Autorisasjonsordningen i kreditt er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk. 

Hvem skal autoriseres?

Både rådgivere og deres leder med faglig oppfølgingsansvar skal autoriseres. 

Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve. Det er også et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.

Prøvene

For å bli autorisert, må man bestå kunnskapsprøven, etikkprøven og praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis.  

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

  • Tverrgående emner (egen prøve): Grunnleggende regelverk, bransjenormen God skikk, bærekraftig finans, etikk
  • Personlig økonomi 1 (egen prøve)
  • Personlig økonomi 2
  • Makroøkonomi
  • Rammebetingelser for kreditt
  • Kredittvurderingen og kredittprodukter
  • Aktuelle sikkerheter og pantsettelse
  • Informasjon/forklaring til kredittkunden, frarådingsplikt og løsningsforslag
  • Dokumenter i kredittbehandlingen
  • Oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven.

Testing av kandidatens praktiske kredittkompetanse skjer gjennom vurdering av vedkommendes egne kredittsaker.