FinAut besluttet i september 2020 å opprette autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv for å imøtekomme bedriftenes ønsker om felles bransjeautorisasjoner. I mai 2020 ble fagplanene publisert. I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket.

Tidsplan

Autorisasjonsordningene er nå åpne for tilslutning. Kunnskapsprøvene, kartleggingstester og pensum i etikk og God skikk er publisert og finnes på våre innloggede sider. God skikk test som erfarne rådgivere skal ta utvikles nå og er planlagt ferdig i slutten av tredje kvartal 2021. 

Praktisk prøve og cases utvikles i fjerde kvartal 2021.

Finansbedriftene velger selv opplæringsopplegg, egenutviklet eller hos en opplæringsleverandør. Leverandørene SPAMA og KANFinans er oppdatert på innholdet i fagplanene og tilbyr relevant opplæring.

Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikring og skadeforsikring overfor næringsliv i selskaper som er tilsluttet ordningen skal, jfr. Regelverk for FinAut § 2-1, være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse. Unntatt fra ordningene er rådgivere som jobber med industrikunder som faller utenfor FAL§1-3.

Krav til autorisasjon

Autorisasjon gis på grunnlag av:

  • bestått kunnskapsprøve i de emneområdene som er i fagplanene, nevnt nedenfor
  • bestått praktisk prøve
  • bestått elektronisk prøve i etikk
  • minimum 12 måneders yrkesrelevant praksis

Kravene er tilsvarende de øvrige autorisasjonsordningene i h.h.t. FinAuts regelverk § 3 – 1 med unntak av at praksiskravet er 12 måneder og ikke 6 måneder. Bakgrunnen for ett års praksis er autorisasjonsordningenes kompleksitet.

Kunnskapsprøvene

Kandidatene i autorisasjonsordningene må testes i fagkunnskapen fra fagplanene. Oversikt over emnene kandidatene testes i finnes i fagplanene og antall spørsmål i de forskjellige emnene blir valgt etter vurdering av emnenes størrelse og viktighet. Tilgjengelig tid på kunnskapsprøvene følger FinAuts rutiner. Beståttprosent settes til det samme som det er for de øvrige autorisasjonsordningene. 

Etikkprøven

Prøven i etikk er felles for alle ordninger i FinAut. Den består av en elektronisk prøve, der kandidaten blir presentert for et aktuelt case/etisk dilemma.

God skikk

Innholdet i pensumet God skikk er justert noe for å tilpasses målgruppen. Dagens bransjenorm God skikk er utviklet for forbrukermarkedet.

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling skal danne utgangspunkt for tolkningen av det som er god forretningsskikk også for næringslivsrådgivere, men reglene innføres ikke som en norm for næringsliv. Forbrukerbeskyttelsen i lovverket gjelder ikke tilsvarende for profesjonelle kunder. Næringsliv har fått en egen del i kommentarutgaven for God skikk som danner grunnlaget for hvordan næringslivsrådgivere kan tilpasse God skikk til sin hverdag. Det er et mål at det er like høye krav til etisk og god rådgivning overfor næringslivskunder uten at FinAut innfører regler som kan gi næringslivskunder mer beskyttelse enn hva lovverket krever.

Praktisk prøve

Endelig rammer for praktisk prøve er ikke fastsatt. Felles rammeverk og sensorveiledning antas å foreligge i løpet av fjerde kvartal 2021. En arbeidsgruppe jobber med detaljene, og informasjon vil bli gitt når det er klart for kandidater til å ta praktiske prøver. 

Det er foreslått at det utarbeides flere kundecases med egne case for skadeforsikring, personforsikring og kombinasjonscase med begge elementer. Dette for å skape fleksibilitet hos bedriftene, og fordi ikke alle selskap tilbyr både person- og skadeforsikring.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

Fritaksordninger

FinAut jobber hele tiden mot forenkling og har delt kunnskapsprøvene i moduler. Dette skal øke «sømløsheten» og gjøre det enkelt for bedrifter og kandidater å bevege seg mellom ordningene etter hvert som kompetansebehovet endrer seg. Følgende fritaksordninger gjelder for: 

Kunnskapsprøven:

Prøve i tverrgående emneområder (grunnleggende regelverk, etikk og God skikk) avlegges kun én gang.

Grunnleggende forsikring er fellesemner for privat og næringsliv og avlegges kun én gang.

Etikk:

Etikkprøven avlegges kun én gang

Praktisk prøve:

Praktisk prøve i forsikring næringsliv avlegges kun én gang. 

Overgangsordning

Fritak for praktisk prøve for rådgivere med praksis

Opparbeidet praksis fritar for praktisk prøve, men det vil anbefales at bedriftene uansett setter seg inn i regelverket og rammeverket for praktisk prøve. Kandidatene må ha minimum 2 års praksis innen utløpet av overgangsordningen for å regnes som en erfaren rådgiver og for å kunne ta del i fritaksordningen.

Elektronisk prøve i God skikk

Kandidater med opparbeidet praksis og som slipper praktisk prøve må i overgangsperioden testes i God skikk reglene. Hensikten er at kandidatene skal kjenne godt til innholdet i kommentarutgaven for God skikk tilpasset næringslivsrådgivere.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

Lengden på overgangsordningen

Det er besluttet en overgangsordning for erfarne rådgivere Det vil være en overgangsordning på to år fra 01.05.2021. Dersom direktivet implementeres i norsk lov, må det tas hensyn til hva det besluttes der vedrørende overgangsordninger. Administrasjonen tar derfor forbehold om dette og kommer med eventuelle justeringer når dette er kjent.

Kompetanseoppdateringer

Det legges opp til samme krav til årlige kompetanseoppdateringer som på øvrige ordninger. Det vil si oppdatering i fagkunnskapen, regelverk og etikk fastsatt av fagrådet hvert år. Dette tilsvarer deler av det totale 15 timers kravet i IDD til etterutdanning. Vi henviser til FinAuts bransjemal for oppdateringer.

Spørsmål og henvendelser

Spørsmål og henvendelser kan rettes til post@finaut.no eller til Lisbeth Lervåg på telefon 92 40 11 50.

 

Bakgrunn og faglig forankring

 

Relevante lenker