I henhold til mandatet skal styret ha syv medlemmer, hvorav fire oppnevnes av Finans Norge, ett av Verdipapirfondenes forening og to av de to organisasjonene i fellesskap. 

Styret har følgende sammensetning:

 • Gry Nergård, Finans Norge (leder)
 • Knut Dyre Haug, Storebrand
 • Mette Kolstad Wiig, Gjensidige                
 • Eva-Lill Strandskogen, DNB             
 • Christian Henriksen, Verdipapirfondenes forening
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Tom Knoff, frittstående
 • Christoffer Hernæs, Sbanken
 • Turid Aspenes, SpareBank 1 Nord-Norge

Mandat for styret

 

Hovedsekretær

Siv Seglem, administrerende direktør

913 51 081

siv@finaut.no

Disiplinærutvalget består av følgende medlemmer:

 • Kathrine Stang Ottesen, Norges Bank
 • Siv Seglem, leder av sekretariatet i FinAut
 • Arne Johan Hovland, konsulent FinAut

Disiplinærutvalgets oppgaver er å forberede og innstille overfor styret i saker som gjelder

 • brudd på God skikk etter regelverket § 3 – 8
 • brudd på medlemsforetakets forpliktelser etter § 2 - 3

Hvordan saker om brudd på God skikk behandles finnes her.

Mandat for disiplinærutvalg

Sekretær
Kristin Jansdatter Madsen, fagkonsulent

980 29 791

kristin@finaut.no

Det særskilte klageorganet er klageinstans i saker der godkjente selgere og rådgivere har mistet sin godkjenning eller har fått en advarsel som følge av brudd på god rådgivningsskikk eller andre sentrale adferdsnormer. Klageorganet har følgende sammensetning:

 • Advokat Marit Strand, leder
 • Pål Behrens, Finansforbundet
 • Runa Opdal Kerr, Finans Norge

Se mandat her

Regelverksutviklingen er definert som den viktigste av driverne for den videre utviklingen av FinAut i strategien for 2015 - 2018.

FinAut har etablert et rådgivende regelverksutvalg som på vegne av FinAut skal overvåke den delen av regelverksutviklingen som gjelder rådgivningskompetanse, rådgivningsstandarder og forbrukerbeskyttelse.

Mer om arbeidet samt mapping av lover og regler finnes på egen side. 

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Vibeke Engelhardtsen (VFF)
 • Bjørn Fjeld (Nordea Liv)
 • Trond Søyland (Eika Gruppen)
 • Martha Merete Winge (Gjensidige og GOS fagråd)
 • Helene Monrad Bale (Danske Bank og AFR fagråd)
 • Morten Kinander (Handelshøyskolen BI)
 • Liv Tove Bakken (Finans Norge)
 • Arne Johan Hovland (VFF), sekretær og koordinator

Se mandat her. 

Kontakt

Siv Seglem, daglig leder

913 51 081

siv@finaut.no

 

Fagrådene

Fagrådet er FinAuts operative organ i faglige spørsmål. Fagrådenes hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningene og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Mandat for fagrådene

Fagrådet er Autorisasjonsordningens operative organ i faglige spørsmål. Fagrådets hovedoppgave er å videreutvikle det faglige innholdet i ordningen og ivareta det faglige samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører.

Fagrådet ble etablert 1. april 2009.

Fagrådet har følgende sammensetning:

 • Arne Johan Hovland, Finans Norge, leder
 • Aud-Helen Rasmussen, DNB, fagansvarlig Personlig økonomi
 • Jan Ludvig Andreassen, Eika, fagansvarlig Makroøkonomi
 • Una Mathisen, SpareBank1, fagansvarlig Finansmarkeder
 • Christian Dahl, Handelsbanken, fagansvarlig Produktgrupper
 • Inger H Frostrud, Nordea, fagansvarlig Etikk og God skikk
 • Helene Monrad Bale, Danske Bank, fagansvarlig Regelverk
 • Rolf Mæhle, frittstående, fagansvarlig Kreditt
 • Anne Grete Nesset, Sparebanken Øst, fagansvarlig Kreditt

Sekretær

Hans Jørgen Lund

932 85 300

hansj@finaut.no

Medlemmer

 • Kjersti Davidsen, Sparebank 1, leder
 • Astrid Skaali Wolden, Tryg, fagansvarlig generelle produkter
 • Stein Plogvoll, Gjensidige, fagansvarlig motorvogn 
 • Jakob Bergmann Eriksen, DNB, fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap og brann og kombinert forsikring
 • Martha M. Winge, Gjensidigeskolen, fagansvarlig sikkerhetsforskrifter og skadeforebyggende arbeid, skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Inger Kvaal, Eika forsikring, fagansvarlig etikk og God skikk
 • Elisabeth Thrane, IF, fagansvarlig regelverk

Sekretær

Kristin Jansdatter Madsen, fagkonsulent

980 29 791

kristin@finaut.no

Medlemmer

 • Mette Røen Homstvedt, Nordea Liv, leder
 • Jakob Bergmann Eriksen, DNB, fagansvarlig grunnleggende forsikringskunnskap
 • Liv Raaum, If, fagansvarlig salg/rådgivning i personforsikring
 • Pål Borge-Eikli, SpareBank 1, fagansvarlig personforsikringsprodukter
 • Cecilie Bjelland, Tryg, fagansvarlig risikovurdering og helsevurdering
 • Carl Fredrik Hirsch, Gjensidige, fagansvarlig regelverk og bransjeavtaler og grunnleggende regelverk
 • Nan Evy Stende, Storebrand, fagansvarlig etikk og god skikk

Sekretær

Kristin Jansdatter Madsen, fagkonsulent

980 29 791

kristin@finaut.no

 

Fagrådet for de tverrfaglige emneområdene utgår fra de øvrige fagrådene slik at kontinuiteten i det samlede arbeidet sikres.

Medlemmer:

 • Arild Kristoffersen, leder, DNB
 • Inger Heslien Frostrud, Nordea
 • Helene Monrad Bale, Danske Bank
 • Elisabeth Thrane, IF
 • Anne Rose Røsbak Feragen, Humanistisk Akademi
 • Therese Schjerverud, IF
 • Inger Kvaal, Eika forsikring
 • Nan Evy Stende, Storebrand
 • Liv Krokan Murud, SpareBank 1

Sekretær

Hans Jørgen Lund, testpedagog

932 85 300

hansj@finaut.no 

Arbeidsgrupper

Alt arbeid i FinAut er dugnadsbasert. Når bedriftene deltar aktivt i utviklingsprosessene, forankres kompetansekravene og eierskapet til ordningene blir sterkt. 

Nedenfor følger mer informasjon om FinAuts aktive arbeidsgrupper:

Våren 2015 etablerte FinAut en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å beskrive den teknologiske utviklingen som er på gang, hva dette betyr på kort og lengre sikt og levere innspill til FinAuts strategiarbeid. Rapporten fra arbeidsgruppen fra 2015 er publisert nedenfor.

Resultatet fra arbeidsgruppen og FinAuts videre strategi ble presentert på Finansnæringens digitaliseringsseminar 9. juni 2016, se her.

Etter innspill fra arbeidsgruppe teknologisk utvikling og rådgivende regelverksutvalg, besluttet FinAuts styre å etablere en arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen ble etablert i juni 2016 og skal:

1)        Gå gjennom god rådgivningsskikk med kommentarhefte og foreslå justeringer og tilføyelser som er nødvendige i kjølvannet av den teknologiske utviklingen og regelverksutviklingen. Innspillene fra regelverksutvalget og arbeidsgruppe teknologi tas med i gruppens arbeid (vedlagt).

2)        Foreslå eventuelle justeringer som er ønskelige sett i lys av praktisk erfaring med bruk av bransjenormen i tiden etter forrige revisjon (herunder erfaringer fra internkontroll i bedriftene og brudd-saker).

3)        Tilrettelegge for bruk av bransjenormen i digitale distribusjonskanaler.

4)        Gå opp grensen mellom det som skal stå i god rådgivningsskikk, og det som skal omtales i kommentarheftet.

Sammensetning:

 • Martha Winge, Gjensidige
 • Arild Kristoffersen, DNB
 • Liv Krokan Murud, SpareBank 1
 • Lillian Kvitberg Angell, Sparebanken Bien
 • Kristin Øygard, If
 • Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI
 • Knut Wetten, Storebrand
 • Marit Styve, DNB
 • Mette Røen Homstvedt, Nordea
 • Frode Kalland, SpareBank 1
 • Dag Jørgen Hveem, Handelshøyskolen BI
 • Martin Dræge, FinAut, koordinator
 • Siv Seglem, FinAut, daglig leder

Referansegruppe for teknologisk utvikling (utgått fra tidligere arbeidsgruppe teknologi):

 • Jan Eric Elleri, Storebrand
 • Bente Hornsrud Espenes, Finansforbundet
 • Kari Høgheim, Skandiabanken
 • Tor Knudsen, DNB
 • Ragnvald Sannes, Handelshøyskolen BI
 • Elisabeth Skorpen, Sparebanken Vest
 • Sidsel Sodefjed Jørgensen, DNB

Teknologisk utvikling og FinAut - rapport 25.01.2016