Fagplan for kompetanseoppdatering 2020

I 2020 er det laget én fagplan for kompetanseoppdatering. I fagplanen er det tydelig merket hvilke temaer som gjelder for de ulike autorisasjonene.

Klikk på fagplanen for å åpne dokumentet i PDF:

fagplan-2020.png

 

Krav til oppdatering

Kravet til jevnlige oppdateringer har som overordnet mål å sikre legitimitet til ordningen ved at autoriserte rådgivere har oppdaterte kunnskaper. Fagplanen for oppdateringer er en sammenfatning av hva fagrådene mener at rådgivere skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året.

Fagplanen gis ut hvert år 2. januar og det forventes at alle autoriserte tilfredsstiller kravene som spesifiseres i fagplanen i løpet av det året den gjelder for. Kravet til kunnskapsoppdatering er beskrevet i Regelverket. Metode for gjennomføring ligger hos bedriften og det skal dokumenteres at årlige oppdateringer er gjennomført fra bedriftens side til FinAuts sekretariat.

§ 3 – 7 Oppdatering og vedlikehold av kompetanse

a) En medlemsbedrift har ansvar for å legge til rette for og følge opp at medarbeidere som er autoriserte, minimum oppdaterer sin kompetanse i henhold til de krav FinAut setter gjennom årlige fagplaner for oppdateringer. ¨

b) Medlemsbedriften velger selv metode for oppdatering og vedlikehold av kompetanse og skal dokumentere hva som er gjort i så henseende.

c) De som er autoriserte er forpliktet til å gjennomføre de aktiviteter medlemsbedriften krever for å holde kompetansen oppdatert.

d) Medlemsbedrifter har plikt til å melde til FinAut hvilke selgere/rådgivere som ikke har gjennomført tilstrekkelige oppdateringer etter de rutiner som er fastsatt av bedriftene og FinAut. I slike tilfeller gjøres autorisasjonen/godkjenningen hvilende, ref. § 3 - 9.

e) Kravet til oppdateringer gjelder ikke selgere/rådgivere med hvilende autorisasjon. Ved aktivering av hvilende autorisasjon, kreves det at medlemsbedriften bekrefter at selgeren/rådgiveren har gjennomført nødvendige oppdateringer for hele den perioden autorisasjonen har vært hvilende.

Samtalen - Elektronisk oppdateringsprøve i etikk

I stedet for en tradisjonell samtale med en sensor, har næringen valgt å satse på en felles simuleringsmetodikk kalt Samtalen. Det er utviklet flere etiske dilemmaer som brukes i simuleringen, og ett av disse inngår i årets faglige oppdatering.

For å bestå kreves en poengsum som tilsvarer 70 prosent av maksimal poengsum (eller mer). Dette ivaretas av programmeringen som ligger til grunn for prøven. 

Man har 1 time til rådighet. Den anbefales derfor at prøven gjennomføres i ett, uten avbrudd. Dersom tiden løper ut, eller kandidaten gjør et valg som grovt strider i mot etiske prinsipp, vil prøven få poengsum på 0 %.

Vurderingskriterier gjenfinnes i dokumentet "Vurderingsgrunnlag for Samtalen (elektronisk prøve i etikk)"

Dilemmareisen

FinAut lanserte i 2018 en alternativ metode for å oppdatere seg på innen etikk. Dilemmareisen starter med en videointroduksjon, som etterfølges av oppgaver relatert til caset. Oppgavene er utformet som et spillebrett, der du går igjennom hvert enkelt steg og løser oppgaver underveis. Caset er det samme som i Samtalen. Dilemmareisen er kun et alternativ til Samtalen som oppdatering, ikke et tilleggskrav.

Oppdatering Dilemmareisen og Samtalen i gruppe 

Dilemmareisen og Samtalen kan gjennomføres i grupper. Gruppegjennomføring betyr at man kan sitte sammen og gjennomføre prøven, samarbeide og diskutere. Hver enkelt kandidat må ta den via sin egen bruker slik at gjennomføringen registreres på hver enkelt. Hensikten med gruppegjennomføring er at samarbeid har vist å bidra til større læringseffekt (Evaluering av Samtalen i 2016).

Veiledning til gruppegjennomføring av Samtalen

Veiledning til gruppegjennomføring av Dilemmareisen


Bransjemalen for godkjente oppdateringsaktiviteter

Bransjemalen for godkjente oppdateringsaktiviteter er utviklet som en guide for å kunne dokumentere og tidfeste oppdateringsaktiviteter for autoriserte rådgivere og ledere hos FinAut. Bransjemalen skal også kunne benyttes for forsikringsroller som ikke har krav til autorisasjon gjennom FinAut, men som kommer inn under IDDs krav om 15 timers årlig etterutdanning.

Bransjemal

 

Tidligere oppdateringer


2019

Fagplan oppdatering AFR 2019

Fagplan oppdatering Kreditt 2019

Fagplan oppdatering Skadeforsikring 2019

2018

Fagplan oppdatering AFR 2018

Fagplan oppdatering Kreditt 2018

Fagplan oppdatering GOS 2018

2017

Fagplan oppdatering AFR 2017

Fagplan oppdatering GOS 2017

2016

AFR Fagplan oppdatering 2016

GOS Fagplan oppdatering 2016

2015

AFR Fagplan oppdatering 2015

GOS Fagplan oppdatering 2015

2014

AFR Fagplan oppdatering 2014

2013

AFR Fagplan oppdatering 2013