NB! Har skiftet navn til Autorisasjonsordningen i skadeforsikring 1. april 2019, het tidligere Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS).

Autorisasjonsordningen i skadeforsikring er en nasjonal autorisasjonsordning som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

At alle som arbeider innenfor salg og rådgivning av skadeforsikring har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk er av avgjørende betydning for kundene. Det er også viktig for den alminnelige tillit til finansnæringen og for næringens omdømme.

Ordningen er i første rekke rettet mot salg og rådgivning av private skadeforsikringer.

Hvem som skal autoriseres

Selskaper som er tilsluttet ordningen skal sikre at selgere/rådgivere som formidler det totale spekteret av private skadeforsikringer blir autorisert. Både selgere og rådgivere samt de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for disse skal autoriseres. Det er selskapenes ansvar å sørge for at kandidater blir innmeldt i ordningen. 

Hvordan bli autorisert

For å bli autorisert, må man bestå to kunnskapsprøver, en elektronisk prøve i etisk dilemma praktisk prøve, samt en praktisk prøve.

Kunnskapsprøvene

I kunnskapsprøvene skal kandidatene vise at de har den nødvendige fagkunnskap innen følgende emneområder:

 • Tverrgående emner: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk (egen prøve)
 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk

Til grunn for autorisasjonsordningen er det konkretisert minstekrav til kompetanse. Kravene er spesifisert i fagplan for kunnskapsprøven og rammeverket for praktisk prøve.

Samtalen – elektronisk prøve i etikk

Samtalen er en elektronisk simuleringsprøve som tester kandidaten i å drøfte etiske dilemmaer. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Samtalen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet.

Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Samtalen fra en kunnskapsprøve. Samtalen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

 

 

Praktisk prøve

Praktisk prøve skal gjennomføres av den enkelte bedrift med utgangspunkt i et felles rammeverk.

Prøvene bygges på relevante, gjenkjennbare cases for de ulike roller i bedriftenes kunderettede apparat. Det  tilbys kombinerte casebeskrivelser som gjør det mulig å slå sammen praktisk prøve i Skadeforsikring og praktisk prøve i AFR til én prøve.

Selskapene kan velge mellom følgende gjennomføringsmetoder:

 • Rollespill med sensorer

 • Simuleringsprogram

Tid for gjennomføring av praktisk prøve settes til totalt 60 minutter inkludert pauser uansett metode.

 

Autorisasjonsordningene i forsikring (AIF) - nedlagt i 2018

BI la i 2018 ned kursene som inngikk i følgende autorisasjoner:

 • Rådgiver Ting privat
 • Rådgiver Ting bedrift
 • Skadebehandlingskonsulent Brann- og kombinert
 • Skadebehandlingskonsulent Motorvogn

FinAut vil behandle og utstede autorisasjoner ut første semester 2019.

Autorisasjonskrav

 • Utdanning og eksamen: Kandidaten skal ha gjennomført obligatorisk utdanning med eksamen ved BI Bank og Forsikring.
 • Karakterer: For å bli autorisert kreves karakteren C eller bedre ved alle eksamener.
 • Praksis: Kravet til autorisasjon i alle ordningene er tre års praksis.

Oppfyller du kravene, men har ikke søkt om autorisasjon? Utfylt søknadsskjema og bekreftelse fra BI på beståtte kurs kan sendes post@finaut.no
 

Relevante lenker