Autorisasjonsordningen i kreditt (Kreditt) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos kredittmedarbeidere. Målet er å styrke kvaliteten på kredittrådgivning og kredittvurdering overfor kunder.

Ordningen ble etablert i 2016. Det er 2126 autoriserte i kreditt per 07.08.2018.

Hvem skal autoriseres? 

Ansatte i finansbedrifter som er tilsluttet ordningen og som arbeider med kredittrådgivning eller kredittvurdering overfor forbrukere skal autoriseres. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse.

Med kredittrådgivning menes personlig veiledning og anbefaling. Med kredittvurdering menes i denne sammenheng deltagelse i kredittvurderingsprosessen. Det er selskapenes ansvar å sørge for at kandidater som skal autoriseres blir innmeldt i ordningen.

Fullstendig liste over tilsluttede bedrifter finnes her. 

Prøvene

For å bli autorisert, må man bestå en kunnskapsprøve innenfor syv fagfelt, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt bestå et praksiskrav. Det vil også være et krav til minimum seks måneders relevant yrkespraksis. 

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

  • Rammebetingelser for kreditt
  • Kredittvurderingen og kredittprodukter
  • Aktuelle sikkerheter og pantsettelse
  • Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag
  • Dokumenter i kredittbehandlingen
  • Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold
  • Personlig økonomi
  • Makroøkonomi
  • Grunnleggende regelverk
  • Etikk og God skikk

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven. Se fagplan og les mer om kravene til autorisasjon her.

Testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse skjer gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker. Les mer om rammeverk for praksiskrav her.  

Overgangsordninger

Les mer om overgangsordninger i Kreditt her.

Tilslutningsavtale i kreditt finnes her.