Regelverksutviklingen er definert som en av de viktigste driverne for den videre utviklingen av FinAut i strategien for 2018 - 2021.

 

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse.

FinAut følger regelverksutviklingen i EU og Norge tett

Det skjer en kontinuerlig utvikling av regelverk forbrukerbeskyttelse, rådgivningskompetanse og kompetansestandarder og som er av stor betydning for FinAut og medlemsbedriftene. Dette gjelder særlig i EU, men også i Norge. FinAut må ha god kunnskap om denne regelverksutviklingen. Dette er forutsetningen for å sikre at videreutviklingen av fagplaner og godkjennings-/autorisasjonsordninger går i riktig retning, og at endringer innfases i rett tid.

FinAuts rådgivende regelverksutvalg skal på vegne av FinAut overvåke relevant regelverksutvikling i både EU og Norge og gi innspill til FinAuts styre og ulike råd. Status i regelverksutviklingen i EU og Norge dokumenteres kvartalsvis i en egen mapping. 

Mapping av lover og regler i Finansnæringen Q3 2019 (oppd. 11. oktober 2019)

Hva mappingen omfatter

Mappingen inneholder en oversikt over relevante lover/forskrifter innen sparing/plassering/investering, kreditt og forsikring, og fokuserer på tema knyttet til informasjon, rådgivning og forbrukervern.

Hensikt

Hensikten er å gi en oversikt over de viktigste lover og regler, samt lover og regler som er i arbeid, til høring eller i beslutningsprosess, slik at FinAut er i takt med utviklingen. Mappingen danner grunnlag for innspill eller «varsling» til FinAut’s styre (vurderer og beslutter fellestiltak innen evt. nye områder, ambisjonsnivå etc.) og Fagråd (evt. justering av innhold i eksisterende fagplaner).

Oppbygning

Mappingen består av to hoveddeler: Del 1: en relativt utfyllende oversikt over viktige lover og regler (vedtatt eller i utvikling). Del 2: kortfattet oversikt lover som er i utvikling og som må følges særskilt. Hver av delene består av ulike kapitler, inndelt etter sektorer/forretningsdimensjoner innen bransjen (verdipapir, forsikring, kreditt), samt eget kapittel for finansbransjen generelt og forbrukervern. På grunn av utviklingen innen teknologi og digitalisering innen bransjen, er dette skilt ut som et eget kapittel.

Oppdateringer og publisering

Oppdatert mapping legges ut hvert kvartal. Første utgave ble lagt ut september 2015. Oppdateringer angis med dato for når de er lagt inn, og markeres med rød skrift. Mappingen må leses som et arbeidsdokument som er i utvikling, og FinAut kan ikke garantere for at den er komplett eller oppdatert til enhver tid. Alle innspill til mangler eller forslag til oppdateringer mottas med takk, og sendes til post@finaut.no - det vil bidra til økt kvalitet. 

Kilder

  • Lov-/regelverksutvikling i EU og Norge
  • Rundskriv, veiledninger, rapporter, merknader (ulike tilsyn)
  • Domsavsigelser
  • Avtaler og normer i bransjen
  • Alle lover/regler inneholder lenke til aktuelle kilder.

Kontakt

Vibeke Høsteng, juridisk rådgiver

913 66 874

vibeke@finaut.no