FinAuts regelverk er justert fra 01.01.2017 for å sørge for at reglene er mest mulig ensartet for de ulike ordningene (AFR, GOS og Kreditt) og for at de er tilpasset dagens situasjon med gode strukturerte opplæringsopplegg og gode rutiner i bedriftene.

FinAut må samtidig sørge for at reglene som et minimum dekker de kravene som stilles gjennom relevante regelverk (f.eks. ESMA Guidelines, Boliglånsdirektivet og IDD).

Frist for gjennomføring

I dagens regelverk må man ha oppnådd godkjenning/autorisasjon senest ett år etter at kunnskapsprøven er bestått. Det har vært mulig for bedriften å søke om utsettelse, men behandlingen har vært tidkrevende både for bedriftene og sekretariatet.

I justert regelverk fra 01.01.17 vil man ha mulighet til å fullføre godkjennings-/autorisasjonsløpet så lenge man har vært gjennom nødvendige oppdateringer. Videre åpner § 3 – 7 for at man nå kan ta oppdateringer og få disse registrert etter bestått kunnskapsprøve (i dag starter oppdateringene først ved ferdig autorisasjon/godkjenning). Slik holdes kunnskapsprøven «gyldig».

For å kunne ta praktisk prøve i AFR og GOS, må man enten ha en gyldig kunnskapsprøve eller ta oppdateringer for årene etter bestått kunnskapsprøve, slik at kunnskapsprøven blir gyldig. For Samtalen som oppdateringskrav må siste gjeldende case gjennomføres.

Det settes likevel en øvre grense på fem år fra kunnskapsprøven ble bestått for å kunne gå opp til praktisk prøve. 

Anbefalt gjennomføringstid forblir 6 – 9 måneder fra opplæring påbegynnes, til autorisasjon/godkjenning oppnås.

Karantenetid etter 3 stryk

Kandidater kan fremstille seg for prøver 3 ganger. Til nå har et ikke bestått resultat på 3. forsøk ført til en karantene på minst 2 år. Dette endres til en minimumstid på 6 måneder, hvor det så blir opp til bedriften å avgjøre om kandidaten tildeles 3 nye forsøk. Bedriften tildeler selv de 3 nye forsøkene.

Hvis en kandidat har bestått kunnskapsprøven, men har 3 ikke beståtte forsøk på Samtalen eller Praktisk prøve, gjelder også 6 måneder før kandidaten kan få nye forsøk av Samtalen og Praktisk prøve. Kunnskapsprøven forblir gyldig så lenge aktuelle oppdateringer gjennomføres.

Praksis

Kravet om praksis endres fra 1 år til 6 måneder for AFR, tilsvarende Kreditt. I GOS er det ikke krav til praksis.

Samtalen – Elektronisk prøve i etikk

Det kan, etter vurdering av kandidats behov, tilrettelegges for lesestøtte og tilleggstid på 30 % (20 minutter).

 

Oppdatert regelverk publiseres på ordningenes hjemmesider den 30. desember 2016.