FinAut besluttet i september 2020 å opprette autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv for å imøtekomme bedriftenes ønsker om felles bransjeautorisasjoner. I mai 2020 ble fagplanene publisert. I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket.

Tidsplan

Autorisasjonsordningene er nå åpne for tilslutning. Kunnskapsprøvene, kartleggingstester og pensum i etikk og God skikk utvikles og tilbys i første kvartal 2021. FinAuts portal vil være klar for registrering av kandidater når kartleggingstesten er klar.

Praktisk prøve og cases utvikles i annet kvartal 2021.

Finansbedriftene velger selv opplæringsopplegg, egenutviklet eller hos en opplæringsleverandør. Leverandørene SPAMA og KANFinans er oppdatert på innholdet i fagplanene og tilbyr relevant opplæring.

Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikring og skadeforsikring overfor næringsliv i selskaper som er tilsluttet ordningen skal, jfr. Regelverk for FinAut § 2-1, være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse. Unntatt fra ordningene er rådgivere som jobber med industrikunder som faller utenfor FAL§1-3.

Krav til autorisasjon

Autorisasjon gis på grunnlag av:

  • bestått kunnskapsprøve i de emneområdene som er i fagplanene, nevnt nedenfor
  • bestått praktisk prøve
  • bestått elektronisk prøve i etikk
  • minimum 12 måneders yrkesrelevant praksis

Kravene er tilsvarende de øvrige autorisasjonsordningene i h.h.t. FinAuts regelverk § 3 – 1 med unntak av at praksiskravet er 12 måneder og ikke 6 måneder. Bakgrunnen for ett års praksis er autorisasjonsordningenes kompleksitet.

Kunnskapsprøvene

Kandidatene i autorisasjonsordningene må testes i fagkunnskapen fra fagplanene. Oversikt over emnene kandidatene testes i finnes i fagplanene og antall spørsmål i de forskjellige emnene blir valgt etter vurdering av emnenes størrelse og viktighet. Tilgjengelig tid på kunnskapsprøvene følger FinAuts rutiner. Beståttprosent settes til det samme som det er for de øvrige autorisasjonsordningene. Det er ikke besluttet hvilke prøver som skal være enkeltmoduler og hvilke prøver som skal ha flere emner.

Etikkprøven

Prøven i etikk er felles for alle ordninger i FinAut. Den består av en elektronisk prøve, der kandidaten blir presentert for et aktuelt case/etisk dilemma.

God skikk

Innholdet i pensumet God skikk justeres noe for å tilpasses målgruppen. Dagens bransjenorm God skikk er utviklet for forbrukermarkedet.

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling skal danne utgangspunkt for tolkningen av det som er god forretningsskikk også for næringslivsrådgivere, men reglene innføres ikke som en norm for næringsliv. Forbrukerbeskyttelsen i lovverket gjelder ikke tilsvarende for profesjonelle kunder. Næringsliv vil få en egen del i kommentarutgaven for God skikk som danner grunnlaget for hvordan næringslivsrådgivere kan tilpasse God skikk til sin hverdag. Det er et mål at det er like høye krav til etisk og god rådgivning overfor næringslivskunder uten at FinAut innfører regler som kan gi næringslivskunder mer beskyttelse enn hva lovverket krever.

Praktisk prøve

Endelig rammer for praktisk prøve er ikke fastsatt. Felles rammeverk og sensorveiledning antas å foreligge innen løpet av andre kvartal 2021. En arbeidsgruppe jobber med detaljene, og det er foreslått at det skal være to alternative til praktisk prøve. Bedriftene skal selv kunne velge hvilken variant som passer best for virksomheten og rådgiveren. Grunnen til dette er fordi rollene i næringslivsforsikring er veldig forskjellige, det er et større produktspekter og mer komplekse kunder. Fagrådet opplever at vi bedre treffer rådgiverens hverdag ved å tilby to løsninger.

Løsning 1: Praktisk prøve som rollespill med kundecase. Det må foretas en grundig behovskartlegging. Rollespillet foregår med to sensorer, hvor ene sensoren spiller kunde (samme løsning som for Sparing og investering)

Løsning 2: Praktisk prøve som «hjemmeeksamen», kandidaten besvarer caset skriftlig etter gitte rammer og kandidaten må forsvare sin besvarelse foran en sensor. Her er det også viktig med en grundig behovskartlegging, og kandidaten skal kunne stille sensor spørsmål underveis i eksamen for å sikre behovsavdekkingen.

Det er foreslått at det utarbeides flere kundecases med egne case for skadeforsikring, personforsikring og kombinasjonscase med begge elementer. De samme casene skal kunne benyttes for begge løsningene. Dette for å skape fleksibilitet hos bedriftene, og fordi ikke alle selskap tilbyr både person- og skadeforsikring.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

Fritaksordninger

FinAut jobber hele tiden mot forenkling og har delt kunnskapsprøvene i moduler. Dette skal øke «sømløsheten» og gjøre det enkelt for bedrifter og kandidater å bevege seg mellom ordningene etter hvert som kompetansebehovet endrer seg. Følgende fritaksordninger gjelder for: 

Kunnskapsprøven:

Prøve i tverrgående emneområder (grunnleggende regelverk, etikk og God skikk) avlegges kun én gang.

Grunnleggende forsikring er fellesemner for privat og næringsliv og avlegges kun én gang.

Etikk:

Etikkprøven avlegges kun én gang

Praktisk prøve:

Praktisk prøve i forsikring næringsliv avlegges kun én gang. 

Overgangsordning

Fritak for praktisk prøve for rådgivere med praksis

Opparbeidet praksis fritar for praktisk prøve, men det vil anbefales at bedriftene uansett setter seg inn i regelverket og rammeverket for praktisk prøve. Kandidatene må ha minimum 2 års praksis innen utløpet av overgangsordningen for å regnes som en erfaren rådgiver og for å kunne ta del i fritaksordningen.

Elektronisk prøve i God skikk

Kandidater med opparbeidet praksis og som slipper praktisk prøve må i overgangsperioden testes i God skikk reglene. Hensikten er at kandidatene skal kjenne godt til innholdet i kommentarutgaven for God skikk tilpasset næringslivsrådgivere.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

Lengden på overgangsordningen

Det er besluttet en overgangsordning for erfarne rådgivere Det vil være en overgangsordning på to år fra dato for lansering av autorisasjonsordningene. Dersom direktivet implementeres i norsk lov, må det tas hensyn til hva det besluttes der vedrørende overgangsordninger. Administrasjonen tar derfor forbehold om dette og kommer med eventuelle justeringer når dette er kjent.

Kompetanseoppdateringer

Det legges opp til samme krav til årlige kompetanseoppdateringer som på øvrige ordninger. Det vil si oppdatering i fagkunnskapen, regelverk og etikk fastsatt av fagrådet hvert år. Dette tilsvarer deler av det totale 15 timers kravet i IDD til etterutdanning. Vi henviser til FinAuts bransjemal for oppdateringer.

Spørsmål og henvendelser

Spørsmål og henvendelser kan rettes til post@finaut.no eller til Lisbeth Lervåg på telefon 92 40 11 50.

 

Bakgrunn og faglig forankring

 

Relevante lenker