Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har som oppgave å drive og videreutvikle næringens autorisasjonsordninger. Eierorganisasjonene er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. Organisasjonen ble etablert 1.1.2014.

FinAut er finansnæringens operative verktøy på kompetanseområdet og har som mål å sikre kvalitet i salg og rådgivning.

Arbeidet er tredelt:

 • Kompetansestandarder utvikles og forvaltes innenfor alle fagområder der lovverket stiller krav for privatmarkedet og andre fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig. Standardene kommer til uttrykk gjennom fagplaner. I de fleste tilfeller er det etablert en nasjonal autorisasjons – eller godkjenningsordning med utgangspunkt i fagplanen. 
 • Forutsetningen for troverdighet er at finansnæringen kan dokumentere etterlevelse av kompetansestandarder og autorisasjonsordninger. En hovedoppgave er derfor å føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller forpliktelsene som følger av FinAuts regelverk.
 • FinAut er finansnæringens kompetansesenter i etikk med vekt på rådgivningsprosesser. Forvaltning av bransjenormen God skikk er en hovedoppgave.

Kontaktinfo finnes her>>

FinAuts årsrapporter og 10-års jubileumshefte finnes her >>

De nasjonale ordningene

AFR - Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (etablert i 2009)

Autorisasjonsordningen i skadeforsikring (etablert i 2013) (tidligere GOS)

Autorisasjonsordningen i kreditt (etablert i 2016)

Autorisasjonsordningen i personforsikring (etablert i 2019)

 

Kvalitetssikring


Omgivelsene skal ha innsyn i FinAuts arbeid.  Det gir grunnlag for legitimitet og troverdighet. Gjennom åpenhet, dialog og kvalitetssikringstiltak synliggjør FinAut innholdet i kompetansekravene og metodene for dokumentasjon av kompetanse. 

1. Internkontroll i tilsluttede bedrifter:

 • FinAut fører tilsyn med praktisk avvikling av prøver og gjennomfører bedriftsbesøk, bl.a. for oppfølging av God skikk og oppdatering av kompetanse.
 • Bedriftene leverer årlig rapport til FinAut om sitt compliance-arbeid.

2. Dialog med FinAuts interessenter

FinAut har regelmessige kontaktmøter med Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Finansportalen, Finansforbundet og Finansklagenemnda. Målet er å innhente synspunkter på virksomheten og innspill mht. fremtidig utvikling.

3. Forankring og kalibrering

FinAut tilbyr ulike møteplasser for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og påfyll av ny kunnskap. Dette er viktig for å sikre at autorisasjons- og godkjenningsordningene fremstår på en og samme måte i alle tilsluttede bedrifter. Skulle det f.eks. spre seg et inntrykk av at regelverket praktiseres forskjellig, ville det være uheldig. Systematisk bruk av FinAuts møteplasser gjør det dessuten mulig å innhente innspill og diskutere og forankre utviklingsprosjekter.

4. Annen kvalitetssikring 

Testdatabasen

 • Alle oppgaver overvåkes ved hjelp av uttak av statistikk
 • Alle oppgaver gjennomgås en gang pr år
 • Nye oppgaver kvalitetssikres av utvikler, emneansvarlig og testpedagog

Rammeverk og veiledninger

Rammeverk og veiledninger virker kalibrerende og sikrer at prøvene gjennomfø­res på en ensartet måte. Det foreligger veiledning for praktisk prøve AFR, praktisk prøve GOS og prøve i etikk (Samtalen)

Internkontroll i FinAuts sekre­tariat

Jevnlige egenkontroller og revisjoner gjennomføres i tråd med årshjul. Ledelsen gjennomgår internkontrollarbeidet for styret ved årsskiftet.

Evaluering av arbeidet i styret og fagrådene

Arbeidet i FinAuts organer evalueres en gang pr. år. Metode: Spørreskjema som fylles ut anonymt.

FinAuts regelverk

Årlig gjennomgang for å

 • sikre at regelverket tilpasses den faglige utviklingen i FinAut
 • rette opp uklarheter slik at regelverket er så tydelig som mulig

 

Risikovurdering

«Policy for informasjonssikkerhet» ligger til grunn for arbeidet. To overordnede risikokategorier er definert:

 • hendelser som medfører at uvedkommende får tilgang til informasjon om de ulike finansforetakenes finansielle rådgivere
 • hendelser som kan undergrave registerets tillit og omdømme

Fullstendig gjennomgang av risikovurderingen gjøres hvert tredje år med mindre vesentlige endringer utløser behov for hyppigere vurdering.