I 2015 ble det utviklet en felles fagplan for Personforsikring som bedriftene kunne bygge sine interne opplæringsopplegg på. Fagplanen har til nå hatt status som en anbefalt kompetansestandard, og den er implementert i mange av bedriftenes opplæringsopplegg. 

I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. Styret i FinAut besluttet i mars 2018 å opprette en autorisasjonsordning i personforsikring for å imøtekomme bedriftenes ønsker om en felles bransjeautorisasjon. Ordningen skal tilby tilstrekkelig dokumentasjon av kompetansen, og være relevant for bedriftene. Kompetanse til å gi tilstrekkelig, men enkel og forståelig informasjon til kundene skal ivaretas gjennom en praktisk prøve som bygger på God skikk. 


Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikringer overfor forbrukere i selskaper som er tilsluttet ordningen skal være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse.

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring, jf. Forsikringsavtaleloven § 10-1 annet ledd. Ordningen er rettet mot rådgivning overfor privatkunder.


Hvordan bli autorisert?

For å bli autorisert, må man bestå tre kunnskapsprøver, en elektronisk prøve i etisk dilemma, samt en praktisk prøve. Det vil også være et krav til minimum seks måneders yrkesrelevant praksis. 


Kunnskapsprøvene

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskapen innen følgende emneområder:

  • Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk, bærekraft, Etikk og God skikk (egen prøve)
  • Personlig økonomi 1 (egen prøve)
  • Grunnleggende forsikringskunnskap
  • Rådgivning og behovsavdekking i personforsikring
  • Personforsikringsprodukter
  • Risikovurdering og helsevurdering
  • Regelverk og bransjeavtaler for personforsikringsrådgivere

Kunnskapsprøven tar utgangspunkt i fagplanen. 
 

Praktisk prøve

Praktisk prøve vil være et casebasert rollespill. 

Fritak/overgangsordning i praktisk prøve: 

Autoriserte i AFR får fritak for praktisk prøve i personforsikring.

I tillegg får erfarne rådgivere i en overgangsperiode fritak dersom de innfrir følgende krav:

  • har jobbet som rådgiver der også personforsikring inngår i minst 12 måneder innen 01.07.2020 og
  • er autorisert i Skadeforsikring 

For disse rådgivere er det tilstrekkelig at kunnskapsprøvene innen personforsikring er bestått til 31.12.2020.

Vi minner om bedriftens ansvar for at medarbeidere som ikke er autorisert er under veiledning og kontroll, tilpasset den enkeltes kompetanse.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.

 

 

Relevante lenker