Denne siden ble oppdatert  05.05.2022 

Lov om forsikringsformidling trådte i kraft 1. januar 2022. Loven stiller blant annet krav til kunnskap og kompetanse og til etterutdanning. Nedenfor er informasjon og status for implementering i FinAut.

Finanstilsynet behandler søknad om godkjenning av etterutdanning

FinAut har som bransjeorganisasjon søkt om å få godkjent sitt opplegg for etterutdanning for rådgivere og ledere som er autorisert i forsikringsordningene. Søknaden er til behandling hos Finanstilsynet. 

 

Lov om forsikringsformidling

Lov om forsikringsformidling stiller blant annet krav til kunnskap og kompetanse og til etterutdanning. 

Disse kravene er nærmere regulert i forskrift om forsikringsformidling.

For de som jobber med forsikringsdistribusjon i forsikringsforetak følger kravene av Finansforetaksloven §16-12, første ledd bokstav a og c, samt Finansforetaksforskriften § 16-8 og §16-9.

 

Hva er en del av etterutdanning i bransjeorganisasjon?

Intern opplæring og kursing i foretakene, men også fra andre kursleverandører, er allerede integrert i autorisasjonsordningene til FinAut. 

Etterutdanning som arrangeres innenfor en slik ramme vil ikke kreve egen søknad om godkjenning fra forsikringsforetaket. (Kilde: Høringsnotat 15.11.2021 forslag til ny forskrift om forsikringsformidling og forslag til endringer i finansforetaksforskriften).

 

FinAuts bransjemal for tidfesting av opplæringsaktiviteter

Det er stort mulighetsrom for virkemidler og aktiviteter som kan benyttes til etterutdanning.

Bransjemalen er foreløpig utviklet som en veiledning for å kunne dokumentere og tidfeste opplæringsaktiviteter fra FinAut, og resterende timer for å oppå kravet til 15 timers årlig etterutdanning.

Bransjemalen kan videre benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre roller som omfattes av kravet til etterutdanning. 

Icon FinAut Bransjemal for opplæringsaktiviteter (633.0 KB)

 

Krav til etterutdanning for andre grupper 

Etterutdanning for andre grupper enn autoriserte rådgivere og autoriserte ledere, har FinAut ikke tilbud til. Bortsett fra: Alle ansatte hos medlemmer i FinAut har tilgang til opplæring i etikk og bransjenormen God skikk. Dette finner du i Læringstorget.   

Det er stort mulighetsrom for virkemidler og aktiviteter som kan benyttes til etterutdanning. Bransjemalen er foreløpig utviklet som en veiledning for å kunne dokumentere og tidfeste opplæringsaktiviteter fra FinAut, og resterende timer for å oppå kravet til 15 timers årlig etterutdanning. Bransjemalen kan videre benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre roller som omfattes av kravet til etterutdanning. 

Finans Norge 

For ansatte i forsikringsforetak som er medlem av Finans Norge, og ansatte i forsikringsagentforetak som har avtale med disse, men som ikke er autorisert i FinAut, jobber Finans Norge med å få på plass et opplegg for etterutdanning, som kan godkjennes av Finanstilsynet. Finans Norge vil komme tilbake med nærmere informasjon om dette arbeidet når godkjennelse fra Finanstilsynet foreligger. For nærmere informasjon se Finans Norge sin hjemmeside 

 

Spørsmål kan sendes til: post@finaut.no 

Kontaktperson: Juridisk rådgiver Vibeke Høsteng
E-post: vibeke@finaut.no


Denne siden ble oppdatert  05.05.2022