FinAut starter en pilot høsten 2019 med inviterte bedrifter for å teste ut forslaget i rapporten før en autorisasjonsordning introduseres i full bredde. Det tas sikte på å behandle resultater fra piloten og eventuelle justeringer før en autorisasjonsordning lanseres høsten 2020. 


Bakgrunn

I november 2017 besluttet Finans Norges hovedstyre at FinAut skulle utrede muligheten for en autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger. Advokatfirmaet Schjødt AS ble valgt som prosjektleder for utredningsarbeidet, og det ble nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra FinAuts administrasjon og tre medlemsbedrifter (DNB, Storebrand og Gjensidige).

Prosjektgruppen startet sitt arbeid i august 2018. Som grunnlag for vurderingene har gruppen blant annet utredet markedet for digitale løsninger og utviklingstrekk samt offentligrettslige rammebetingelser. Gruppen har også sett på betydningen av autorisasjonsordninger, med utgangspunkt i hensynene til foretakene, bransjen og forbrukerne. Videre har prosjektgruppen sett hen til andre norske autorisasjonsordninger innenfor andre sektorer og ordninger i utlandet.  

Basert på utredningene har prosjektgruppen kommet frem til en anbefalt modell for en autorisasjonsordning for digital rådgivning/robotrådgivning. I denne rapporten presenteres grunnlaget for vurderingene og den foreslåtte modellen.

 

Beslutning

Rapporten er behandlet i FinAuts styre 23. januar 2019 og i Finans Norges hovedstyre 7. mars 2019.  FinAuts styre ønsker å igangsette en autorisasjonsordning som beskrevet, med det forbehold at det kjøres en pilot før en løsning introduseres i full bredde. Finans Norges hovedstyre ga uttrykk for at det er bra at det tas initiativ til å skape kvalitet på tvers av salgskanalene. Hovedstyret anbefalte at FinAut iverksetter en autorisasjonsordning for digital rådgivning/robotrådgivning etter mønster av forslaget i den fremlagte rapporten.

forside rapport utredning robot.jpg
Klikk på bildet for å åpne rapporten.