For å bli autorisert eller godkjent innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Dette varierer mellom fagområdene.

  • Kunnskapsprøve basert på fagplanen innen det aktuelle fagområdet
  • Samtalen, elektronisk prøve i etikk
  • Praktisk prøve bestående av en casebasert rådgivningssamtale (AFR, GOS), eller praksiskrav (Kreditt)
  • 6 måneder yrkesrelevant praksis*

Når alle kravene er oppfylt og registrert vil kandidaten få status som godkjent eller autorisert. Autoriserte i AFR vil i tillegg kunne søkes opp i det nasjonale registeret på finaut.no.

Kandidater kan ta bare kunnskapsprøven for å få dokumentert fagkompetansen, uten å bli autorisert eller godkjent. Kunnskapsprøven kan vedlikeholdes årlig.

Medlemsbedriftene har ansvar for kompetanseutvikling og tilrettelegging av prosesser der medarbeiderens holdninger og praktiske ferdigheter utvikles. Kompetanseoppbyggingen foretas i samarbeid med eventuelle utdanningsleverandører.

*Gjelder AFR, Kreditt og Personforsikring.

NB! Gjelder fagplan AFR og Kreditt: Emneområdet personlig økonomi har ny struktur i fagplanen fra 1. januar 2019. Endringen vil imidlertid ikke implementeres i kunnskapsprøvene før den 1. april 2019.

Inntil da vil kunnskapsprøvene for AFR og Kreditt basere seg på fagplanene for 2018: Fagplan AFR 2018 og Fagplan Kreditt 2018

 

Fagplanene for 2019 finnes her:

Fagplan AFR 2019 (i kunnskapsprøven f.o.m. 1. april 2019)

Fagplan Kreditt 2019 (i kunnskapsprøven f.o.m. 1. april 2019)

Fagplan GOS 2019

Fagplan Personforsikring 2019

 

 

Kunnskapsprøven

Fagkunnskapen testes

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest hvor kandidatene skal vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

AFR Kreditt Personforsikring GOS

Finansmarkeder, metode og portefølje

Produktgrupper

Regelverk

Rammebetingelser for kreditt

Kredittvurderingen og kredittprodukter

Aktuelle sikkerheter og pantsettelse

Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag

Dokumenter i kredittbehandlingen

Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring

Personforsikringsprodukter

Risikovurdering og helsevurdering

Regelverk for personforsikringsrådgiver

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk for skadeforsikring

 

Makroøkonomi

Personlig økonomi 2

Grunnleggende forsikringskunnskap

Personlig økonomi 1

 

Grunnleggende regelverk

Etikk og God skikk

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen. Her fremgår både fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i. I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

En samling av lover og forskrifter er tilgjengelig i kunnskapsprøven for bruk ved emnet grunnleggende regelverk.

Testdatabasen er utarbeidet på grunnlag av fagplanen.

Kravet til bestått er minimum 70 %, og samtidig minimum 50 % innen hvert emneområde.

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver
AFR Kunnskapsprøve AFR 180 minutter 110
For kandidater som har GOS
(fritak for fellesemner)
150 minutter 90
For kandidater som har Kreditt
(fritak for fellesemner)
90 minutter 55
Kreditt Kunnskapsprøve Kreditt 180 minutter 110
For kandidater som har GOS
(fritak for fellesemner)
150 minutter 90
For kandidater som har AFR
(fritak for fellesemner)
90 minutter 55
Person Kunnskapsprøve Personforsikring 150 minutter 90
For kandidater som har AFR eller Kreditt 90 minutter 55
For kandidater som har GOS 90 minutter 60
GOS Kunnskapsprøve GOS 120 minutter 80
For kandidater som har AFR eller Kreditt
(fritak for fellesemner)
90 minutter 60

*Ved spesielle behov kan det innvilges 30 % tilleggstid av bedriften.

 

Samtalen – elektronisk prøve i etikk

Samtalen er en elektronisk simuleringsprøve som tester kandidaten i å drøfte etiske dilemmaer. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Samtalen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet.

Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Samtalen fra en kunnskapsprøve. Samtalen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

 

 

Praktisk prøve/praksiskrav

I praktisk prøve skal kandidatene vise at de mestrer salg, rådgivning og god skikk i praksis. Kandidaten må ha bestått kunnskapsprøven for å kunne gå opp til praktisk prøve. I AFR gjennomføres den praktiske prøven som et fysisk rollespill. I GOS velger bedriftene om de vil gjennomføre praktisk prøve som rollespill eller som elektronisk simulering. I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.

Fysisk rollespill: Selskapene som velger rollespill oppnevner sensorer som skal være kvalifisert til å vurdere kandidatenes prestasjon etter felles sensorskjema. FinAut tilbyr sensorkurs, sensornettverk og sensorkalibreringer med sikte på at kandidater skal bedømmes på en enhetlig måte. Rollespillet gjennomføres med to sensorer, der den ene spiller kunden og den andre observerer, vurderer kandidaten og bedømmer.

 

 

Simulert praktisk prøve (GOS): Medlemsbedriftene har anledning til å gjennomføre praktisk prøve via et simuleringsprogram. Simuleringen leveres av eksterne opplæringsleverandører, men FinAut sikrer at kandidater som gjennomfører simuleringsprogrammet bedømmes etter samme prinsipper og på samme nivå som ved rollespill. 

Les mer om de praktiske prøvene og se alle MÅ-krav under Rammeverk for Praktisk prøve.

Praksiskrav (Kreditt): I Kreditt skjer testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.

 

Relevante lenker