Forsikringsformidling og etterutdanning: Spørsmål og svar

Vi har samlet spørsmål vi ofte får om forsikringsformidling og etterutdanning.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, så sendt gjerne spørsmålene til oss: post@finaut.no

Se også Finans Norge sine sider for informasjon.

Spørsmål og svar
 

Les om hva bedriftene bør gjøre i 2022 og forberede seg til i 2023, for å møte forsikringsformidlings- og finansforetakslovens krav om 15 timers etterutdanning: Dokumentasjon av 15 timer etterutdanning - hva gjør du? (kun for medlemmer)

 

Autoriserte rådgivere i FinAut har krav til årlig kompetanseoppdateringer for å opprettholde autorisasjonen. Innholdet i kravene settes av Fagrådene og tidfestes.

I tillegg stiller lov om forsikringsformidling med forskrift, krav om å dokumentere minimum 15 timer årlig etterutdanning.

Årlig oppdatering fra FinAut teller med i disse 15 timene.

Resten av timene skal registreres hos FinAut av bedriften.

For mer informasjon om hvordan dette gjøres i praksis, se hjemmesiden vår:

Nytt opplegg for kompetanseoppdatering

 

Er det forskjell på årlig oppdatering for å ha en autorisasjonsordning aktiv, og krav til årlig etterutdanning for forsikringsformidling?

Ja, men det henger også sammen for autorisasjonsordningene i forsikring.

Alle autorisasjonsordninger i FinAut har årlig oppdateringskrav bestemt av FinAuts fagråd for at autorisasjonen skal ha status aktiv.

For autorisasjonsordningene i forsikring er det i tillegg krav til årlig etterutdanning på minst 15 timer etter lov om forsikringsformidling med forskrift, for at autorisasjonen skal være aktiv. Merk at begge kravene gjelder for autorisasjonsordningene i forsikring, og at begge kravene samlet sett utgjør minst 15 timer for å opprettholde aktiv autorisasjon. Oppdateringskravene for forsikringsordningene fra FinAut utgjør altså en andel av kravene til minst 15 timers etterutdanning etter forsikringsformidlingsloven. 

 

Jeg har skiftet arbeidsgiver i år, er det krav til årlig etterutdanning etter forsikringsformidlingsloven da?

Ja, For nyansatte som kommer direkte fra en annen stilling som er omfattet av etterutdanningskravet, gjelder kravet om etterutdanning også i det året vedkommende skifter arbeidsgiver.

Har du tatt oppdateringer hos tidligere arbeidsgiver og disse er registrert hos FinAut følger dette med deg til ny arbeidsgiver. Du finner det på «Min profil».

Kilde: Finanstilsynet

 

 

Jeg har vært syk/permisjon i minst 6 måneder sammenhengende, hva er kravene til etterutdanning etter forsikringsformidlingsloven?

Ved sykefravær eller permisjon som varer i minst seks sammenhengende måneder, gjelder etterutdanningskravet fra 1. januar året etter at sykefraværet/permisjonen er avsluttet.

Eksempel: en forsikringsformidler går ut i fødselspermisjon fra 5. juni 2022 og frem til 20. mars 2023. På grunn av fraværet "nullstilles" etterutdanningskravet frem til 20. mars 2023. Kravet om etterutdanning løper dermed fra 1. januar 2024 og gjennomføringen skal dokumenteres innen 31. desember 2024.

Kilde: Finanstilsynet

 

 

 

Jeg er autorisert i Sparing og investering og gir råd om forsikringsbaserte investeringsprodukter, hvordan skal jeg etterleve kravene om årlig etterutdanning i forsikringsformidlingsforskriften § 2-3?

Forsikring er en liten del av produktet ved forsikringsbaserte investeringsprodukter. Forsikringsformidlingsforskriften oppstiller likevel noen minimumskrav om innholdet i etterutdanningen i § 2-3. Det fremgår imidlertid ikke hvor mye hvert enkelt emne skal utgjøre.

For formidlere av forsikringsbaserte investeringsprodukter er det naturlig at etterutdanningen inneholder mindre om forsikring sammenlignet med etterutdanning for formidlere av "rene" forsikringsprodukter, som for eksempel skadeforsikring. Formidlere av forsikringsbaserte investeringsprodukter bør likevel ha en viss kunnskap og oppdatering om forsikring årlig, for eksempel hvilke forhold det er relevant å avdekke om en kundes forsikringsbehov.

Årlig oppdatering av autorisasjonen Sparing og Investering er relevant i etterutdanningen for rådgivere som formidler forsikringsbaserte investeringsprodukter, men det må også jevnlig legges til emner i tråd med forsikringsformidlingsforskriftens krav i § 2-3.

Hvor mye hvert enkelt emne skal utgjøre og hvor ofte det skal gjennomgås, vurderes opp mot relevansen hos det enkelte foretak.

Dokumentasjon for disse timene etterutdanning må dokumenteres og oppbevares i den enkelte bedrift fordi dette gjelder kun noen av de autoriserte i Sparing og investering.

 


 

Vi har ansatte hos oss som er autorisert forsikringsrådgiver, men som ikke praktiserer og er i status «hvilende». (FinAuts regelverk § 3-7). Har disse også krav til minst 15 timer årlig etterutdanning?(forsikringsformidlingsloven kapittel 6, og forsikringsformidlingsforskriftens kapittel 2)

Dette kommer an på hvilken rolle vedkommende har.

Kvalifikasjonskravene i lov om forsikringsformidling med forskrift er knyttet til rollene daglig leder og faktisk leder, forsikringsmeglere og forsikringsagenter.

I forsikringsforetak er kvalifikasjonskravene knyttet til roller som er beskjeftiget med forsikringsformidling.

For ansatte som har andre roller er det ikke krav om årlig etterutdanning etter forsikringsformidlingsloven.   

Finanstilsynet kan godkjenne etterutdanning arrangert av bransjeorganisasjon eller utdanningsinstitusjon. Arrangøren skal gi en beskrivelse av hvordan etterutdanningen organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en planmessig etterutdanning i emner som er relevante for forsikringsformidling.

 

 

FinAut som bransjeorganisasjon har fått godkjent sitt oppdateringsopplegg. Hva ligger i dette?

FinAut som organisasjon har lang erfaring i å tilby autorisasjonsordninger for rådgivere i finansnæringen og gjennom dette har et etablert system for organisering og gjennomføring av opplæring og kompetanseutvikling for ansatte i tilsluttede foretak.

FinAut har beskrevet hvordan etterutdanningen er planlagt organisert og gjennomført.

Finanstilsynet anser at den beskrevne prosessen for fastsettelse av fagplan i FinAuts fagråd og det beskrevne opplegget for utvikling og produksjon av læringsmateriell, bidrar til å sikre at etterutdanningen både er godt faglig forankret og relevant for de ulike gruppene av deltakere. Finanstilsynet anser videre at FinAuts beskrevne planverk for jevnlig gjennomgang og repetisjon av emnene i forsikringsformidlingsforskriften § 2-3 samt oppdateringer i nye tema, fordypninger og endringer, bidrar til å sikre en planmessighet i etterutdanningen.

Gjennomføringen av etterutdanningen skjer i FinAut, gjennom opplæringsleverandører og i foretakene selv og etter en modell som er vel utprøvd gjennom autorisasjonsordningene. Finanstilsynet anser at gjennomføringen bidrar til å dekke både overordnet og virksomhetsspesifikk kompetanseutvikling innenfor fastsatte fagplaner. Finanstilsynet vektlegger i denne sammenheng også at FinAut gjennom årlig rapportering fra foretakene og registrering av den enkeltes status gjennom etterutdanningsløpet, sikrer kontroll med gjennomføringen.

 

 

Vi fikk ikke gjennomført 15 timer i 2022, hva gjør vi?
I henhold til forsikringsformidlingsforskriften § 6-2 fjerde ledd skal etterutdanning for årene 2022 og 2023 være gjennomført og dokumentert innen 31. desember 2023. Det vil si at totalt 30 timer etterutdanning.

Som utgangspunkt skal det gjennomføres minst 15 timers etterutdanning både i 2022 og i 2023, men Finanstilsynet har forståelse for at det kan ta noe tid for å få dette på plass. For eksempel vil 10 timers etterutdanning i 2022 og 20 timer i 2023 etter Finanstilsynets vurdering være i tråd med kravene.

 

 

Jeg har startet et opplæringsløp for å bli autorisert i 2023. Må jeg også oppfylle kravet til etterutdanning i år? 
Nei, først autoriseres du og så er det krav om årlig etterutdanning i de påfølgende år.

 

Hvor finner jeg informasjon fra Finans Norge?
På denne nettsiden: Etterutdanning av forsikringsformidlere 
 

Vi har ansatte som ikke faller inn under tilbudet til FinAut, hva gjør vi?
Se tilbudet til Finans Norge her:
Etterutdanning av forsikringsformidlere 
 

Vi formidler et begrenset produktspekter og å autorisere rådgiverne passer derfor ikke for oss, hva gjør vi? 

FinAuts råd er å spørre Finanstilsynet hva man skal gjøre.

I forsikringsformidlingsloven er det gitt hjemmel for å gjøre unntak i § 1-4 2. ledd: 
«Departementet kan i særskilte tilfeller unnta foretak fra én eller flere av bestemmelsene i loven og sette vilkår for slike unntak. 
Departementet kan i forskrift gi regler om at én eller flere av bestemmelsene i loven ikke skal gjelde for foretak, ved formidling av nærmere angitte forsikringer eller til særskilte kundegrupper.» 

Det er per i dag ikke gitt et slikt unntak. 

Da er det hovedregelen som gjelder: 
De generelle krav til faglige kvalifikasjoner følger av § 2-3. I tillegg er det kvalifikasjonskrav for forsikringsagent i forskriftens § 2-2. Det er tre alternativer: 
a, Tilfredsstillende utdannelse og ett års praksis
b, Relevant praksis fra tre sammenhengende år
c, Autorisert forsikringsrådgiver

Blir foretaket medlem i FinAut er det mye kunnskap og kompetanse som man får tilgang til, blant annet grunnleggende regelverk, etikk og bransjenormen God skikk.  

For kravet til årlig oppdatering å minst 15 timer vil noe av oppdateringen tas gjennom FinAut og resten virksomhets-spesifikt, altså som kan tas i foretaket.    

 

Hvilke emner skal etterutdanningen dekke? 
Etterutdanningen skal minst dekke emner som nevnt i forskriftens § 2-3 

 

Hvilken etterutdanning leveres av FinAut?     
Etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. 

 

Hva er foretakenes ansvar og hva er FinAuts ansvar? 
Det er foretakenes ansvar at kvalifikasjonskrav er oppfylt. 
(forsikringsformidlingsloven kapittel 6 med forskrifter) 
Se rolledeling  

 

Hvor mye av etterutdanningen leveres av FinAut?    
For autoriserte forsikringsrådgivere vil FinAuts fagråd fastsette obligatoriske etterutdanningstema. Utover dette må foretakene foreta etterutdanning slik at det til sammen blir 15 timer.

 

Er det krav til etterutdanningen?
Ja, den skal være relevant for virksomheten (Prp. 233 LS punkt 6.3.3).

 

Er det krav til innholdet?     
Ja. Etterutdanningen må ha et innhold som bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse. (Prp. 233 LS punkt 6.5.4).

 

Hvor mange timer etterutdanning blir levert av FinAut for 2022? 
Opplæring i etikk. Det er et opplæringsspill som tar en time.  

 

Teller opplæring i foretakene i de 15 timene?        
Ja. Virksomhetsspesifikk kompetanseutvikling som oppfyller kravene, teller. 
(Se kravene i forsikringsformidlingsforskriften § 2-3).

 

Kan opplæring i personvern inngå i de 15 timene?     
Ja. Personvern er en regel i God skikk og må antas å være relevant. 

 

Kan opplæring i anti-hvitvasking inngå i de 15 timene?     
Ja. Forarbeidene til forskriften nevner dette som relevant. 

 

Hvordan registrerer vi timer for etterutdanning for 2022?    
FinAut holder på å lage en løsning for dette. Inntil denne er på plass må foretakene ha en egen oversikt. 
Bransjemalen kan brukes. 

 

Er det beregnet tid for oppdateringstemaene (etterutdanning) for 2022?    
Dette er under arbeid. Informasjon vil komme. 

 

Gjelder kravet om minimum 15 timer per autorisasjonsordning eller per person?
Kravet gjelder per person. Lovens krav er at man skal til enhver tid ha den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for forsikringsagentforetakets virksomhet, og skal minst oppfylle kravene til kunnskap og kompetanse som følger av forskrift. (For de som er autorisert i flere ordninger er det altså minimum 15 timer).   

 

Hvilke ansatte gjelder kravet til kompetanse og etterutdanning for?    
Ansatte som driver med salg og rådgivning av forsikring i forsikringsformidlingsforetak Forsikringsformidlingslovens kap. 6, og i forsikringsforetak «ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon» etter finansforetaksloven § 16-12.

 

Forsikringsbaserte investeringsprodukter – disse rådgiverne er autoriserte i Sparing og investering, hvilke krav til kunnskap og kompetanse gjelder for disse? 
Generelle krav til faglige kvalifikasjoner følger av § 2-3. I tillegg er det kvalifikasjonskrav for forsikringsagent i forskriftens § 2-2. Det er tre alternativer: 
a, Tilfredsstillende utdannelse og ett års praksis
b, Relevant praksis fra tre sammenhengende år
c, Autorisert forsikringsrådgiver

Rådgiver må oppfylle kravene i forskriftens § 2-3 og tilleggsvilkår i § 2-2 a, eller b.  

Bokstav c, "autorisert forsikringsrådgiver" tolkes som å gjelde autorisasjonsordningen i forsikring. 

FinAuts råd er å spørre Finanstilsynet om man er i tvil om hvordan man skal oppfylle lovens krav.  
 

Hvem er «ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon» etter finansforetaksloven § 16-12?    
Ansatte som er «beskjeftiget med rådgivning og veiledning av kunder om forsikringsavtaler» (høringsnotat til forskriften side 9).

 

Må foretakene har retningslinjer og rutiner for egnethet? (I egnethet inngår faglige kvalifikasjonskrav og vandelskrav. I kvalifikasjonskravene er det også krav til etterutdanning)    
Ja. Finansforetaksloven stiller allerede krav til finansforetakenes organisering og virksomhetsstyring. Departementet legger som Finanstilsynet til grunn at forsikringsforetakene oppdaterer sine retningslinjer og rutiner som følge av at direktivet innfører nye krav som foreslås gjennomført i finansforetaksloven, herunder egnethetskrav til ansatte i foretaket. (Prp. 233 LS punkt 7.3.5).

Se også Finanstilsynets rundskriv 1/2020 Vurdering av egnethetskrav 

 

Hva er en forsikringsagentvirksomhet?   
Forsikringsformidling på vegne av ett eller flere forsikringsforetak, der forsikringsagenten handler fullt og helt på forsikringsforetakets ansvar for de forsikringer som formidles.

 

Vi har en del opplæring i forsikringsforetaket, må vi søke godkjenning hos Finanstilsynet?     
Nei. Høringsnotat 15.11.2021 side 12:  
"For øvrig vises det til at intern opplæring og kursing i foretakene, men også fra andre kursleverandører, allerede er integrert i autorisasjonsordningene blant annet til FinAut. Etterutdanning som arrangeres innenfor en slik ramme vil ikke kreve egen søknad om godkjenning fra forsikringsforetaket".

 

Hvorfor skal FinAut ha dokumentasjon for at resterende timer opp til 15 timer er gjennomført? 
Dette følger av kravene som settes til arrangøren av etterutdanningen. I forarbeidene til forskriften står det blant annet at det stilles krav til arrangøren at det er et tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse, og at arrangøren skal beskrive hvordan etterutdanningen skal organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en planmessig etterutdanning i emner som er relevante.

Se også forskriftens § 2-4. Å ha en viss kontroll med dokumentasjonen er altså en del av kravene som stilles til å bli godkjent som bransjeorganisasjon. For å bli godkjent som en bransjeorganisasjon så var det helheten som FinAut presenterer som ble godkjent. Både at vi sørger for kunnskap og kompetanse ved autorisering og at vi sørger for årlig etterutdanning delt i fem deler:

Fagplan, valg av leverandør og utvikling av læringsinnhold, gjennomføring av etterutdanning, dokumentasjon og kontroll. Finanstilsynet vektlegger i denne sammenheng at FinAut gjennom årlig rapportering fra foretakene og registrering av den enkeltes status gjennom etterutdanningsløpet, sikrer kontroll med gjennomføringen. Videre er det viktig for FinAut å ha kontroll for at lovpålagte krav er oppfylt for de autorisasjoner som det gjelder.