Fra 80 til 2 sensorer i DNB

I DNB hadde de en gang så mange som åtti aktive sensorer i AFR. Så er de også den bedriften med fleste kandidater  og autoriserte. Nå har de besluttet å redusere til to sensorer. Dette er en drastisk nedgang for en bedrift som fortsatt gjennomfører mange praktiske prøver. Vi tok en prat med Arild Kristoffersen (sensoransvarlig i DNB) for å høre hva som ligger bak beslutningen.

- Hvorfor velger dere å redusere antallet sensorer så kraftige?
Vi hadde et stort sensorkorps i DNB som i hovedvekt bestod av førstelinjeledere i personmarkedet.
Hovedårsaken for endringen var å avlaste disse, slik at de får mer tid til å utøve sin ledergjerning.
En viktig oppgave lederne i DNB har, er å utvikle sine medarbeidere.

- Hvilke gevinster håper dere å oppnå?
I tillegg til å minimere ressursuttaket i linja, ønsker å vi få en mer effektiv gjennomføring av de
praktiske prøvene, både i AFR og i GOS.

Første steg er at vi besluttet å ta i bruk elektroniske praktiske prøver i GOS.

Andre steg var å redusere sensorene i AFR. Sensorteamet vi har nå vil gjennomføre over hundre sensoroppdrag i løpet av dette året.
Ved å ha to AFR sensorer på heltid, mener vi at kvaliteten på dette sensorteamet blir veldig god.

- Vil dette gi en mer rettferdig behandling av kandidatene?
Kvalitet på sensorene, og at det er de samme i hver prøve, vil automatisk gi mer ensartet bedømming av kandidatene. I tillegg vil jeg fremheve den positive effekten av at disse to er godt samkjørte og har en god dialog seg i mellom.
Alle kandidater skal føle trygghet i at de blir vurdert av profesjonelle sensorer.

Hvordan vil dere sørge for at sensorene holder seg på samme nivå som de andre bedriftene, og ikke blir for strenge?
Sensorene vil selvfølgelig delta på ordningens sensornettverk for å kalibrere seg opp mot de andre i bransjen.
I tillegg har vi ukentlige tilretteleggingsmøter der også erfaringsutveksling er tema.

- Hvilke kriterier veide tyngst ved utvelgelsen av sensorene?
Vi har valgt ut et sensorteam som utfyller hverandre og passer godt sammen. Både kommunikasjonsevner, personlighet, erfaring og kompetanse var kriterier vi la stor vekt på ved valg av sensorteamet. Vi har satt opp dette som et prøveprosjekt ut året.

- Hva gjør dere for å utnytte den kompetansen på praktisk prøve de avtroppende sensorene har opparbeidet seg?
Alle førstelinjeledere har fortsatt ansvar for å trene opp kandidatene før praktisk prøve. De som tidligere har hatt
sensorerfaring tar med seg denne gode erfaringen inn på treningsarenaen.