Autorisasjonsordningen i kreditt (Kreditt) er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos kredittmedarbeidere. Målet er å styrke kvaliteten på kredittrådgivning og kredittvurdering overfor kunder.

Hvem skal autoriseres? 

Ansatte i finansbedrifter som er tilsluttet ordningen og som arbeider med kredittrådgivning eller kredittvurdering overfor forbrukere skal autoriseres. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse.

Med kredittrådgivning menes personlig veiledning og anbefaling. Med kredittvurdering menes i denne sammenheng deltagelse i kredittvurderingsprosessen. Det er selskapenes ansvar å sørge for at kandidater som skal autoriseres blir innmeldt i ordningen.

Prøvene

For å bli autorisert, må man bestå tre kunnskapsprøver, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt bestå praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.  

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

  • Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk (egen prøve) 
  • Personlig økonomi 1 (egen prøve)
  • Personlig økonomi 2
  • Makroøkonomi
  • Rammebetingelser for kreditt
  • Kredittvurderingen og kredittprodukter
  • Aktuelle sikkerheter og pantsettelse
  • Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag
  • Dokumenter i kredittbehandlingen
  • Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven.

Testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse skjer gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker. 

 

Sammenhengen mellom kredittordningen og boliglånsdirektivet

Utgangspunktet for etablering av kredittordningen var ønsker fra bedriftene om felles standard og dokumentasjon av kompetanse. Fagplanen ble utviklet i 2015 av næringen basert på relevant kompetanse for målgruppen. Den ble senere oppdatert og holdes løpende oppdatert av fagrådet. Fagplanen omfatter mer enn innholdet i direktivet, for eksempel usikrede lån. Fagrådet holder også fagkravene oppdatert i tråd med retningslinjer og bransjenormer som vedtas. Det blir ingen endringer i kompetansekravene på grunn av implementering av boliglånsdirektivet.

Spørsmål eller informasjon om implementering kan sendes til post@finaut.no.

 

Relevante lenker