Vi har samlet spørsmål vi ofte får om forsikringsformidling og etterutdanning.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, så sendt gjerne spørsmålene til oss: post@finaut.no
 

Se også Finans Norge sine sider for informasjon.

 

Spørsmål og svar
 

Hvilken etterutdanning leveres av FinAut?     
Etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. 

 

Hvor mye av etterutdanningen leveres av FinAut?    
For autoriserte forsikringsrådgivere vil FinAuts fagråd fastsette obligatoriske etterutdanningstema. Utover dette må foretakene foreta etterutdanning slik at det til sammen blir 15 timer.

 

Er det krav til etterutdanningen?
Ja, den skal være relevant for virksomheten (Prp. 233 LS punkt 6.3.3).

 

Er det krav til innholdet?     
Ja. Etterutdanningen må ha et innhold som bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse. (Prp. 233 LS punkt 6.5.4).

 

Hvor mange timer etterutdanning blir levert av FinAut for 2022? 
Opplæring i etikk. Det er et opplæringsspill som tar en time.  

 

Teller opplæring i foretakene i de 15 timene?        
Ja. Virksomhetsspesifikk kompetanseutvikling som oppfyller kravene, teller. 
(Se kravene i forsikringsformidlingsforskriften § 2-3).

 

Kan opplæring i personvern inngå i de 15 timene?     
Ja. Personvern er en regel i God skikk og må antas å være relevant. 

 

Kan opplæring i anti-hvitvasking inngå i de 15 timene?     
Ja. Forarbeidene til forskriften nevner dette som relevant. 

 

Hvordan registrerer vi timer for etterutdanning for 2022?    
FinAut holder på å lage en løsning for dette. Inntil denne er på plass må foretakene ha en egen oversikt. 
Bransjemalen kan brukes. 

 

Er det beregnet tid for oppdateringstemaene (etterutdanning) for 2022?    
Dette er under arbeid. Informasjon vil komme. 

 

Hvilke ansatte gjelder kravet til kompetanse og etterutdanning for?    
Ansatte som driver med salg og rådgivning av forsikring i forsikringsformidlingsforetak Forsikringsformidlingslovens kap. 6, og i forsikringsforetak «ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon» etter finansforetaksloven § 16-12.

 

Hvem er «ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon» etter finansforetaksloven § 16-12?    
Ansatte som er «beskjeftiget med rådgivning og veiledning av kunder om forsikringsavtaler» (høringsnotat til forskriften side 9).

 

Må foretakene har retningslinjer og rutiner for egnethet? (I egnethet inngår faglige kvalifikasjonskrav og vandelskrav. I kvalifikasjonskravene er det også krav til etterutdanning)    
Ja. Finansforetaksloven stiller allerede krav til finansforetakenes organisering og virksomhetsstyring. Departementet legger som Finanstilsynet til grunn at forsikringsforetakene oppdaterer sine retningslinjer og rutiner som følge av at direktivet innfører nye krav som foreslås gjennomført i finansforetaksloven, herunder egnethetskrav til ansatte i foretaket. (Prp. 233 LS punkt 7.3.5).

 

Hva er en forsikringsagentvirksomhet?   
Forsikringsformidling på vegne av ett eller flere forsikringsforetak, der forsikringsagenten handler fullt og helt på forsikringsforetakets ansvar for de forsikringer som formidles.

 

Vi har en del opplæring i forsikringsforetaket, må vi søke godkjenning hos Finanstilsynet?     
Nei. Høringsnotat 15.11.2021 side 12:  
"For øvrig vises det til at intern opplæring og kursing i foretakene, men også fra andre kursleverandører, allerede er integrert i autorisasjonsordningene blant annet til FinAut. Etterutdanning som arrangeres innenfor en slik ramme vil ikke kreve egen søknad om godkjenning fra forsikringsforetaket".