FinAut skal bidra til implementeringen av God skikk for alle, også utenfor de etablerte autorisasjonsordningene blant annet gjennom å tilby kostnadseffektive læringsopplegg og materiell til støtte for ledere.


Materiellet er nå utviklet, presentert for bedriftene og er klart for bruk i bedriftene. Alt opplæringsmateriell er til fri bruk for kandidater i ordningene.

Materiellet er aktuelt for ansatte og målgrupper i medlemsbedriftene som ikke er kandidater i ordningene, f.eks. kundeservice, compliance og ledere på alle nivåer, ref. også God skikks utvidede virkeområde. Vi oppfordrer bedriftene til å ta i bruk materiellet, det er kostnadseffektivt å benytte seg av fellesskapets stordriftsfordel. FinAut er en forening og skal ikke gå med overskudd, overskudd går tilbake til medlemmene.

Prinsippene for fordeling av kostnadene til God skikk-materiellet er at:

 • opplæringsmateriellet innenfor God skikk skal gi merverdi for bedriftene. En bedrift skal ikke måtte betale mer enn hva det ville koste å utvikle tilsvarende materiell selv. Hverken de små eller de store må tape på å ta i bruk felles materiell
 • utvikling av materiell skal følge den teknologiske utviklingen. Det legges vekt på at materiellet skal være relevant innholdsmessig, være moderne i bruk av metoder og at materiell kan benyttes i bedriftens egne læringsopplegg og tekniske plattformer
 • bedriften betaler for de de benytter: medlemmer av en ordning skal ikke finansiere materiell som benyttes av en målgruppe utenfor ordningene i en annen bedrift
 • nivået skal settes slik at det oppnås kostnadsdekning og antas å bli et lite overskudd slik at vi slipper å kalle inn ekstra midler

Det aktuelle materiellet som er utviklet til God skikk

Materiellet i God skikk er utviklet bl.a. basert på bedriftenes ønsker om metode, form og teknologi, og består at animasjoner, korte videoer, cases og quizer som kan integreres i bedriftenes egne læringsopplegg. Bedriftene har gitt tilbakemelding om at utviklet materiell er treffende og relevant. Det aktuelle materiellet består av:

 • Digitale kommentarutgave                    Fritt tilgjengelig for alle
 • Animasjon om God skikk                      Fritt tilgjengelig for alle
 • Video om ledelsens ansvar                  Fritt tilgjengelig for alle

Videre følgende materiell som skal betales for ved bruk av andre enn kandidater:

 • Ti videoer, én per regel der hovedinnholdet løftes frem           
 • Generell quiz, spørsmål med tilbakemeldinger
 • Spesifikke quizer innenfor hvert produktområde
 • Case annen kundebehandling (trening på grensen mellom informasjon/veiledning/rådgivning) + tilhørende quiz

Se også: https://www.finaut.no/god-skikk/opplaeringsmateriell/

Bedriftene velger selv hvilket opplæringsmateriell den enkelte skal benytte seg av og hvilke målgrupper de gir tilgang til utenfor kandidatmassen. For å gjøre det enkelt foreslås det en kostnad per bruker uavhengig av hva denne brukeren gis tilgang til. Bedriftene må betale:

 • kr. 10.000,-  per tilgang/implementering
 • tilgang til pakken med God skikk – opplæringsmateriell koster kr. 100,- per bruker, men maksimalt kr. 100.000,- per bedrift
  Antallet brukere oppgis av bedriften i desember 2018 for inneværende år.
 • Dersom bedriften vil benytte FinAuts portal ved å opprette nye grupper i portalen, vil det koste kr. 100,- (alt. 3 nedenfor)

 

Tre alternativer for nedlastning / bruk:

1) Nedlastning til bedriftens egen plattform/LMS eller til opplæringsleverandøren som benyttes av bedriften. Da vil det måtte påregnes kostander til teknisk bistand fra våre leverandører og support/koordinering fra sekretariatet. Det kan settes en engangskost per innstallering eller regnes timer for dette. Det lages veiledning og krav som bedriften kan benytte for å få løsningen integrert. Telling baseres på tillit. ­

2) Kandidater registrerer seg og får direkte tilgang til det enkelte produkt via link til FinAut. Kostnader for FinAut er minimale, men det kan påløpe kostander til support. Bedriftene får oversikt over registrerte brukere, men ikke aktivitet. Det tas forbehold om mulighet for og prising ved bestilling utover helt enkle månedlige oversikter.

3) Bedrifter oppretter et eget område for målgrupper utenfor ordningen, i FinAuts portal. Samme tilbud med oversikt over kandidater i ulike grupper/nivåer, gjennomføringer, statistikker mv. som BA er kjent med fra ordningene. FinAut betaler for opprettelse av nye grupper og hosting til Norsk Test. Vi legger opp til at det betales en årlig lisens per bruker på kr. 100,- som kommer i tillegg til betaling for materiellet. Dette er tilsvarende kostnadsdekning. NB! Ved bruk av FinAuts portal kan denne også benyttes ved tilgang til annet materiell fra FinAut eller på sikt materiell bedriften selv ønsker å legge til.