Etikk og god rådgivningsskikk er en bærebjelke i alle FinAuts fagplaner. Innholdet er identisk for alle ordninger. Målet er at kandidatene skal lære seg å:

• reflektere over rollen som rådgiver/selger og som representant for næringen

• oppdage etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidshverdagen

• ta initiativ til å diskutere etiske utfordringer og dilemmaer

• håndtere etiske utfordringer og dilemmaer på en systematisk måte

• begrunne egne valg og standpunkter

God rådgivningsskikk

God rådgivningsskikk er anvendt etikk. Bransjenormen inneholder næringens egne kjøreregler for profesjonell kundebehandling. God rådgivningsskikk skal ligge til grunn for alle kundeopplevelser, ikke bare slike som har sitt utspring i fysiske kundemøter.  Hensikten med opplæringen i etikk er å forankre innholdet i reglene og gi trening i en velegnet arbeidsmetodikk for håndtering av etiske dilemmaer.

 

Kompetanseutvikling

Det er som hovedregel bedriftenes ansvar å utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller kravene i fagplanene. Når det gjelder etikk, er det gjort et unntak fra denne rolledelingen. Det har to årsaker:

  • Bransjefellesskapet ønsker å forvalte næringens faglige ståsted, synliggjøre hvor næringen legger den faglige listen innenfor etikk og formidle enhetlige budskap om finansnæringens arbeid med etikk.
  • Felles utvikling av læremidler muliggjør målrettet opplæring som er tilpasset finansnæringens spesifikke behov.  Det er vanskelig å finne egnede læremidler i det åpne markedet.

Egenutviklede læremidler

Pensumheftet Mot og tillit

Heftet utgjør kjernen i alt lærestoffet og er et viktig referansepunkt for alle opplæringsaktiviteter knyttet til etikk. Det behandler overordnede temaer som for eksempel: Hva vil det si å være en profesjonell og ansvarlig rådgiver? Hvilke etiske prinsipper kan være til hjelp i møte med etiske dilemmaer? Hva er sammenhengen mellom etikk og butikk? (Mot og tillit er utviklet i samarbeid med Activa Humanistisk akademi.)

 

God rådgivningsskikk – kommentarutgave

I kommentarutgaven gjennomgås og utdypes de ulike reglene i God rådgivningsskikk. Heftet er ment å være et hjelpeverktøy for bruk av regelsettet i den praktiske arbeidshverdagen.

Simuleringsprogrammet Samtalen

Samtalen er en elektronisk simuleringsprøve som tester kandidaten i å drøfte etiske dilemmaer. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Samtalen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet.

Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Samtalen fra en kunnskapsprøve. Samtalen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

Veiledning til Samtalen – elektronisk prøve i etikk

Veiledningen beskriver de ulike oppgavetypene kandidaten vil møte i Samtalen. Det gis også eksempler på relevante, generelle resonnementer knyttet til etiske dilemmaer og referanser til de delene av fagplanen som kandidatene testes i. Målet er å gjøre det mulig for kandidaten å trene målrettet før prøven avlegges.

Eksempeldilemma

Et konkret etisk dilemma presenteres og gjennomgås – også dette for å muliggjøre trening. De ulike fasene i oppgaveløsingen er:

  • identifisere dilemmaet
  • finne relevante handlingsalternativer
  • vurdere disse handlingsalternativene
  • beskrive hvilke hensyn som står mot hverandre
  • konkludere og begrunne

Testing av kompetanse

I autorisasjons- og godkjenningsordningene testes kandidatenes kompetanse i etikk i en kunnskapsprøve, en praktisk prøve og en elektronisk prøve.

1)      Kunnskapsprøven er en multiple choice-prøve med 15 spørsmål om etikk.

2)      Praktisk prøve har varierende form. AFR har rollespill - GOS enten rollespill eller simulert prøve. I Autorisasjonsordningen for kreditt skal et antall autentiske kredittsaker vurderes. Målet er at kandidatene skal dokumentere at de kan anvende etikk-kompetansen i praktiske rådgivningssituasjoner, dvs. at God rådgivningsskikk brukes aktivt i kundekontakt.

3)      Samtalen er elektronisk prøve med virtuell sensor. Kandidaten skal identifisere og vurdere et dilemma for så å gi en begrunnet konklusjon. Programmet er bygget opp rundt Navigasjonshjulet som er kandidatens hovedverktøy ved behandling av etiske dilemmaer. 

Etikkhjørnet

Under overskriften Etikkhjørnet presenteres stoff av allmenn interesse – gjerne knyttet opp mot selger- og rådgiverrollene i finansnæringen. Det legges jevnlig ut undersøkelser der leserne får anledning til å vurdere etiske dilemmaer og stemme på ulike løsningsalternativer. Svarene oppsummeres og kommenteres av FinAuts etikkekspert, Anne Rose Røsbak Feragen, Activa Humanistisk akademi. 

Gå til Etikkhjørnet

Klikk på bildet for å åpne Mot og tillit i PDF

Mot og tillit er et pensumhefte som består av tekst og øvingsoppgaver. Dette er et grunnleggende pensum i etikk. Det bør brukes i egenstudier og forelesninger, det er innhold som kan brukes i e-læring, og øvingsoppgaver som kan løses i grupper og bidra til felles diskusjon.

 

 

En skriftlig veiledning til Samtalen. Klikk på bildet for å åpne i e-paper.

Presenterer av de ulike oppgavetypene, supplert med eksempler på resonnementer. Gir en veiledning til hva og hvordan målepunktene er i Samtalen. Veiledningen brukes under opplæring og i forberedelse av kandidater, sensorer og opplæringsansvarlige.

    

 

 ”Uoffisiell informasjon” - Reviderte eksempeldilemmaer med veiledende tekst. Har som formål å kjenne igjen type dilemmaer og trene på disse ved hjelp av navigasjonshjulet. Skal brukes under opplæring for å lære, diskutere og trene.

Klikk på bildet for å åpne i PDF.

 

Faglig støtte i kartleggingsprøven Samtalen

Som en del av opplæringsmateriellet i etikk er det nå lagt inn faglig støtte som del av Samtalen. Støtten består av faglige innspill og er implementert i kartleggingsprøven til Samtalen – elektronisk prøve i etikk.

God rådgivningsskikk

Profesjonell og etisk god kundebehandling er av avgjørende betydning for kundene og viktig for finansnæringens alminnelige tillit og omdømme. 

God rådgivningsskikk vil først og fremst gjelde for rådgivere som er omfattet av de eksisterende autorisasjons- og godkjenningsordningene, herunder finansielle rådgivere. Finans Norge legger imidlertid til grunn at regelsettet gir utrykk for generelle prinsipper som må gjelde også ved rådgivning og salg av andre typer finansielle tjenester/produkter, men da med de særkrav som følger av lover og regler på de enkelte områder. Flere av retningslinjene har samme innhold som god forretningsskikk i verdipapirhandelloven eller annet lovverk.

Følger kundemøtet

Reglene i God rådgivningsskikk er organisert slik at de følger en rådgivningsprosess fra forberedelse og behovsavdekking til løsningspresentasjon og oppfølging av kunden. Reglene har til hensikt å sikre at all rådgiving som blir foretatt fra finansbedriftens side, er av en slik karakter at kundens nåværende og fremtidige situasjon blir grundig belyst og kunden får råd som er tilpasset den enkeltes situasjon. 

Anvendelse av kompetansen god rådgivningsskikk er en vesentlig del av praktisk prøve der kandidaten skal vise sin kompetanse til anvendelse av fagkunnskap gjennomføre et rollespill i en rådgivningssituasjon med to sensorer. Rådgivningen bygger på god rådgivningsskikk.

En sentral retningslinje er at kundens interesse skal gå foran bedriftens og rådgivers egne interesser ved en eventuell interessekonflikt.

Ved gjentatte eller grove brudd på retningslinjene for god rådgivningsskikk kan det bestemmes at autorisasjonen skal falle bort. Det samme gjelder tilsvarende brudd på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til rådgiveren eller rådgivningen.