FinAuts fagplan i personforsikring har siden lanseringen i 2015 vært en anbefalt kompetansestandard som har ligget til grunn for flere av bedriftenes opplæringsopplegg. Det er nå besluttet at det skal opprettes en egen autorisasjonsordning som vil bygge på fagplanen.

 

Bakgrunn

Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) skal sette standard for rådgivning og annen  kundebehandling i finansnæringen. Regelverksutviklingen er en hoveddriver for FinAuts arbeid, og i strategien er det nedfelt at FinAut skal definere kompetansekrav for privatmarkedet innenfor:

 1. alle fagområder der lovverket stiller krav og
 2. andre fagområder der det er faglig, praktisk og økonomisk hensiktsmessig

I 2015 ble en felles fagplan for personforsikring lansert, utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra bedriftene og FinAut. Fagplanen har i dag status som en anbefalt kompetansestandard, og det har ikke vært utviklet felles tester eller praktiske prøver knyttet til fagplanen. Planen er implementert i mange av bedriftenes opplæringsopplegg. I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. 

Styret i FinAut besluttet i mars 2018 å opprette en autorisasjonsordning i personforsikring. Ordningen skal tilby tilstrekkelig dokumentasjon av kompetansen, og som er relevant for bedriftene. Enkel og forståelig informasjon til kunden skal ivaretas gjennom praktisk prøve som bygger på God skikk

Hovedbegrunnelsene for den nye ordningen er:

 • tilpasning til IDD og til de kravene dette stiller, bl.a. til dokumentasjon av relevant kompetanse
 • økt legitimitet gjennom nasjonale prøver (f.eks. overfor tilsynsmyndigheter)
 • kostnadseffektiv dokumentasjon av kompetanse (felles utvikling av prøver, felles registrering av kompetanse, oppdateringer m.m.)
 • økt verdi for kandidatene, en nasjonal autorisasjon henger høyere enn en intern sertifisering
 • økt verdi for bedrifter som ved ansettelser vet hvilken kompetanse ansatte fra andre bedrifter innehar

Faglig forankring av autorisasjonsordningen

Fagråd personforsikring ble etablert i januar 2018, og har ansvaret for å utvikle en autorisasjonsordning i personforsikring. Fagrådet består av følgende medlemmer:

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv, leder
 • Jakob Bergmann Eriksen, DNB
 • Liv Raaum, If
 • Pål Borge-Eikli, SpareBank 1
 • Cecilie Bjelland, Tryg
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige
 • Nan Evy Stende, Storebrand

Fagrådets oppgaver og mandat finnes her.

Status for arbeidet

Fagrådet arbeider nå med å oppdatere fagplanen for personforsikring. Målet er å ha en revidert utgave klar før sommeren, slik at denne kan danne grunnlag for bedrifter og opplæringsaktører til å tilpasse og videreutvikle opplæringsmateriell i løpet av høsten. Det jobbes samtidig med å sette sammen en arbeidsgruppe som skal utvikle rammeverk for praktisk prøve. Invitasjon til bedriftene for tilslutning er planlagt i fjerde kvartal 2018.