Finansnæringens bransjenorm «God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling» gjelder for alle produktkategorier og for alle kjøpskanaler, og kravene til kvalitet er de samme ved digital som ved manuell betjening. For å bidra til at bransjenormen implementeres i digitale kundeløsninger, har FinAut derfor utviklet sjekklister som kan benyttes ved utforming og internkontroll av digitale løsninger.


Sjekklistene bygger på bransjenormen God skikk, og er konkretisert i hht regelverket for de ulike produktkategoriene.

Sjekklistene oppdateres ut fra innspill fra bedriftene og som følge av endringer i regelverk. Endringer skjer i nært samarbeid med bedriftene og fagpersoner. Sjekklistene er et frivillig hjelpemiddel for bedriftene. Ansvaret for at bedriftenes digitale løsninger er compliant med lover og regler, ligger fortsatt hos selskapene.

Publiserte sjekklister

I februar publiserte FinAut fire sjekklister, tilpasset fire hovedkategorier av produkter. Mange av sjekkpunktene er de samme uavhengig av produktområde (for eksempel personvern), mens andre varierer noe.

Publiserte sjekklister:

Sjekklistene som ble publisert våren 2018 vil trolig foreligge i oppdatert versjon første kvartal 2020 (avhengig av endringer i regelverk).

Sjekkliste for forbrukslån ble publisert i mai 2019. Denne inkluderer bl.a. krav fastsatt i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån (2019), forskrift om fakturering av kredittkortgjeld (2017), forskrift om markedsføring av kreditt (2017) og Finanstilsynets Oppsummering fra stedlige tilsyn i seks forbrukslånsbanker (2019). Den inkluderer også bransjenormen for Markedsføring av kredittkort og forbrukslån (2017).

Utformingen av sjekklistene

I utformingen av sjekklisten er de ti reglene i God skikk oversatt til sjekkpunkter. Det er tatt utgangspunkt i lovtekst, sensorveiledning for praktisk prøve (sparing/investering og skadeforsikring), og fagplaner.

Listene er ikke uttømmende, og det er fokusert særlig på sjekkpunkter som knytter seg til forbrukerbeskyttelse.

Autorisasjonsordning for digitale rådgivningsløsninger

Finans Norges hovedstyre fattet 7. mars 2019 vedtak om å etablere en autorisasjonsordning for digital rådgivning/robotrådgivning i regi av FinAut. Bakgrunnen for etableringen er bl.a. å sikre at kravene til rådgivning praktiseres, uavhengig av hvilken kanal kunden velger å benytte, samt å bidra til å skape trygghet for forbrukerne knyttet til bruk av digital rådgivning.

Autorisasjonsordningen etableres etter planen i 2020, etter at det er gjennomført en pilot høsten 2019.

En slik autorisasjonsordning vil medføre krav til bruk av sjekklister for rådgivningsløsninger som søkes autorisert. Dette vil trolig medføre tilpasninger av sjekklister for denne typen løsninger, slik at de best mulig er tilpasset en søknadsprosess. 

Tilbakemeldinger

Erfaringer med bruk av sjekklistene ønskes meldt tilbake og vil bli bearbeidet til bransjens felles stordriftsfordel.

Kontakt

Spørsmål til sjekklisten kan rettes til Martin Dræge på 959 37 195/martin.draege@gmail.com eller post@finaut.no