Moduler

Det er et prinsipp at en kandidat ikke skal testes i samme emne flere ganger. FinAut har derfor jobbet med å splitte opp kunnskapsprøven i mindre prøver.

Fra januar 2020 er "Tverrgående emner" og "Personlig økonomi 1" egne moduler, som må gjennomføres som egne prøver. Fagplan og pensum vil være det samme som før.

"Makroøkonomi" og "Personlig økonomi 2" tas sammen med AFR og Kreditt. "Grunnleggende forsikringskunnskap" tas sammen med "Personforsikring" og "Skadeforsikring".

Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgstest hvor kandidatene skal vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:
 

AFR Kreditt Personforsikring Skadeforsikring

Finansmarkeder, metode og portefølje

Produktgrupper

Regelverk

Rammebetingelser for kreditt

Kredittvurderingen og kredittprodukter

Aktuelle sikkerheter og pantsettelse

Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag

Dokumenter i kredittbehandlingen

Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring

Personforsikringsprodukter

Risikovurdering og helsevurdering

Regelverk for personforsikringsrådgiver

Generelle produkter

Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid

Skadeårsaker og skadeoppgjør

Regelverk for skadeforsikring

 

Makroøkonomi

Personlig økonomi 2

Grunnleggende forsikringskunnskap

Personlig økonomi 1

 

Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk & Etikk og God skikk

 

Fagplaner

Alle emneområdene er nærmere spesifisert i fagplanen der det står hvilke fagemner og delemner som kandidaten vil bli testet i. I fagplanen er det også definert hvilket kompetansenivå som kreves på de ulike emneområdene. 

Fagplaner


Lover og forskrifter

En samling av lover og forskrifter er tilgjengelig i kunnskapsprøven for bruk ved emnet grunnleggende regelverk.

 

Testdatabase

Testdatabasen er utarbeidet på grunnlag av fagplanen.

 

Kravet til bestått

Kravet til bestått er minimum 70 % på enkeltmoduler:

  • Personlig økonomi 1
  • Tverrgående emner

For prøver med flere emner i samme prøve er kravet til bestått minimum 70% totalt og minimum 50% innen hvert emne:

  • Sparing og investering (AFR) (se oversikt over emner i tabell over)
  • Kreditt (se oversikt over emner i tabell over)
  • Personforsikring (se oversikt over emner i tabell over)
  • Skadeforsikring (se oversikt over emner i tabell over)

 

Prøver og tilgjengelig tid
 

Ordning Type prøve Tid* Antall oppgaver
Alle Tverrgående emner 45 minutter 30
AFR, Kreditt,
Person
Personlig økonomi 1 40 minutter 20
AFR Kunnskapsprøve AFR  140 minutter 80
Kunnskapsprøve AFR - har Kreditt 90 minutter 55
Kreditt Kunnskapsprøve Kreditt 140 minutter 80
Kunnskapsprøve Kreditt - har AFR 90 minutter 55
Person Kunnskapsprøve Personforsikring 90 minutter 55
Kunnskapsprøve Personforsikring - har Skadeforsikring 70 minutter 45
Skade Kunnskapsprøve Skadeforsikring 90 minutter 60
Kunnskapsprøve Skadeforsikring - har Personforsikring 75 minutter 50

 

Utvidet tid

*Ved spesielle behov kan det innvilges 30 % tilleggstid av bedriften. Hvis kandidater skal ha utvidet tid på eksamen, skal det 14 dager før eksamen sendes melding om dette på e-post til FinAut: post@finaut.no og få det bekreftet av FinAut.

 

Relevante lenker