Innhold i fagplanen og kunnskapsprøven

Fagplanen for informasjonsgivere ble publisert tidlig i 2020. ESMA retningslinjer punkt 17 konkretiserer kravene innenfor ulike områder, og det er disse kravene som ligger til grunn for beskrivelsene i fagplanen. Fagplanen dekker typiske hovedprodukter som finansbransjen distribuerer.

Fagplanen inkluderer også relevante deler fra tverrgående emner og sikrer nødvendig kunnskap om sentralt lovverk, etikk, bransjenormen God skikk og bærekraft og er inkludert i en samlet kunnskapsrøve.

Å bli godkjent Informasjonsgiver gjennom FinAut er en frivillig godkjenning og ikke en autorisasjon. Retningslinjene fra ESMA stiller høyrere krav til kunnskap og kompetanse for medarbeider som yter investeringsrådgivning, enn for de som formidler informasjon.

Fagplan for informasjonsgivere

Antall forsøk og prøvegjennomføring

Gjennomføring av kunnskapsprøven krever tilsyn av en testleder. Det er ubegrenset antall forsøk på kunnskapsprøven, men det må gå syv dager mellom hvert forsøk.

Kunnskapsprøvens omfang

Prøven vil få et omfang på 60 oppgaver og 90 minutter til disposisjon. Oppgavene har tre svaralternativer og tar derfor noe kortere tid enn prøver med fire svaralternativer. De som eventuelt tar egen kunnskapsprøve i tverrgående emner før informasjonsgivertesten får fritak for tverrgående temaer i en tilpasset test med 45 oppgaver. Fritak gjelder ikke motsatt vei.

Krav til årlig oppdatering

FinAut vil gjennom fagrådet sørge for oppdatering av fagplanen og publisere kravene til årlige oppdateringer.

Bedriften selv må vurdere og evt. dokumentere praksis

ESMA definerer hva som menes med hensiktsmessig kunnskap og erfaring. Gjennom FinAuts kunnskapsprøve for informasjonsgivere dokumenteres hensiktsmessig kunnskap. Bestått kunnskapsprøve er kravet for å bli godkjent informasjonsgiver hos FinAut.

ESMA definerer hensiktsmessig erfaring som at medarbeidere i kraft av tidligere praksis er i stand til å utføre relevante tjenester. Praksisperioden skal ha vært på fulltid og i minimum 6 måneder. For å bli godkjent informasjonsgiver hos FinAut er det ikke krav til dokumentasjon av relevant erfaring. Bedriftene må selv vurdere hensiktsmessig erfaring og dokumentasjon av denne overfor tilsynsmyndigheter

Ingen krav til årlig rapportering til FinAut

Oppfølging av informasjonsgiveres praksis skjer i den enkelte bedrift.
Frivillig bruk av FinAut for å dokumentere kompetanse for informasjonsgivere innebærer ikke ytterligere krav til dokumentasjon. Dette fordi det ikke er en autorisasjonsordning.

Kontingent

Priser gjelder for medlemmer i FinAut. Det er fastsatt en årlig kontingent per kandidat på 300 kroner. Kontingenten vil kunne bli endret avhengig av antallet kandidater.

Kontingenten dekker:

 • Fagplan som retningsgivende for opplæringsopplegg
 • Kartleggingsprøve for trening
 • Kunnskapsprøve for å bli godkjent, med ubegrenset antall forsøk
 • Fagplan for årlige oppdateringer
 • Tilgang til årlig oppdatering i etisk dilemma
 • Bruk av portal for dokumentasjon av kandidaters kompetanse
   

Prinsippene for fastsettelse av kontingenten

Prinsippet at det skal være kostnadsdekning for prosjektet. FinAut er en forening der overskudd går tilbake til medlemmene etter avsetning til egenkapital eller utviklingsprosjekter, og underskudd kan dekkes inn gjennom innbetalinger fra medlemmene.

FinAut vurderer det slik at utvikling av selve fagplanene og vedlikehold av denne kommer alle medlemmene til gode. Kontingenten som er satt vil reflektere utvikling av selve kunnskapsprøven og tilgang til portalen for registrering, samt vedlikehold og oppdatering av kompetansekravene kommende år.

Nivået skal være slik at det er kostnadseffektivt å benytte felles tilbud fremfor å utvikle i hver bedrift. Det gir høyere legitimitet utad å dokumentere kompetanse satt etter felles tolkning av kravene i ESMA.

Finanstilsynet har formidlet at de vil følge opp ESMAs retningslinjer i sin tilsynspraksis. Her vil krav til de ulike rollene informasjonsgiver eller rådgivning være sentralt, samt etterlevelse av retningslinjene om kompetansekrav og dokumentasjon.

Overgangsordninger

Informasjonsgivere, som er internt godkjent i medlemsbedrifter innen 1. september 2020 gjennom et likeverdig opplegg som tilbys av FinAut, kan registreres som godkjente informasjonsgivere i FinAuts portal.

 • Krav:
  Bedrifter som skal registrere internt godkjente informasjonsgivere må bekrefte at det interne opplegget som er gjennomført er faglig likeverdig med FinAuts fagplan, og det skal være gjennomført en dokumentasjon på akseptabelt kunnskapsnivå i form av et prøveresultat.
 • Ved forespørsel fra FinAut skal det interne opplegget fremvises og beskrives.
 • Internt godkjente som registreres i portalen skal oppdateres årlig etter samme krav og betale årlig medlemskontingent fra det året de skal gjennomføre årlige oppdateringer.

Tilgang

Portalen og gjennomføring av kunnskapsprøver åpnes for registrering i september 2020.