iB8kPuk9iGlywSkYk3ixpTKGuKtWBuJF1WzM25Mnqu9FZUz9QHp22t8q32P4FYPT
Forsikringsformidling og etterutdanning: Spørsmål og svar

Vi har samlet spørsmål vi ofte får om forsikringsformidling og etterutdanning.

Har du spørsmål du ikke finner svar på, så sendt gjerne spørsmålene til oss: post@finaut.no

Se også Finans Norge sine sider for informasjon.

Spørsmål og svar
 

Les om hva bedriftene bør gjøre i 2022 og forberede seg til i 2023, for å møte forsikringsformidlings- og finansforetakslovens krav om 15 timers etterutdanning: Dokumentasjon av 15 timer etterutdanning - hva gjør du? (kun for medlemmer)

 

Hvilken etterutdanning leveres av FinAut?     
Etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. 

 

Hva er foretakenes ansvar og hva er FinAuts ansvar? 
Det er foretakenes ansvar at kvalifikasjonskrav er oppfylt. 
(forsikringsformidlingsloven kapittel 6 med forskrifter) 
Se rolledeling  

 

Hvor mye av etterutdanningen leveres av FinAut?    
For autoriserte forsikringsrådgivere vil FinAuts fagråd fastsette obligatoriske etterutdanningstema. Utover dette må foretakene foreta etterutdanning slik at det til sammen blir 15 timer.

 

Hvilken etterutdanning leveres av FinAut?     
Etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. 

 

Er det krav til etterutdanningen?
Ja, den skal være relevant for virksomheten (Prp. 233 LS punkt 6.3.3).

 

Er det krav til innholdet?     
Ja. Etterutdanningen må ha et innhold som bidrar til å opprettholde et tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse. (Prp. 233 LS punkt 6.5.4).

 

Hvor mange timer etterutdanning blir levert av FinAut for 2022? 
Opplæring i etikk. Det er et opplæringsspill som tar en time.  

 

Teller opplæring i foretakene i de 15 timene?        
Ja. Virksomhetsspesifikk kompetanseutvikling som oppfyller kravene, teller. 
(Se kravene i forsikringsformidlingsforskriften § 2-3).

 

Kan opplæring i personvern inngå i de 15 timene?     
Ja. Personvern er en regel i God skikk og må antas å være relevant. 

 

Kan opplæring i anti-hvitvasking inngå i de 15 timene?     
Ja. Forarbeidene til forskriften nevner dette som relevant. 

 

Hvordan registrerer vi timer for etterutdanning for 2022?    
FinAut holder på å lage en løsning for dette. Inntil denne er på plass må foretakene ha en egen oversikt. 
Bransjemalen kan brukes. 

 

Er det beregnet tid for oppdateringstemaene (etterutdanning) for 2022?    
Dette er under arbeid. Informasjon vil komme. 

 

Gjelder kravet om minimum 15 timer per autorisasjonsordning eller per person?
Kravet gjelder per person. Lovens krav er at man skal til enhver tid ha den kunnskapen og kompetansen som er nødvendig for forsikringsagentforetakets virksomhet, og skal minst oppfylle kravene til kunnskap og kompetanse som følger av forskrift. (For de som er autorisert i flere ordninger er det altså minimum 15 timer).   

 

Hvilke ansatte gjelder kravet til kompetanse og etterutdanning for?    
Ansatte som driver med salg og rådgivning av forsikring i forsikringsformidlingsforetak Forsikringsformidlingslovens kap. 6, og i forsikringsforetak «ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon» etter finansforetaksloven § 16-12.

 

Forsikringsbaserte investeringsprodukter – disse rådgiverne er autoriserte i Sparing og investering, hvilke krav til kunnskap og kompetanse gjelder for disse? 
Generelle krav til faglige kvalifikasjoner følger av § 2-3. I tillegg er det kvalifikasjonskrav for forsikringsagent i forskriftens § 2-2. Det er tre alternativer: 
a, Tilfredsstillende utdannelse og ett års praksis
b, Relevant praksis fra tre sammenhengende år
c, Autorisert forsikringsrådgiver

FinAut har spurt Finanstilsynet om dette. (12.08.2022 og har sendt en ny henvendelse. Det er per 02.01.2023 ikke kommet noe svar)
FinAuts anbefaling er at inntil dette er avklart må rådgiver oppfylle kravene i forskriftens § 2-3 og tilleggsvilkår i § 2-2 a, eller b.  
 

Hvem er «ansatte som er direkte beskjeftiget med forsikringsdistribusjon» etter finansforetaksloven § 16-12?    
Ansatte som er «beskjeftiget med rådgivning og veiledning av kunder om forsikringsavtaler» (høringsnotat til forskriften side 9).

 

Må foretakene har retningslinjer og rutiner for egnethet? (I egnethet inngår faglige kvalifikasjonskrav og vandelskrav. I kvalifikasjonskravene er det også krav til etterutdanning)    
Ja. Finansforetaksloven stiller allerede krav til finansforetakenes organisering og virksomhetsstyring. Departementet legger som Finanstilsynet til grunn at forsikringsforetakene oppdaterer sine retningslinjer og rutiner som følge av at direktivet innfører nye krav som foreslås gjennomført i finansforetaksloven, herunder egnethetskrav til ansatte i foretaket. (Prp. 233 LS punkt 7.3.5).

Se også Finanstilsynets rundskriv 1/2020 Vurdering av egnethetskrav 

 

Hva er en forsikringsagentvirksomhet?   
Forsikringsformidling på vegne av ett eller flere forsikringsforetak, der forsikringsagenten handler fullt og helt på forsikringsforetakets ansvar for de forsikringer som formidles.

 

Vi har en del opplæring i forsikringsforetaket, må vi søke godkjenning hos Finanstilsynet?     
Nei. Høringsnotat 15.11.2021 side 12:  
"For øvrig vises det til at intern opplæring og kursing i foretakene, men også fra andre kursleverandører, allerede er integrert i autorisasjonsordningene blant annet til FinAut. Etterutdanning som arrangeres innenfor en slik ramme vil ikke kreve egen søknad om godkjenning fra forsikringsforetaket".

 

Hvorfor skal FinAut ha dokumentasjon for at resterende timer opp til 15 timer er gjennomført? 
Dette følger av kravene som settes til arrangøren av etterutdanningen. I forarbeidene til forskriften står det blant annet at det stilles krav til arrangøren at det er et tilstrekkelig høyt nivå av profesjonalitet, kunnskap og kompetanse, og at arrangøren skal beskrive hvordan etterutdanningen skal organiseres og gjennomføres, herunder hvordan arrangøren vil sikre en planmessig etterutdanning i emner som er relevante.

Se også forskriftens § 2-4. Å ha en viss kontroll med dokumentasjonen er altså en del av kravene som stilles til å bli godkjent som bransjeorganisasjon. For å bli godkjent som en bransjeorganisasjon så var det helheten som FinAut presenterer som ble godkjent. Både at vi sørger for kunnskap og kompetanse ved autorisering og at vi sørger for årlig etterutdanning delt i fem deler:

Fagplan, valg av leverandør og utvikling av læringsinnhold, gjennomføring av etterutdanning, dokumentasjon og kontroll. Finanstilsynet vektlegger i denne sammenheng at FinAut gjennom årlig rapportering fra foretakene og registrering av den enkeltes status gjennom etterutdanningsløpet, sikrer kontroll med gjennomføringen. Videre er det viktig for FinAut å ha kontroll for at lovpålagte krav er oppfylt for de autorisasjoner som det gjelder.