Strategi

I strategiperioden 2024-2027 skal autorisasjonsordningene forvaltes og videreutvikles. Viktige drivere vil være teknologi, regelverk, kunstig intelligens og bærekraft.

Skiftende økonomiske tider øker behovet for veiledning, kunnskap, samt god og trygg rådgivning. FinAut skal levere læremateriell og posisjonere seg som næringens kompetansesenter for etikk og øke kjennskapen til bransjenormen God skikk.

Strategi 2024-2027.

Strategi 2024-2027 (PDF)

 

Målbilde 2027

 • Finansnæringens kunder har kunnskap om og føler seg trygge på autoriserte rådgivere. Kundene har tillit til rådgivningen, uavhengig av om rådene gis av menneske eller robot. 
 • Finansnæringen og myndighetene har kunnskap om og tillit til kvaliteten i autorisasjonsordningene.
 • Finansnæringens og FinAuts selvregulering nyter stor respekt.
 • Kompetansekapitalen tilhører både bedriften og kandidaten, og begge parter må oppleve merverdi og stolthet over autorisasjonsordningenes innhold og relevans for kundene.

 

Kompetanse sikrer Trygg rådgivning

FinAut er godt rustet til å tilpasse autorisasjonsordningene i skiftende økonomiske tider. Med lav forutsigbarhet og endrede omgivelser øker behovet for veiledning, kunnskap, samt god og trygg rådgivning. Dette gjelder alt fra konsekvenser av å ta opp lån, ha riktige forsikringer for eiendeler, liv og helse, til kortsiktig og langsiktig sparing. 

Flere kunder opplever økonomiske utfordringer. Kunnskap om sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse, og hva finansnæringen kan bidra med, er et aktuelt tema.
 

Teknologisk utvikling

Økt bruk av data, avanserte analysemetoder og kunstig intelligens vil ha stor betydning for utvikling av digitale kundeløsninger fremover. De neste tre årene skal autorisasjonsordningene tilpasse seg den teknologiske utviklingen og regelverk rundt bruk av kunstig intelligens. FinAut følger også nøye med på kundenes teknologiske preferanser gjennom den årlige undersøkelsen Forbruker- og finanstrender, dialog med medlemmer, fagmiljøer og andre aktører.
 

Merverdi for medlemmene

Medlemsbedriftene er alt fra store finanskonsern, bank og forsikring, til mindre rådgivningsselskaper, formidlere og vikarbyråer. I 2024 kommer også inkassobransjen med i FinAut. Dette gjør spennet i både behov og forventninger større. 

FinAut skal gi merverdi for medlemmene gjennom:

 • at FinAut følger med på regelverksutvikling og teknologisk utvikling gjennom dugnadsarbeid som holder kompetansestandarder og autorisasjoner oppdatert 
 • at God skikk og autorisasjonsordningene bidrar til compliance innen informasjon, veiledning og rådgivning 
 • kontakt med myndighetsorganer og synlig selvregulering med legitimitet som bl.a. forenkler tilsyn fra Finanstilsynet
 • redusert ressursbruk i den enkelte virksomhet gjennom smarte, effektive og standardiserte fellesløsninger 
 • tett dialog med medlemmene gjennom ulike plattformer med relevant innhold 
 • rådgivere som er seg sin rolle bevisst og verdsetter autorisasjonsmerkene
   

Drivere for utvikling

 • Lav forutsigbarhet og omskiftelige tider
 • Regelverksutvikling
 • Teknologisk utvikling
 • Bærekraft
 • Merverdi for FinAuts medlemmer

 

FinAuts mål mot 2027

1. Bransjenormen God skikk 

FinAut skal i strategiperioden fortsette arbeidet med å forvalte, videreutvikle og øke kjennskapen til bransjenormen God skikk.

2. Autorisasjonsordninger og kandidater/rådgivere

FinAut skal i strategiperioden videreutvikle autorisasjonsordningene og sikre at de er kontinuerlig tilpasset regulatoriske endringer og faglig relevans.

3. Robotrådgivere

FinAut skal i strategiperioden følge utviklingen på hvordan bruk av data, kunstig intelligens og avanserte analysemetoder påvirker kommende og allerede eksisterende digitale kundeløsninger. 

4. Kompetanse hos ansatte i medlemsbedriften

FinAut skal i strategiperioden bidra til å øke kompetansen gjennom godt læremateriell for alle ansatte innenfor de områdene FinAut etter rolledelingen har ansvar for. 

5. Compliance

FinAut skal i strategiperioden gjennomføre internkontroll og tilsyn i medlemsbedriftene. Dette gjøres gjennom gode rutiner for etterlevelse av rådgivningen og reglene for autorisasjonsordningene.

6. Kommunikasjon

FinAut skal i strategiperioden, gjennom systematisk og målrettet kommunikasjon til interessentene, gjøre det mulig både for FinAut og medlemsbedriftene å formidle FinAuts visjon og vise hvordan ulike tiltak bygger Trygg rådgivning. Dette er utdypet i en egen kommunikasjonsstrategi.

 

Strategi 2021-2024 (PDF)

Strategi 2018-2021 (PDF)