Bransjenormen God skikk gjelder for FinAuts medlemsbedrifter ved rådgivning, informasjon, veiledning og salg. Finansnæringens ambisjon er at God skikk-reglene skal sikre høy kvalitet, tillit og trygghet enten kundebehandlingen skjer fysisk eller digitalt.

 

10 regler

Bransjenormen God skikk består av 10 regler og er finansnæringens retningslinjer for hvordan kunderådgivning skal foregå. 

Ledere har et særlig ansvar for å unngå rutiner og systemer, herunder belønningssystemer, som ikke bygger opp under reglene.

1. FORMÅL
 Formålet med reglene er å sikre at kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte.

2. PROFESJONALITET
Kundebehandlingen skal være redelig og profesjonell. Rammene skal være tydelige for kunden. Når kundens valg ikke er basert på rådgivning, skal dette klart framgå overfor kunden.

3. PERSONVERN
Kundeopplysninger skal håndteres på en måte som sikrer personvern og kundens rettigheter.

4. GRUNNLAG OG BEHOVSANALYSE
Kundebehandlingen skal være basert på et fullgodt grunnlag. Ved rådgivning skal det gjennomføres en fullgod behovsanalyse.

5. INFORMASJON
Informasjonen til kunden skal være korrekt, fullstendig og ikke misvisende.

6. INTERESSEKONFLIKT
Kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås. 

7. ANBEFALING OG AVTALE
Bedriften skal gjøre sitt for at kunden skal forstå innholdet i avtalen og viktige konsekvenser av denne. Kunden skal gis nødvendig tid til å områ seg før avtalen inngås. Ved rådgivning skal anbefalingen bygge på behovsanalysen

8. FRARÅDNING
Løsninger som ikke er forenlige med kundens behov og interesser skal frarådes.

9. OPPFØLGING
Eventuell oppfølging fra bedriftens og kundens side skal avtales.

10. DOKUMENTASJON
Kundeavtalen og grunnlaget for denne skal dokumenteres og lagres.

God skikk plakat (JPG)
 


Oppslagsverk for God skikk-reglene

Oppslagsverket utdyper God skikk-reglene og kan filtreres på innhold som er relevant for egne arbeidsoppgaver og ansvar. Brukes i:

  • opplæring
  • veiledning i det daglige arbeidet
  • supplement til utvikling av digitale kundeløsninger

Gå til oppslagsverket for God skikk

 

Kompetanse i God skikk

Kandidater forventes å ha både teoretisk og praktisk kompetanse i God skikk, og testes i to ulike prøver:

  • Kunnskapsprøve
  • Praktisk prøve

Gå til kunnskapsprøver
Gå til praktiske prøver

 

Læringsmidler

FinAut leverer opplæringsmateriell til bransjenormen God skikk, for å sikre felles faglig ståsted og begrepsapparat. I de andre fagområdene har medlemsbedriftene ansvar for å lage eget materiell eller benytte seg av opplæringsleverandører.

Læringsmidler om bransjenormen God skikk:

  • God skikk-regler
  • Videoer der God skikk-reglene forklares
  • Oppslagsverk som utdyper God skikk-reglene, og som kan filtreres på innhold som er relevant for egne arbeidsoppgaver og ansvar
  • Quiz til God skikk med begrunnelse for hvorfor et svar er riktig eller galt

Gå til Læringstorget (kun for medlemmer)


Sikre God skikk i digitale kundeløsninger

Medlemmer i FinAut forplikter seg til at også robotrådgivere skal følge reglene for God skikk. For å bidra til at bransjenormen God skikk implementeres i digitale kundeløsninger, har FinAut utviklet sjekklister som kan benyttes ved utforming og internkontroll av digitale løsninger.
Sjekklister for God skikk i digitale løsninger (kun for medlemmer)

 

Brudd på bransjenormen God skikk

Medlemsbedriftene har ansvar for å avdekke og melde inn når autoriserte rådgivere bryter en eller flere av reglene for God skikk.

Brudd på God skikk og saker behandlet av FinAut

 

Etikk i finansnæringen

Etisk kompetanse er avgjørende for at forbrukere skal ha tillit til finansnæringen. 

Gå til etikk