Rapporter og publikasjoner
Under finner du tidligere rapporter og publikasjoner.

Strategi 2024-2027

I strategiperioden 2024-2027 vil teknologi, regelverk, kunstig intelligens og bærekraft være viktige drivere.

I skiftende økonomiske tider øker behovet for veiledning, kunnskap, samt god og trygg rådgivning. FinAut skal autorisere rådgivning og har som mål å styrke rollen sin som næringens kompetansesenter for etikk og øke kjennskapen til bransjenormen God skikk gjennom godt læremateriell.

Strategi 2024-2027 (PDF)

Årsrapport 2023

Over 10 000 rådgivere er autoriserte og gir råd til forbrukere hver dag. Det er avgjørende at rådgivernes kompetanse er av så høy kvalitet og relevant, også i skiftende tider. Gjennom dugnadsarbeidet er FinAut godt rustet og beredt til å tilpasse autorisasjonsordningene til så vel teknologisk utvikling som skiftende økonomiske tider, styrking av forbrukervernet og krav til en bærekraftig samfunnsutvikling.

Dette er noen av høydepunktene fra 2023:

 • Styrket og fornyet opplæring i bransjenormen God skikk
 • Personlig økonomi fagplanen er fornyet og forbedret
 • Oppstart kompetanseløft om sammenhengen mellom økonomi og psykisk helse
 • Ny autorisasjonsordning for Usikret kreditt
 • Låneformidlere som gir råd om boliglån kan autoriseres i Kreditt
 • Første autoriserte robotrådgiver i personforsikring
 • Autorisasjonsordning for inkassobransjen er under utvikling
Årsrapport 2023 (PDF)

Årsrapport 2022

Finansnæringens rådgivere er uten tvil viktigere enn noen gang. I 2022 lærte vi et nytt ord: Dyrtid, og etterspørselen etter god råd økte.

Alt utviklingsarbeid for å holde FinAut relevant skjer gjennom dugnadsinnsats, og medlemsbedriftenes utrettelige innsats må fremheves spesielt.

Dette er noen av høydepunktene fra 2022:

 • Nytt materiell som styrker kompetansen om God skikk
 • Nye fagplaner i Grunnleggende personlig økonomi og Pensjonsrådgivning ble lansert
 • Etterutdanningsopplegg for rådgivere i forsikring er godkjent
 • Fristen for å autorisere robotrådgivere er satt til 31. desember 2023
 • Podcast om God skikk, personlig økonomi og etikk ble lansert
 • FinAut bidrar til å nå FNs bærekraftsmål på samfunns-, bedrifts- og individnivå

Målet på at vi lykkes med arbeidet vi gjør er den høye tilliten både bedrifter, myndigheter og forbrukere uttrykker til autorisasjonsordningene.

Årsrapport 2022 (PDF)

Årsrapport 2021

FinAut står fjellstøtt og nyter respekt i alle kretser, mye takket være en involverende arbeidsmetode preget av transparens og åpenhet. Ny strategi ble vedtatt som gjelder for de kommende fire årene. Finansnæringens kompetanseverksted skal fremdeles være fundamentet i virksomheten. Legitimiteten er FinAuts største aktivum og bygges og vedlikeholdes av mange parter i fellesskap.

Dette er noen av høydepunktene fra 2021:

 • En norsk sparerobot fikk tildelt verdens første autorisasjon i juni
 • De første rådgiverne i personforsikring og skadeforsikring næringsliv ble autorisert i november
 • Bærekraft er integrert i alle fagplaner og fjorårets oppdatering i etikk for ca. 10 000 rådgivere handlet om bærekraft
 • Ansatte som ikke skal autoriseres, har fått tilgang til materiell på Læringstorget og kan ta prøver
 • Autorisasjonsmerker og anbefalte titler for autoriserte rådgivere er publisert
Årsrapport 2021 (PDF)

Strategi 2021-2024

FinAut er, og må fortsatt være, den samlede finansnæringens viktigste verktøy når det gjelder å bygge tillit og styrke næringens omdømme.

Økt forbrukerbeskyttelse, krav til kompetanse og dokumentasjon av denne og krav til etikk, vil fortsatt være viktig i kommende strategiperiode.

Strategi 2021-2024 (PDF)

Årsrapport 2020

2019 markerte flere høydepunkter for FinAut. 10-års jubileum ble feiret i april, og ved slutten av året kunne vi se tilbake på følgende resultater:

 • Hele 7668 eksamener ble gjennomført
 • Flere enn 12 500 er autoriserte rådgivere
 • Forbrukerne er svært fornøyd med rådgivningen de får
 • Bransjenormen God skikk etterleves

Av utviklingsarbeid i 2019 lanserte FinAut blant annet autorisasjonsordningen i personforsikring og en ny fagplan for informasjonsgivere. Bærekraftig finans er tatt inn i alle ordningenes fagplan. Vi startet utredning av en autorisasjonsordning for forsikringsrådgivere i næringsliv og en pilot for digitale rådgivningsløsninger.

Årsrapport 2020 (PDF)

Årsrapport 2019

2019 markerte flere høydepunkter for FinAut. 10-års jubileum ble feiret i april, og ved slutten av året kunne vi se tilbake på følgende resultater:

 • Hele 7668 eksamener ble gjennomført
 • Flere enn 12 500 er autoriserte rådgivere
 • Forbrukerne er svært fornøyd med rådgivningen de får
 • Bransjenormen God skikk etterleves

Av utviklingsarbeid i 2019 lanserte FinAut blant annet autorisasjonsordningen i personforsikring og en ny fagplan for informasjonsgivere. Bærekraftig finans er tatt inn i alle ordningenes fagplan. Vi startet utredning av en autorisasjonsordning for forsikringsrådgivere i næringsliv og en pilot for digitale rådgivningsløsninger.

Årsrapport 2019 (PDF)

10 år med autorisering - jubileumshefte

 • Tidslinjen fra etablering til i dag
 • Gratulasjoner fra nåværende og to tidligere finansministre
 • Tilbakeblikk på hvorfor FinAut (da AFR) ble etablert
 • ..og mye mer
Ta en titt i heftet (PDF)

Strategi 2018-2021

FinAuts misjon er å sette standarder for rådgivning og annen kundebehandling i finansnæringen. FinAut er finansnæringens operative verktøy på kompetanseområdet, og skal utvikle og forvalte kompetansestandarder for privatmarkedet innenfor:

 • Alle fagområder der lovverket stiller krav
 • Andre fagområder der det er faglig praktisk og økonomisk hensiktsmessig
Strategi 2018-2021 (PDF)

Årsrapport 2018

I 2018 ble det gjennomført over 7 000 eksamener i bedriftene, hvorav nesten 5 000 var kunnskapsprøver.

Året var i stor grad preget av:

 • Implementering av "nye" God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling
 • Etablering av autorisasjonsordning i personforsikring
 • Arbeid med sjekklister for God skikk i digitale løsninger
Årsrapport 2018 (PDF)

Årsrapport 2017

I 2017 autoriserte FinAut 304 finansielle rådgivere, 904 i kreditt og godkjente 771 i skadeforsikring.

Årsrapport 2017 (PDF)

Årsrapport 2016

I årsrapporten for 2016 kan du blant annet lese om:

 • Resultater fra gjennomførte prøver
 • Hva kandidatene mener om Samtalen
 • Kompetanseoppdateringene
 • Hovedkonklusjoner fra internkontrollen, AFR og GOS
 • To rådgivere mistet sin AFR-autorisasjon
 • I 2016 har FinAut også
  • Utviklet Autorisasjonsordningen i kreditt
  • Jobbet med justering og utvidelse av God rådgivningsskikk
  • Opprettet nye fagråd i forsikring
  • Startet utvikling av ny innloggingsportal og nye websider
Årsrapport 2016 (PDF)

Årsrapport 2015

I årsrapporten for 2015 kan du blant annet lese om:

 • Finansnæringens etikkplakat forplikter bedriftene seg til å etterleve God rådgivningsskikk. I 2015 ble det meldt inn to saker til FinAut, i begge mistet rådgiveren sin AFR-autorisasjon
 • Det er gjennomført 3 182 kunnskapsprøver, 1 164 praktiske prøver og 924 prøver i etisk dilemma i 2015
 • Statistikk fra prøvene
 • Samtalen, FinAuts digitale revolusjon, gir hele 1 172 mulig veier å gå fra første klikk
 • Hovedkonklusjoner for internkontrollrapportering fra 2015, AFR og GOS
Årsrapport 2015 (PDF)

Årsrapport 2014

Finansnæringens autorisasjonsordninger ble etablert 1.1.2014 som en konsekvens av arbeidet med å samordne næringens ulike autorisasjons- og godkjenningsordninger. Ved utgangen av 2014 var det 6.318 autoriserte finansielle rådgivere i AFR, og 3.977 godkjente i ordningen for skadeforsikring, GOS

 • AFR markerte sitt fem års jubileum i 2014
 • Generalforsamling ble etablert med eierorganisasjonene Finans Norge og Verdipapirfondenes forening
 • Tverrgående fagråd etableres
 • Arbeidet i Finansnæringens autorisasjonsordninger har i 2014 vært preget av etablering av GOS som nasjonal ordning, gjennomføring av samordningstiltak, drift, kvalitetssikring og videreutvikling av to ordninger med svært ulikt ståsted, samt videreutvikling av kompetansestandard i kreditt og personforsikring
 • Utforming av ny strategi for Finansnæringens autorisasjonsordninger de kommende år ble påbegynt
 • ”Samtalen”, en elektronisk prøve for vurdering av etisk dilemma ble lansert
 • En autorisert finansiell rådgiver gis advarsel grunnet brudd på god rådgivningsskikk
 • Et elektronisk simuleringsprogram som grunnlag for gjennomføring av praktisk prøve i GOS blir godkjent
Årsrapport 2014 (PDF)