Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS)

 

NB! Skifter navn til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring 1. april

GOS er en nasjonal godkjenningsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

At alle som arbeider innenfor salg og rådgivning av skadeforsikring har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er også viktig for den alminnelige tillit til finansnæringen og for næringens omdømme.

Ordningen er i første rekke rettet mot salg og rådgivning av private skadeforsikringer.

Hvem som skal godkjennes

Selskaper som er tilsluttet ordningen skal sikre at selgere/rådgivere som formidler det totale spekteret av private skadeforsikringer blir godkjent. Både selgere og rådgivere samt de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for disse skal godkjennes. Det er selskapenes ansvar å sørge for at kandidater blir innmeldt i ordningen. 

Det er 6744 godkjente rådgivere i GOS per 1. februar 2019.

Hvordan bli godkjent i GOS

For å bli godkjent, må man bestå en kunnskapsprøve innenfor syv fagfelt, en elektronisk prøve i etisk dilemma praktisk prøve, samt en praktisk prøve.

Kunnskapsprøven

I kunnskapsprøven skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk
 • Grunnleggende regelverk
 • Etikk og God skikk 

Til grunn for godkjenningsordningen er det konkretisert minstekrav til kompentanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve.

Samtalen – elektronisk prøve i etikk

Samtalen er en elektronisk simuleringsprøve som tester kandidaten i å drøfte etiske dilemmaer. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Samtalen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet.

Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Samtalen fra en kunnskapsprøve. Samtalen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

 

 

Praktisk prøve

Praktisk prøve skal gjennomføres av den enkelte bedrift med utgangspunkt i et felles rammeverk.

Prøvene bygges på relevante, gjenkjennbare cases for de ulike roller i bedriftenes kunderettede apparat. Det  tilbys kombinerte casebeskrivelser som gjør det mulig å slå sammen praktisk prøve i godkjenningsordningen og praktisk prøve i  AFR til én prøve.

Selskapene kan velge mellom følgende gjennomføringsmetoder:

 • Rollespill med sensorer

 • Simuleringsprogram

Tid for gjennomføring av praktisk prøve settes til totalt 60 minutter inkludert pauser uansett metode.

 

Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) - nedlagt i 2018

BI la i 2018 ned kursene som inngikk i følgende autorisasjoner:

 • Rådgiver Ting privat
 • Rådgiver Ting bedrift
 • Skadebehandlingskonsulent Brann- og kombinert
 • Skadebehandlingskonsulent Motorvogn

FinAut vil behandle og utstede autorisasjoner ut første semester 2019.

Autorisasjonskrav

 • Utdanning og eksamen: Kandidaten skal ha gjennomført obligatorisk utdanning med eksamen ved BI Bank og Forsikring.
 • Karakterer: For å bli autorisert kreves karakteren C eller bedre ved alle eksamener.
 • Praksis: Kravet til autorisasjon i alle ordningene er tre års praksis.

Det er i utdanningsopplegget lagt vekt på fleksibel overgang mellom autorisasjonsordningene. Dette betyr at en rekke kurs er felles.

Oppfyller du kravene, men har ikke søkt om autorisasjon? Utfylt søknadsskjema og bekreftelse fra BI på beståtte kurs kan sendes post@finaut.no
 

Relevante lenker