Fritt fram?

Kommentar til poll av Anne Rose Røsbak Feragen, ACTIVA Humanistisk Akademi

Er ytringer i sosiale medier offentlige? Spørsmålet har vært diskutert denne høsten i forbindelse med at Høyesteretts ankeutvalg vurderte siktelsen mot bloggeren Eivind Berge. Berge ble siktet for å ha ”offentlig oppfordret til drap på polititjenestemenn og/eller forherliget en slik handling”, men gikk fri etter at retten kom til at et blogginnlegg etter dagens lovverk ikke  er å anse som en offentlig ytring.                    

Lovverkets beskrivelse av en offentlig ytring er for tiden under revidering, men i dag anses altså ikke en ytring publisert et  blogginnlegg som offentlig juridisk sett. En kan altså ikke straffes for det, men betyr det at det er fritt fram?                       

Ytringsfrihet

Definitivt ikke. Én ting er den retten vi som borgere har til å uttrykke oss. Som borgere av det norske samfunn er det bare ytringsfrihetens begrensninger som legger føringene. Som medarbeider, leder, tillitsvalgt eller styremedlem stiller det seg annerledes.                       

Da det kom for en dag at en av meddommerne i rettssaken mot Anders Behring Breivik hadde tatt til orde for å gjeninnføre dødsstraff i sosiale medier, ble han nødt til å trekke seg fra vervet. Uttalelsen hans var ikke forenelig med rollen som meddommer. Da ledelsen på skolen på Ringsaker ble klar over at en av vikarlærerne deres hadde harselert over massakren på Utøya i sosiale medier, kunne han ikke fortsette i jobben som lærer.                          

Representant for virksomheten

Så mange som 90,8 prosent av de 163 som har avgitt sin stemme i løpet av de siste fire ukene, mener faktisk at det ikke er greit om en kollega uttaler seg om kontroversielle, jobbrelaterte saker i sosiale medier, ettersom vedkommende vil oppfattes som en representant for virksomheten.                       

4,9 prosent sier at det ikke er greit dersom kollegaen har et annet syn enn virksomheten.

Resterende 4,3 prosent mener det er greit så lenge det går klart fram at det er kollegaens personlige oppfatning det dreier seg om, ikke virksomhetens. Ingen stemte for det fjerde alternativet, at engasjerte medarbeidere er gode ambassadører for virksomheten.                       

Når vi oppretter personlige profiler på nett, er det noe vi gjør som privatpersoner. Det er derfor ikke ukontroversielt at ansettelsesforholdet skal legge noen føringer på den enkeltes aktivitet. Men mens mange av dem som diskuterer slike spørsmål vektlegger ansattes rett til å ytre seg, viser resultatet av denne undersøkelsen at respondentene vurderer saken ut fra sin profesjonelle rolle. Det gjør de klokt i.                       

Tolkes i lys av profesjonell rolle

Den som fanger opp en av ytringene dine i sosiale medier kjenner kanskje verken deg eller den konteksten ytringen er en del av – men det kan hende de vet hvor du jobber. I slike situasjoner kan det oppstå et gap mellom hvordan en forventer eller ønsker å bli tolket, og hvordan en faktisk blir tolket. En del av en samtale med en fortrolig venn kan få helt ny betydning når den leses ute av sammenheng. Det fikk varaordføreren fra Aure merke, da hun raljerte over vinneren av den nasjonale Melodi Grand Prix-finalen på nett. Det hun hadde ment som en spøkefull kommentar til en bekjent, ble av andre oppfattet som så problematisk at hun ikke kunne fortsette i jobben etter dette.                       

Noen gjør et poeng av å si at de ikke representerer arbeidsgiveren sin eller opptrer i den profesjonelle rollen i sosiale medier. Likevel – vi har verken makt eller innflytelse over hvordan andre tolker oss. Dersom folk vet hva vi jobber med, ligger det til grunn for tolkningen av det vi publiserer. Da en norsk barnevernspedagog for noen år siden uttalte seg i en konkret sak, ble utsagnet tillagt vekt fordi publikummet var kjent med vedkommendes profesjonelle rolle. Da en sykepleier deltok i en nettdiskusjon om funksjonshemmedes rett til liv, ble debattinnlegget behørig diskutert, nettopp fordi det var en sykepleier som hadde skrevet det.                       

Når kollegaen går over streken

Siden andre oppfatter oss som representanter for den virksomheten vi jobber i, er det derfor lurt å vurdere om det du er i ferd med å publisere er forenelig med den profesjonelle rollen din. Men hvis du oppdager at en kollega har gått over streken, hva gjør du da? Tar du det opp med vedkommende, eller lar du det være? Vel, det vil helt sikkert avhenge av den saken det gjelder. Men det er god grunn til å ta slike diskusjoner i arbeidsfellesskapet, når vi nå tar i bruk sosiale medier, som privatpersoner i en profesjonell rolle.