FinAut autoriserer rådgivning i finansnæringen. FinAut skal utvikle og forvalte kompetansestandarder for privatmarkedet innenfor:

• alle fagområder der lovverket stiller krav
• andre fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig

FinAut skal videre bidra til å implementere bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, som gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Dette skal sikre forbrukerne god kvalitet.

Medlemsmodellen i FinAut er delt inn i tre nivåer

1. Medlemskap i FinAut 

2. Medlemskap i en eller flere autorisasjonsordninger gjennom tilslutning

3. Medlemskap  for kandidater / rådgivere i en eller flere autorisasjonsordninger

tabell uten lilla bokser-1000.png

 

Medlemsmodellen skal

 • gjøre det enklere for ansatte utenfor autorisasjonsordningene å få tilgang til FinAuts tilbud
  • læremateriell og prøver
  • sjekklister
 • sikre at innhold som er utviklet i fellesskap kun blir tilgjengelig for bedrifter som er medlemmer
 • sikre finansiering av det arbeidet bedriftene ønsker at skal gjøres gjennom FinAut
 • åpne for at bedrifter som ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning kan bli medlem etter visse kriterier, og dersom det gagner bedriftene og næringen

 

Nivå 1: Medlem i FinAut

hvit med ramme.png

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger. Som medlem i FinAut plikter bedrifter å sørge for at rådgivning overfor forbrukere gjøres av autoriserte medarbeidere eller autoriserte digitale rådgivningsløsninger. 

For bedrifter som er tilsluttet en autorisasjonsordning per 1. juli, er tilgang til læring og andre fordeler som er forbeholdt medlemmer nå åpnet for alle ansatte utenfor ordningene. Medlemskontingenten innføres fra 2021 med en gradvis opptrapping over to år. Les mer om kostnader ved medlemskap i FinAut

Andre bedrifter kan søke om medlemskap og derigjennom slutte seg til bransjenormen God skikk og være med på å bygge tillit hos forbrukerne, selv om de ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning. Søknad og kriterier for å bli medlem i FinAut

Alle bedrifter som er medlemmer i FinAut kan velge å gi ansatte tilgang til tester eller andre frivillige ordninger etter nærmere avtale. For å bli autorisert, må den ansatte og bedriften være medlem i en autorisasjonsordning, se nivå 2.

Avtale for medlemsbedrifter i FinAut som er bemanningsbyråer og gir medarbeidere mulighet til å ta kunnskapsprøver og andre prøver i FinAut

Avtale for medlemsbedrifter der medarbeidere kan ta tester utenfor en autorisasjonsordning

 

Nivå 2: Medlem i en autorisasjonsordning

FinAut_logo_prim_pos_RGB.jpg

For å slutte seg til en autorisasjonsordning i FinAut, må bedriften inneha de relevante konsesjoner/tillatelser.

Medlemmer i en av eierorganisasjonene Finans Norge og Verdipapirfondenes forening kan bli medlem av en autorisasjonsordning uten søknadsbehandling. Bedriften trenger kun å fylle ut aktuell tilslutningsavtale. Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, kan søke om tilslutning. Søknaden skal inneholde en presentasjon av bedriftens økonomi, eierstruktur, betjeningskonsept og annen relevant informasjon. Les mer om hvordan du søker medlemskap i FinAut

En bedrift som er tilsluttet en av FinAuts ordninger, skal også være medlem i FinAut (nivå 1) og er forpliktet til at alle som er omfattet av ordningen meldes inn og blir autorisert i den aktuelle ordningen.

Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling for kandidat frem til autorisasjon, samt til å følge opp at autoriserte rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig, og at rådgivning skjer i tråd med reglene for God skikk. 

Bedrifter som er tilsluttet FinAut, følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll. FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

Nivå 3: Kandidater og rådgivere i en autorisasjonsordning

Det er bedriftsansvarlig som melder inn kandidat i en autorisasjonsordning. FinAut tilbyr følgende autorisasjonsordninger:

 • Sparing og investering (AFR)
 • Kreditt 
 • Skadeforsikring 
 • Personforsikring

For å bli autorisert innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Dette varierer mellom fagområdene.
Les om veien til autorisasjon

Autoriserte rådgivere har ansvar for å:

 • innfri kravene til kompetanseutvikling og -oppdatering
 • utføre rådgivning og salg i overensstemmelse med God skikk
 • forholde seg lojalt til FinAuts regelverk

Autoriserte rådgivere blir registrert i et felles register over autoriserte og kan søkes opp ved navn av kunder eller andre, se registeret på finaut.no

Du kan ikke bli autorisert rådgiver uten å være ansatt i en bedrift som er tilsluttet en autorisasjonsordning, men du kan ta kunnskapsprøvene som privatist. Les mer om påmelding og eksamensgjennomføring som privatist

 

Kostnader ved medlemskap

Søke om medlemskap i FinAut

Liste over alle FinAuts medlemmer

Veien til autorisasjon

Privatist

FinAuts regelverk