Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut) har som oppgave å drive og videreutvikle næringens autorisasjonsordninger. Eierorganisasjonene er Finans Norge og Verdipapirfondenes forening. Organisasjonen ble etablert 1.1.2014.


FinAut er finansnæringens felles kompetanseverksted og har som mål å sikre kvalitet i salg og rådgivning. Arbeidet er tredelt:

 • Standarder for minimumskompetanse utvikles både på områder der lovverket stiller krav og på andre områder der det er faglig hensiktsmessig. Standardene kommer til uttrykk gjennom fagplaner. I de fleste tilfeller er det etablert en nasjonal autorisasjons – eller godkjenningsordning med utgangspunkt i fagplanen. 
 • Forutsetningen for troverdighet er at finansnæringen kan dokumentere etterlevelse av kompetansestandarder og autorisasjonsordninger. En hovedoppgave er derfor å føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller forpliktelsene som følger av FinAuts regelverk.
 • FinAut er finansnæringens kompetansesenter i etikk med vekt på rådgivningsprosesser. Forvaltning av bransjestandarden God skikk er en hovedoppgave.

Kontaktinfo finnes her.

De nasjonale ordningene

AFR - Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (etablert i 2009)

Autorisasjonsordningen i skadeforsikring (etablert i 2013) (tidligere GOS)

Autorisasjonsordningen i kreditt (etablert i 2016)

Autorisasjonsordningen i personforsikring (etablert i 2019)

 

 Pressekontakter

   

Adm. dir.: Siv Seglem

Telefon: 23 28 44 50 / 913 51 081

siv@finaut.no

Styreleder: Gry Nergård

Telefon: 23 28 42 28 / 990 05 080

gry.nergard@finansnorge.no

 

 

Kvalitetssikring


Omgivelsene skal ha innsyn i FinAuts arbeid.  Det gir grunnlag for legitimitet og troverdighet. Gjennom åpenhet, dialog og kvalitetssikringstiltak synliggjør FinAut innholdet i kompetansekravene og metodene for dokumentasjon av kompetanse. 

1. Internkontroll i tilsluttede bedrifter:

 • FinAut fører tilsyn med praktisk avvikling av prøver og gjennomfører bedriftsbesøk, bl.a. for oppfølging av God skikk og oppdatering av kompetanse.
 • Bedriftene leverer årlig rapport til FinAut om sitt compliance-arbeid.

2. Dialog med FinAuts interessenter

FinAut har regelmessige kontaktmøter med Finanstilsynet, Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Finansportalen, Finansforbundet og Finansklagenemnda. Målet er å innhente synspunkter på virksomheten og innspill mht. fremtidig utvikling.

3. Forankring og kalibrering

FinAut tilbyr ulike møteplasser for å tilrettelegge for erfaringsutveksling og påfyll av ny kunnskap. Dette er viktig for å sikre at autorisasjons- og godkjenningsordningene fremstår på en og samme måte i alle tilsluttede bedrifter. Skulle det f.eks. spre seg et inntrykk av at regelverket praktiseres forskjellig, ville det være uheldig. Systematisk bruk av FinAuts møteplasser gjør det dessuten mulig å innhente innspill og diskutere og forankre utviklingsprosjekter.

4. Annen kvalitetssikring 

Testdatabasen

 • Alle oppgaver overvåkes ved hjelp av uttak av statistikk
 • Alle oppgaver gjennomgås en gang pr år
 • Nye oppgaver kvalitetssikres av utvikler, emneansvarlig og testpedagog

Rammeverk og veiledninger

Rammeverk og veiledninger virker kalibrerende og sikrer at prøvene gjennomfø­res på en ensartet måte. Det foreligger veiledning for praktisk prøve AFR, praktisk prøve GOS og prøve i etikk (Samtalen)

Internkontroll i FinAuts sekre­tariat

Jevnlige egenkontroller og revisjoner gjennomføres i tråd med årshjul. Ledelsen gjennomgår internkontrollarbeidet for styret ved årsskiftet.

Evaluering av arbeidet i styret og fagrådene

Arbeidet i FinAuts organer evalueres en gang pr. år. Metode: Spørreskjema som fylles ut anonymt.

FinAuts regelverk

Årlig gjennomgang for å

 • sikre at regelverket tilpasses den faglige utviklingen i FinAut
 • rette opp uklarheter slik at regelverket er så tydelig som mulig

 

Risikovurdering

«Policy for informasjonssikkerhet» ligger til grunn for arbeidet. To overordnede risikokategorier er definert:

 • hendelser som medfører at uvedkommende får tilgang til informasjon om de ulike finansforetakenes finansielle rådgivere
 • hendelser som kan undergrave registerets tillit og omdømme

Fullstendig gjennomgang av risikovurderingen gjøres hvert tredje år med mindre vesentlige endringer utløser behov for hyppigere vurdering.

 

Rolledeling mellom FinAut og andre aktører

 

FinAut har ansvar for å:

 • overvåke regelverksutvikling som gjelder kompetansekrav knyttet til salg og rådgivning
 • utarbeide kompetansestandarder/fagplaner for ulike fag- og produktområder
 • utarbeide fagplaner for oppdatering av kompetanse
 • dokumentere kompetanse og oppdateringer gjennom nasjonale prøver og/eller internkontroll
 • føre tilsyn med at tilsluttede bedrifter oppfyller de forpliktelsene som følger av FinAuts regelverk
 • være næringens kompetansesenter innenfor etikk, forvalte bransjenormen God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling og tilby skreddersydde læremidler på dette området
 • utvikle mekanismer som sikrer at det materielle innholdet i God skikk løftes over i digitale kanaler
 • ivareta samarbeidet med finansbedrifter, utdanningsinstitusjoner og øvrige underleverandører

Bedriftene har ansvar for å:

 • utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller FinAuts kompetansestandarder.
 • bidra til at de samlede rammebetingelsene for kundebehandlingen er entydige (ref. organisatoriske forutsetninger og lederansvar, se motstående side)
 • forholde seg lojalt til FinAuts regelverk og forvalte de oppgaver som i henhold til regelverket er delegert til bedriftene, herunder å
  • administrere kandidater
  • gjennomføre prøver
  • følge opp autoriserte og medarbeidere
 • gjennomføre internkontroll og rapportere til FinAut en gang pr år
 • følge opp og rapportere brudd på God skikk

Autoriserte og godkjente rådgivere og selgere har ansvar for å:

 • innfri kravene til kompetanseutvikling og -oppdatering
 • utføre rådgivning og salg i overensstemmelse med God skikk
 • forholde seg lojalt til FinAuts regelverk

Eierorganisasjonene har ansvar for å:

 • synliggjøre FinAut i det offentlige rom og overfor medlemsbedrifter
 • løfte frem  bransjestandarden God skikk og bidra til implementering av reglene
 • tematisere interesse- og målkonflikter