Kollegaer på møterom

Medlemskap i FinAut

 • Alle bedrifter som slutter seg til en autorisasjonsordning, må også ha et medlemskap i FinAut.
 • Andre bedrifter som ikke skal slutte seg til en autorisasjonsordning, kan søke medlemskap i FinAut.
 • Dette kan være bedrifter som er leverandører eller samarbeidspartnere med finansnæringen eller som av andre årsaker vil slutte seg til FinAuts arbeid med å sikre kompetanse og God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, fysisk eller digitalt.

FinAuts visjon: Trygg rådgivning

FinAut autoriserer rådgivere og robotrådgivere i finansnæringen. Vi sikrer kompetanse og etikk i kundebehandlingen.

FinAut skal videre bidra til å implementere bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling, som gjelder for alle ansatte, ledelse og digitale kanaler. Dette skal sikre forbrukerne god kvalitet.
 

Medlemsmodellen i FinAut er delt inn i nivåer

1. Medlemskap i FinAut 

2. Medlemskap i en eller flere autorisasjonsordninger gjennom tilslutning, krever medlemskap i FinAut og relevant konsesjon/tillatelse fra Finanstilsynet 

3. Medlemskap for kandidater / rådgivere i en eller flere autorisasjonsordninger, meldt inn fra bedrift med medlemskap i autorisasjonsordning 

Medlemsmodell

 

Medlemsmodell med mulighet for medlemskap i FinAut (nivå 1):

 • gjør det enklere for ansatte utenfor autorisasjonsordningene å få tilgang til FinAuts tilbud
  • læremateriell og prøver
  • sjekklister
 • sikrer at innhold som er utviklet i fellesskap kun blir tilgjengelig for bedrifter som er medlemmer
 • sikrer finansiering av det arbeidet bedriftene ønsker at skal gjøres gjennom FinAut
 • åpner for at bedrifter som ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning kan bli medlem etter visse kriterier, og dersom det gagner bedriftene og næringen

 

Nivå 1: Medlem i FinAut

Logo for medlemsbedrifter i FinAut

Bedrifter kan søke om medlemskap og derigjennom slutte seg til bransjenormen God skikk og være med på å bygge tillit hos forbrukerne, selv om de ikke er tilsluttet en autorisasjonsordning.
Søknad og kriterier for å bli medlem i FinAut

Alle bedrifter som er medlemmer i FinAut kan velge å gi ansatte tilgang til tester eller andre frivillige ordninger etter nærmere avtale. For å bli autorisert, må den ansatte og bedriften være medlem i en autorisasjonsordning, se nivå 2.

Det kreves medlemskap i FinAut for å slutte seg til en eller flere autorisasjonsordninger. Som medlem i FinAut plikter bedrifter å sørge for at rådgivning overfor forbrukere gjøres av autoriserte medarbeidere eller autoriserte digitale rådgivningsløsninger. 

Avtale for medlemsbedrifter i FinAut som er bemanningsbyråer og gir medarbeidere mulighet til å ta kunnskapsprøver og andre prøver i FinAut

Avtale for medlemsbedrifter der medarbeidere kan ta tester utenfor en autorisasjonsordning


 

Nivå 2: Medlem i en autorisasjonsordning
 

Logo for FinAut

 

For å slutte seg til en autorisasjonsordning i FinAut, må bedriften inneha de relevante konsesjoner/tillatelser.

Medlemmer i en av eierorganisasjonene Finans Norge og Verdipapirfondenes forening kan bli medlem av en autorisasjonsordning uten søknadsbehandling. Bedriften trenger kun å fylle ut aktuell tilslutningsavtale. Bedrifter som ikke er medlem av Finans Norge eller Verdipapirfondenes forening, kan søke om tilslutning. Søknaden skal inneholde en presentasjon av bedriftens økonomi, eierstruktur, betjeningskonsept og annen relevant informasjon. Les mer om hvordan du søker medlemskap i FinAut

En bedrift som er tilsluttet en av FinAuts ordninger, skal også være medlem i FinAut (nivå 1) og er forpliktet til at alle som er omfattet av ordningen meldes inn og blir autorisert i den aktuelle ordningen.

FinAut tilbyr følgende autorisasjonsordninger:

 • Sparing og investering 
 • Kreditt 
 • Usikret kreditt
 • Skadeforsikring 
 • Personforsikring
 • Næringsliv Personforsikring
 • Næringsliv Skadeforsikring
 • Inkasso
   

Bedriftene har ansvar for tilstrekkelig kompetanseutvikling for kandidat frem til autorisasjon, samt til å følge opp at autoriserte rådgivere vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse jevnlig, og at rådgivning skjer i tråd med reglene for God skikk. 

Bedrifter som er tilsluttet FinAut, følger et felles regelverk og har ordningene som en del av sin løpende internkontroll. FinAut følger opp bedriftene gjennom internkontroll, bedriftsbesøk og tilsyn.

 

Nivå 2: Medlem i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

Bedrifter som har rådgivningsløsninger som de vil kvalitetssikre og eventuelt få autorisert, kan melde seg inn i Autorisasjonsordningen for robotrådgivere for å få tilgang til nødvendig søknadsmateriell og detaljerte sjekklister med krav for autorisering.

Det kreves medlemskap i FinAut og tilslutning til autorisasjonsordningen for aktuelt fagområde roboten gir råd innenfor.

Les mer om å søke medlemskap

Les mer om Autorisasjonsordningen for robotrådgivere

Autoriserte robotrådgivere blir registrert i et felles register på finaut.no


 

Nivå 3: Kandidater og rådgivere i en autorisasjonsordning

Det er bedriftsansvarlig som melder inn kandidat i en autorisasjonsordning. FinAut tilbyr følgende autorisasjonsordninger:

 • Sparing og investering 
 • Kreditt 
 • Usikret kreditt
 • Skadeforsikring 
 • Personforsikring
 • Næringsliv Personforsikring
 • Næringsliv Skadeforsikring
 • Inkasso

 

Autorisasjonsmerker

 


For å bli autorisert innenfor ordningene er det ulike krav som må oppfylles. Dette varierer mellom fagområdene.
Les om hvordan bli autorisert

Autoriserte rådgivere har ansvar for å:

 • innfri kravene til kompetanseutvikling og -oppdatering
 • utføre rådgivning og salg i overensstemmelse med God skikk
 • forholde seg lojalt til FinAuts regelverk

Autoriserte rådgivere blir registrert i et felles register over autoriserte og kan søkes opp ved navn av kunder eller andre, se registeret på finaut.no

Du kan ikke bli autorisert rådgiver uten å være ansatt i en bedrift som er tilsluttet en autorisasjonsordning, men du kan ta kunnskapsprøvene som privatist.
Les mer om påmelding og prøvegjennomføring som privatist