Kunnskapsprøven er bygget opp av emner

Det er et prinsipp at en kandidat ikke skal testes i samme emne flere ganger. Kunnskapsprøven er derfor splittet i flere prøver.

"Tverrgående emner" og "Personlig økonomi 1" er egne emner, som må gjennomføres som egne prøver. 

"Makroøkonomi" og "Personlig økonomi 2" tas sammen med Sparing og investering og Kreditt.

"Grunnleggende forsikringskunnskap" tas sammen med "Personforsikring" og "Skadeforsikring" (privatmarked og næringsliv).

 

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest hvor kandidatene skal vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:
 

Sparing og investering Kreditt Personforsikring Skadeforsikring Personforsikring næringsliv Skadeforsikring næringsliv

Finansmarkeder, metode og portefølje

Produktgrupper

Regelverk

Rammebetingelser for kreditt

Kredittvurderingen og kredittprodukter

Aktuelle sikkerheter og pantsettelse

Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag

Dokumenter i kredittbehandlingen

Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring

Personforsikringsprodukter

Risikovurdering og helsevurdering

Regelverk for personforsikringsrådgiver

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk for skadeforsikring

 

Rådgivning i personforsikring

Produkter

Risiko og helsevurdering

Regelverk og bransjeavtaler

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid

Skadeårskaker og skadeoppgjør

Regelverk og bransjeavtaler

Makroøkonomi

Personlig økonomi 2

Grunnleggende forsikringskunnskap

Personlig økonomi 1

 

Tverrgående emner:

Grunnleggende regelverk og bærekraft  

Etikk og God skikk

 

Fagplaner

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen der det står hvilke fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i.

I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

FinAuts fagplaner


Lover og forskrifter tilgjengelig på prøven

Kandidaten har tilgang på en samling av lover og forskrifter på kunnskapsprøven.

 

Prøven

Spørsmålene på prøven er utarbeidet på grunnlag av fagplanen.

 

Kravet til bestått

Kravet til bestått er minimum 70 % på enkeltmoduler:

  • Personlig økonomi 1

For prøver med flere emner i samme prøve er kravet til bestått minimum 70% totalt og minimum 50% innen hvert emne:

  • Tverrgående emner
  • Sparing og investering (se oversikt over emner i tabell over)
  • Kreditt (se oversikt over emner i tabell over)
  • Personforsikring (se oversikt over emner i tabell over)
  • Skadeforsikring (se oversikt over emner i tabell over)
  • Informasjonsgiver

 

Prøver og tilgjengelig tid
 

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver
Alle Eksamen Tverrgående emner 45 minutter 30
Sparing og investering, Kreditt,
Person
Eksamen Personlig økonomi 1 40 minutter 20
Sparing og investering Eksamen Sparing og investering  140 minutter 80
Eksamen Sparing og investering – har kreditt 90 minutter 55
Kreditt Eksamen Kreditt 140 minutter 80
Eksamen Kreditt - har Sparing og investering 90 minutter 55
Personforsikring privat Eksamen Personforsikring 90 minutter 55
Eksamen Personforsikring - har Skadeforsikring 70 minutter 45
Skadeforsikring privat     Eksamen Skadeforsikring 90 minutter 60
Eksamen Skadeforsikring - har Personforsikring             75 minutter 50
Personforsikring næring Eksamen Personforsikring Næring 90 minutter   65                       
Eksamen Person næring – har grunnl. forsikring 75 minutter 55
Skadeforsikring næring Eksamen Skadeforsikring næring 90 minutter 65
Eksamen Skade næring – har grunnl. forsikring 75 minutter 55
Informasjonsgiver Eksamen Informasjonsgiver 90 minutter 60
Eksamen Informasjonsgiver - har tverrgående                75 minutter 45

 

 

Relevante lenker