Kommentar til poll

Anne Rose Røsbak Feragen, Filosof, ACTIVA HA

Vil du skaffe bedriften din en ny kunde ved å tilby en løsning som krever en velvillig regeltolkning fra din side?

Etter at 700 har avgitt sin stemme, er det 20 prosent som har svart ja, av økonomiske grunner, og 60 prosent som har svart nei, fordi det ikke lar seg begrunne. De øvrige 20 prosentene er omtrent likt fordelt på de øvrige to svaralternativene. (Ja, men ikke av økonomiske grunnerNei, men ikke av etiske grunner Hva kan vi lese ut av dette?

For det første, bekrefter resultatet av undersøkelsen at problemstillingen over faktisk er et dilemma. Flertallet samler seg om oppfatningen at det ikke er greit å tøye regelverket for å skaffe bedriften en ny kunde, ettersom det ikke lar seg begrunne etisk sett. Når så mange som 20 prosent er av en annen oppfatning, må vi likevel ta inn over oss at det økonomiske argumentet veier tungt i saken.

Nå vet vi ikke akkurat hvem som har avgitt sin stemme i denne undersøkelsen, men det er grunn til å tro at mange av dem er underveis i autorisasjonsløpet eller er autoriserte finansielle rådgivere allerede. Vi kan derfor forutsette at de fleste som har svart er kjent med etikkens verktøy og metode. Så hvordan kan det ha seg at de har så forskjellig oppfatning av situasjonen?

Ett svar på det, finner vi ved å se nærmere på hva etikkens verktøy kan hjelpe oss med. De etiske prinsippene, likhetsprinsippet og offentlighetsprinsippet, fungerer som prøvesteiner som vi kan teste et handlingsforslag mot. De to prinsippene er robuste og gode rettesnorer, men det er likevel ikke slik at de forteller oss hva vi bør gjøre i en gitt situasjon. Nei, de etiske prinsippene er generelle, og det er derfor de kan veilede oss i saker som er vidt forskjellige. Det er først når vi anvender dem at de kaster lys over en konkret problemstilling, og det er ikke sikkert at to beslutningstakere kommer til samme konklusjon stilt overfor én og samme utfordring.

For Navigasjonshjulet gjelder det samme. Det å besvare alle de seks veiledningsspørsmålene, kan hjelpe oss til å forstå hvilke hensyn som står mot hverandre. Det gir oss imidlertid ikke svar på hva vi bør gjøre i den konkrete situasjonen. I problemstillingen som er skissert over, er det etiske og økonomiske hensyn som står mot hverandre. Det lønner seg å tøye regelverket, fordi det øker sjansen for å knytte til seg en ny kunde. Etisk sett lar det seg imidlertid ikke begrunne.

Både økonomi og etikk er vektige hensyn i en beslutningsprosess, så hva skal vi velge? Ja, det gir ikke Navigasjonshjulet noe svar på. Når alle veiledningsspørsmålene er besvart, er det opp til beslutningstakeren å finne fram til hvilket hensyn som bør veie tyngst. Både den som har svart ”Ja, av økonomiske grunner” og den som har svart ”Nei, for det lar seg ikke begrunne”, kan ha vurdert saken på systematisk måte og brukt nøyaktig de samme etiske verktøyene. Det er imidlertid uenige om hva som bør prioriteres når to viktige hensyn står mot hverandre.

Bygger resultatet av undersøkelsen også opp under forestillingen om at det er en motsetning mellom økonomi og etikk? Ikke nødvendigvis. Erfaring med etikkarbeid i arbeidslivet, viser at det lønner seg for en virksomhet å satse på etikk. Det forutsetter imidlertid at en ikke jobber med etikk av økonomiske grunner alene. Skal etikkarbeid kunne bidra til økt lønnsomhet, må det stå på dagsorden også når det ikke er direkte lønnsomt, som en varig og kontinuerlig satsning.