Pressemeldinger

 

Autorisert finansiell rådgiver er gitt en advarsel på grunn av gjentatte brudd på reglement, policy og rutiner på kredittområdet

03. juli 2017

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) gjentatte brudd på finansbedriftens (Bedriften) reglement, policy og rutiner på kredittområdet i perioden 2012 til 2016. Rådgiver har tidligere mottatt advarsel for brudd på kredittreglementet og jobber nå i annen stilling i Bedriften.

Rådgiver har jobbet i bank siden 1983, siden 2003 som finansrådgiver. Siden 2012 har vedkommende vært ansatt i Bedriften. I saken er det trukket inn en rekke interne regler, rutiner og retningslinjer. Med unntak for boliglånsforskriften er ovennevnte regelverk internt, samtidig som det interne regelverket i stor grad reflekterer allmenne atferdsnormer på kredittområdet i finansbedriftene.  

Styret vil understreke at en finansiell rådgivers utøvelse av dårlig bankhåndverk på kredittområdet isolert sett ikke er tilstrekkelig for advarsel eller fratakelse av autorisasjon som finansiell rådgiver. For at brudd på sentrale atferdsregler på kredittområdet skal bli sanksjonert, må det enten foreligge gjentatte pliktbrudd eller pliktbruddet må være grovt. I foreliggende sak finner styret at det foreligger gjentatte brudd på relevante og sentrale atferdsnormer.

Bruddene er etter styrets vurdering egnet til å svekke tilliten til rådgiveren/selgeren, som i gjentatte saker ikke synes å ha tatt viktig internt regelverk på kredittområdet på alvor. Det er nærliggende at bruddene også er egnet til å svekke tilliten til eventuell finansiell rådgivning, selv om styret ikke har godt nok grunnlag til å konkludere med dette. Etter styrets vurdering er rådgivers forhold imidlertid egnet til å svekke tilliten til virksomheten som sådan, om enn ikke i svært stor grad.

Etter en konkret vurdering av de innmeldte saker, finner styret at det foreligger gjentatte brudd på «andre sentrale atferdsnormer» av et slikt omfang at advarsel må gis. I vurderingen av sanksjon har styret særlig lagt vekt på at bruddene har skjedd utenfor det direkte anvendelsesområdet for god rådgivningsskikk, og at bruddene, hver for seg og samlet, ikke er så grove at de berettiger noen strengere sanksjon.

Les styrets fullstendige behandling her

 


 

Finansiell rådgiver fratatt autorisasjon

12. mai 2017

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgiver (Rådgiver) som over flere år har mottatt til sammen NOK 10,2 millioner i forbindelse med sin rådgivning av en kunde og dennes selskap. Overførslene har skjedd uten at det foreligger noen form for dokumentasjon. Telefonsamtalene er heller ikke dokumentert, og overførslene, benevnt som gaver, er ikke rapportert til arbeidsgiver.

Overførslene er brudd på bankens etiske regelverk og flere bestemmelser i verdipapirhandelloven og ble avdekket av finansbedriften (Bedriften) gjennom det interne transaksjonsovervåkingssystemet.

Tema for denne saken er gaveoverføringene. Styret finner at det foreligger klare brudd på bedriftsinterne regler om interessekonflikter og habilitet.

Styret finner det videre hevet over tvil at Rådgiver som privatperson har hatt økonomisk interesse i kundeforholdet, uten at Bedriften er underrettet om dette, slik det var plikt til. Snarere har Rådgiver forsøkt å holde sin private relasjon til Kunden skjult.

Rådgiver ble autorisert i 2011 og burde ha forstått at ovennevnte forhold utgjør klare normbrudd. Styret understreker at etikk og god rådgivningsskikk er en bærebjelke i autorisasjonsordningen og at profesjonell og etisk god kundebehandling er helt sentralt i kundebehandlingen.

Ut fra faktum i saken har Styret lagt til grunn at Kunden selv har ønsket å overføre pengene til Rådgiver. Det trekker i retning av at Kunden ikke kan anses å ha blitt skadelidende. Ut fra normbruddene som er begått, vektlegges dette imidlertid ikke i særlig grad. Rådgivers opptreden innebærer grove tillitsbrudd og er skadelig for Bedriften og for bransjens omdømme.

Rådgiveren er fratatt sin autorisasjon.

Les styrets fullstendige behandling her

 


 

Finansiell rådgiver fratatt sin autorisasjon

2016.05.31 Den 4. mai ble en finansiell rådgiver fratatt sin autorisasjon etter grove brudd på sentrale atferdsnormer.

Saken gjelder en autorisert finansiell rådgivers (Rådgiver) forfalskning av dokumenter i forbindelse med behandling av kredittsaker i finansbedriften (Bedriften). Likestilt med brudd på God rådgivningsskikk, er dette i strid med sentrale og relevante atferdsnormer og saken rammes av straffeloven kapittel 29 om vern av tilliten til penger og visse dokumenter, jf. §§ 361 (dokumentfalsk) og 362 (mindre dokumentfalsk).

Problemstillingen i saken er om Rådgivers forfalskning av opplysninger i selvangivelser og lønnsslipper i til sammen åtte kredittsaker innebærer brudd på «andre sentrale atferdsnormer» i en grad som gjør at autorisasjonen skal falle bort eller at advarsel skal gis. Styret finner det utvilsomt at dokumentfalsk av et omfang og en alvorlighetsgrad som i denne saken – på et sentralt virksomhetsområde –, utgjør grove brudd på sentrale og relevante atferdsnormer. Bruddene er åpenbart egnet til å svekke tilliten til Rådgiveren og Bedriftens omdømme.Det er også risiko for at kunder og Bedrift kan lide tap som følge av Rådgivers dokumentfalsk.

Etter konkret vurdering av de relevante momentene i saken, er Styret kommer til at riktig sanksjon er fratakelse av autorisasjon.

Les styrets fullstendige behandling her

 


 

Finansiell rådgiver er fratatt sin autorisasjon

2016.03.04 Styret i Finansnæringens autorisasjonsordninger besluttet 1. mars 2016 å frata en finansiell rådgiver sin autorisasjon for grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i Bedriften.

Den aktuelle saken gjelder en Rådgiver som har hatt et løpende mellomregningsforhold til kunder knyttet til spillegjeld og som i samme periode har innstilt på lån til Kundene. Det er i strid med Bedriftens kredittpolicy og habilitetsregler. Bedriftens habilitets- og etikkregler utgjør en del av de sentrale atferdsnormene, og bruddet har skjedd innenfor et sentralt virksomhetsområde.

Det er avdekket brudd på dokumentasjonsplikten i sakene, et sentralt normbrudd som vil kunne være skadelig for Bedriften og for bransjens omdømme. Dokumentasjon skal forebygge rettskonflikter ved å klargjøre faktum ved uenighet mellom finansbedrift og kunde.  Normbruddene har utsatt Bedriften for tapsrisiko og omdømmemessig risiko. Rådgiver kunne og skulle ha handlet annerledes ved å overlate behandlingen av lånesøknadene og kundeansvaret til andre.

Styret har kommet til at forholdet i saken samlet sett utgjør grove og gjentatte brudd på sentrale atferdsnormer og på relevante interne regler i Bedriften. Etter en konkret vurdering av de relevante momentene i saken, er Styret kommet til at riktig sanksjon er fratakelse av autorisasjonen.

Les styrets fullstendige behandling her

 


 

Pressemeldinger arkiv

 

 

Pressekontakter

   

Daglig leder: Siv Seglem

Telefon: 23 28 44 50 / 913 51 081

siv@finaut.no

Styreleder: Gry Nergård

Telefon: 23 28 42 28 / 990 05 080

gry.nergard@finansnorge.no