten.

Erfaringer (både gode og mindre gode) ønskes meldt tilbake og vil bli bearbeidet til bransjens felles stordriftsfordel. Vi ber om at bedriftene oppgir en kontaktperson til vibeke@finaut.no for informasjon om arbeidet knyttet til sjekklisten og koordinering rundt videreutviklingen i samarbeid med FinAut.

Finans Norges hovedstyre ønsker også at FinAut skal vurdere om det skal utvikles en egen autorisasjonsordning eller merkeordning for digitale løsninger. Utredning vil bli startet opp våren 2018.