Finansnæringens Autorisasjonsordninger er nasjonale autorisasjoner som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere.

Målet er å styrke kvaliteten for rådgivning overfor kunder. At alle rådgivere har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for kundene.

Det er imidlertid også viktig for den alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og for næringens omdømme.

En felles kompetansestandard og prøving i et kontrollert miljø bidrar til å gi legitimitet og troverdighet.
 

Kompetansetrekanten

For å bli autorisert, forutsettes det at obligatoriske prøver er bestått: kunnskapsprøve, etikkprøve og praktisk prøve. Kombinasjonen av prøveformene som benyttes for å bli autorisert skal tilfredsstille kravet til en mest mulig helhetlig rådgiverkompetanse skissert i kompetansetrekanten med fagkompetanse, etisk kompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

trekant.png

 

Fagplaner og opplæring

Fagplanene gir en oversikt over faginnhold, stoffomfang, kunnskapskrav og kunnskapsnivå. Fagplanene gir også grunnlag for å utvikle relevante opplæringsopplegg fra bedriftene og opplæringsleverandørene. Alle fagplaner revideres og oppdateres av fagrådene i FinAut. De danner igjen grunnlag for oppdateringer i kunnskapsprøvene og i de praktiske prøvene.

Alle fagplaner revideres og oppdateres årlig, sammen med kunnskapsprøvene.
 

Oppdatering av kunnskap

For å vedlikeholde og sikre oppdatert kompetanse hos alle rådgivere publiseres årlige oppdateringstemaer for hver ordning definert av fagrådene i en felles fagplan.

Kravet til oppdatering har som overordnet mål å sikre god rådgivning og omdømme ved at autoriserte rådgivere har oppdatert kunnskap. Fagplanen er en sammenfatning av hva fagrådene i Finansnæringens autorisasjonsordninger mener at rådgiverne skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen kan oppdateres med nye temaer gjennom året.

Oppdateringstemaer for alle ordninger

Tema: Ny Finansavtalelov – konsekvenser for ordningene

Ny finansavtalelov er ventet og det er foreløpig usikkert hva konsekvensene for rådgivning vil bli. Aktuelle temaer vil spesifiseres under hver ordning etter hvert som de blir avklart.

Felles tverrgående temaer for alle ordninger

 • Tema 1: Systematisk håndtering av etiske dilemmaer

For å kunne anvende etikkens verktøy i møte med arbeidshverdagens dilemmaer, må en være fortrolig med det fagstoffet som skal brukes. Det er derfor avgjørende at en fortsetter å trene på å oppdage dilemmaer og håndtere dem på systematisk vis.

 • Tema 2: Etikk og bærekraft

En rekke finansbedrifter har forpliktet seg til et systematisk arbeid for en bærekraftig utvikling. Det gjør bærekraft til et relevant hensyn i møte med dilemmaer og andre etiske utfordringer.

 • Tema 3: EU’s arbeid med bærekraft

En utfordring med bærekraft i finans og samfunnet ellers er mangelen på en felles forståelse og rammeverk av hva som faktisk er bærekraftig. EU har derfor vedtatt to forordninger om henholdsvis offentliggjøring av bærekraftsrelatert informasjon i finanssektoren og et rammeverk for et klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Disse vil i stor grad tas inn direkte i norsk rett som de er. På bakgrunn av dette anses det som viktig at autoriserte allerede nå kjenner til EU sitt arbeid med bærekraft og hovedpunkter i forordningene.

 

Temaer for sparing og investering

 • Tema 1: Egen pensjonskonto (EPK)

Egen pensjonskonto (EPK) er innført fra 2021. Alle pensjonskapitalbevis skal nå kunne samles og forvaltningsprisen skal bli lik for kollektive og private løsninger. Dette skal gi arbeidstagere bedre oversikt og en høyere pensjon, ikke minst som følge av lavere samlede kostnader. Rådgivere for sparing og investeringer bør ha nødvendig kunnskaper om dette temaet, slik at de kan gi informasjon og råd til beste for kunden. FinAut har utviklet et kurs som er obligatorisk for rådgivere i sparing og investering og kan benyttes av alle ansatte i FinAuts medlemsbedrifter.

 • Tema 2: Bærekraft ved sparing og investering

Det er i økende grad anerkjent at bærekraftsfaktorer kan påvirke risiko og avkastning, i takt med at det stadig utvikles og tilbys flere spareprodukter på markedet som profileres som bærekraftige. Kunder har et tydeligere ønske om å vite både hvordan midlene deres investeres, og at sparepenger kan bidra til en positiv samfunnsutvikling. Bærekraft vil med dette bli en integrert del av rådgiving knyttet til sparing og investering. Det er derfor viktig å sikre at kandidaten har tilstrekkelig kompetanse til å informere og rådgi kunden, samt avdekke kundens preferanser om bærekraft.

 

Temaer for kreditt

 • Tema 1: Ny utlånsforskrift

Boliglånsforskriften og forskrift om utlånspraksis for forbrukslån slås sammen til en forskrift – utlånsforskriften – fra og med 01.01.2021. Den nye, sammenslåtte forskriften er i all hovedsak lik de to utgående, med noen mindre justeringer og presiseringer som rådgivere må kunne.

 

Felles temaer for skadeforsikring og personforsikring

 • Tema 1: Det nye forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)

Settes opp som tema når implementering er avklart

 • Tema 2: Standardisert informasjonsdokument (IPID)

Settes opp som tema når implementering er avklart

 

Tema for skadeforsikring

 • Tema 1: Skadeforsikring, generelle produkter

Som følge av Covid-19 og restriksjoner rundt utenlandsreiser, opplever flere forsikringsselskaper at mange av kundene sier opp reiseforsikringene sine. Temaet tydeliggjør at reiseforsikringen dekker mer enn kun reiser til utlandet.

 • Tema 2: Bobilbruk – skadeforebyggende råd

Sommeren 2020 ble preget av Covid-19 bl.a. ved at svært mange kjøpte seg bobil for å feriere i Norge, noe som medførte mange nye og uerfarne bobilførere på norske veier.  Det er mye som er annerledes ved å kjøre en bobil fremfor en personbil, så rådgiver må forstå at det er viktig å gi god og nyttig informasjon når kunde kontakter selskapet for å få forsikret bobilen. 

 

Tema for personforsikring

 • Tema 1: Rådgivningsplikt

Gjennom et levende liv skjer det kontinuerlige endringer, også økonomisk. For rådgivere er det blant annet viktig å forstå at livsendringer påvirker en privatøkonomi når sykdom eller dødsfall rammer kunden. Rådgivningsplikten er viktig og innebærer at enhver kundesamtale hvor personforsikring er tema, skal kundens behov avdekkes.

 • Tema 2: Oppsigelse av personforsikring på bakgrunn av manglende betalingsevne

Manglende betalingsevne rammer mange av våre kunder i løpet av den tiden de har behov for forsikringer. Det er viktig at rådgivere vet hvordan de skal møte kunder som tar kontakt ved redusert betalingsevne, hvilke rettigheter kunden kan ha i slike situasjoner og hvilke plikter har selskapene har, samt hvilken rådgivningsplikt som påhviler rådgiver.
 

Fagplan for kompetanseoppdatering 2021 (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Fagplaner for FinAut

Tverrgående emner

Tverrgående emner definerer felles kjernekompetanse for ansatte i finansbransjen. Fagplanen for tverrgående emner inneholder tre emneområder:

 • Grunnleggende regelverk
 • Bærekraftig finans
 • Etikk og God Skikk

Fagplan Tverrgående emner (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Sparing og investering (AFR)

Med finansiell rådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir, knyttet til plassering av kundenes finansielle formue. Ordningen er i første rekke rettet mot rådgivning av ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet. Både finansielle rådgivere og de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres. Fagplanene for sparing og investering omfatter seks emneområder:

 • Personlig økonomi 1
 • Personlig økonomi 2
 • Makroøkonomi
 • Finansmarkeder
 • Produktgrupper
 • Regelverk

Fagplan Sparing og investering (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Kreditt

Med kredittrådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir om kreditt til privatpersoner. Fagplanen omfatter både pantesikret og usikret kreditt (kredittkort og forbrukslån). Fagplanen inneholder seks emneområder;

 • Rammebetingelser for kreditt
 • Kredittvurdering og kredittprodukter
 • Aktuelle sikkerheter og pantsettelse
 • Informasjon/forklaring til kredittkunden
 • Frarådingsplikt og løsningsforslag
 • Dokumenter i kredittbehandlingen og oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Hvis man ikke er autorisert tidligere i sparing og investering må man også ha fellesområdene Personlig økonomi og Makroøkonomi

Fagplan Kreditt (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Skadeforsikring 

Fagplanen for skadeforsikring omfatter alle selgere og rådgivere i distribusjonskanaler og som tilbyr det totale spekter av private skadeforsikringer, og deres nærmeste faglige leder. Fagplanen omfatter fem emneområder:

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk

Fagplan Skadeforsikring (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Personforsikring

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Ansatte som distribuerer personforsikringer overfor forbrukere i selskaper som er tilsluttet ordningen skal være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse. Fagplanen omfatter seks emneområder:

 • Personlig økonomi
 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Rådgivning og behovsavdekking
 • Personforsikringsprodukter
 • Risiko og helsevurdering
 • Regelverk

Fagplan Personforsikring (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Skadeforsikring Næringsliv

FinAut utvikler nå en felles autorisasjonsordning for skadeforsikringsrådgivere i næringsliv. Arbeidet har sitt opphav i kommende IDD-krav om dokumentasjon av kompetanse og videreutdanning/oppdatering av forsikringsrådgivere. IDD skiller ikke mellom rådgivning til privatpersoner og næringsliv. Fagplanen danner grunnlag for utvikling av eksamen og relevant opplæringsmateriell. Fagplanen inneholder fem emneområder:

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk for og bransjeavtaler for skadeforsikringsrådgivere

Fagplan for Skadeforsikring Næringsliv (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Personforsikring Næringsliv

FinAut utvikler nå en felles autorisasjonsordning for personforsikringsrådgivere i næringsliv. Arbeidet har sitt opphav i kommende IDD-krav om dokumentasjon av kompetanse og videreutdanning/oppdatering av forsikringsrådgivere. IDD skiller ikke mellom rådgivning til privatpersoner og næringsliv. Fagplanen danner grunnlag for utvikling av eksamen og relevant opplæringsmateriell. Fagplanen inneholder fem emneområder:

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk for og bransjeavtaler for skadeforsikringsrådgivere.

Fagplan for Personforsikring Næringsliv (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)


 

Rammeverk for digital kompetanse

Rammeverket bygger på innspill, undersøkelser og erfaringsutveksling internt i finansbransjen. Hensikten med rammeverket er å bruke det som et verktøy og referansedokument for utvikling av opplæringsmateriell.

Rammeverk for digital kompetanse (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til rammeverket)
 

Informasjonsgivere

Med EU-direktivet MiFID II som ble iverksatt 1. januar 2019 i Norge, ble det innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, altså ikke bare ved investeringsrådgivning. Kravene gjelder ansatte i verdipapirforetak og tilknyttede agenter.

 • Fagplanen inneholder fire emneområder:
 • Finansielle markeder
 • Produktrelaterte problemstillinger
 • Lover, regler og retningslinjer
 • FinAuts kjernekompetanse: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk

Fagplan for informasjonsgivere (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)