Kollegaer på kontoret
Forsikringsformidling og FinAut

Finanstilsynet har godkjent FinAut sin søknad.

FinAut har som bransjeorganisasjon fått godkjent sitt opplegg for etterutdanning for rådgivere og ledere som er autoriserte i forsikringsordningene. 

Dokumentasjon av 15 timer etterutdanning - hva gjør du? (kun for medlemmer)

Etterutdanningsopplegget for forsikringsformidling i Finans Norge: 
For personer som ikke er autorisert i Finansnæringens autorisasjonsordninger (PDF)

Har du spørsmål?

Vi har samlet spørsmål vi ofte får om forsikringsformidling og etterutdanning.

Spørsmål og svar om forsikringsformidling og etterutdanning

 

 

Krav til etterutdanning for forsikringsformidlere

Lovendringene som gjennomfører EU direktivet om forsikringsdistribusjon (IDD) i norsk rett trådte i kraft 1. januar 2022. Endringene stiller blant annet krav til kunnskap og kompetanse, og til etterutdanning. Etterutdanning skal for årene 2022 og 2023 være gjennomført og dokumentert innen 31. desember 2023. 

Kvalifikasjonskravene følger av forsikringsformidlingsloven kapittel 6 med utfyllende regler i forskrift om forsikringsformidling gitt av Finanstilsynet. Forskriften angir konkret hvilke emner som minst skal dekkes.   

Alle emnene opplistet i forskriftens § 2-3 ref. § 2-4 3. ledd må ikke dekkes hvert år, men temaene må planmessig dekkes med jevne mellomrom innenfor en tidsperiode. Også andre temaer vil kunne være relevant og forarbeidene til forskriften nevner for eksempel etikk, antihvitvasking og -terrorfinansiering, risikostyring og internkontroll. 

 

Etterutdanning i FinAut

Etterutdanningen (årlig oppdatering) er i dagens opplegg delt i fem deler: Fastsettelse av fagplan, valg av leverandør og utvikling av læringsinnhold, gjennomføring av etterutdanning, dokumentasjon og kontroll. Etterutdanningen skjer delvis i FinAuts regi og delvis hos medlemmene.

Etterutdanningen vil ta utgangspunkt i de allerede eksisterende kravene til årlig oppdatering for autoriserte. Videre har FinAut gjennomgått fagplaner og sikret at kravene er oppfylt blant annet ved å sette tidsangivelse og hvordan opplæringen skal dokumenteres og kunne kontrolleres. 

For mer informasjon om  etterutdanning, se egen samleside "Kompetanseoppdatering" på FinAut.no  

 

FinAuts bransjemal for tidsangivelse av opplæringsaktiviteter

Det er stort mulighetsrom for virkemidler og aktiviteter som kan benyttes til etterutdanning.

Bransjemalen er utviklet som en veiledning for å kunne dokumentere og tidfeste opplæringsaktiviteter fra FinAut, og resterende timer for å oppå kravet til 15 timers årlig etterutdanning.

Bransjemalen kan videre benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre roller som omfattes av kravet til etterutdanning. 

FinAuts bransjemal for tidsangivelse av opplæringsaktiviteter (PDF)


 

Krav til etterutdanning for andre grupper 

FinAut har ikke tilbud til etterutdanning for andre grupper enn autoriserte rådgivere og autoriserte ledere. Bortsett fra: Alle ansatte hos medlemmer i FinAut har tilgang til opplæring i etikk og bransjenormen God skikk. Denne opplæringen finnes i Læringstorget.   

Bransjemalen kan benyttes for å tidfeste aktiviteter for andre grupper som omfattes av kravet til etterutdanning. 

Finans Norge 

For ansatte i forsikringsforetak som er medlem av Finans Norge, og ansatte i forsikringsagentforetak som har avtale med disse, men som ikke er autorisert i FinAut, har Finans Norge jobbet med å få på plass et opplegg for etterutdanning. Finans Norge har fått godkjenning av opplegg for etterutdanning forsikringsformidling fra Finanstilsynet. For nærmere informasjon se Finans Norge sin hjemmeside og revidert fagplan fra 8. januar 2024.

Spørsmål om krav til etterutdanning for ansatte som er autorisert i FinAut kan sendes til: post@finaut.no 

 

 

KONTAKT OSS
Vibeke Høsteng
Vibeke Høsteng
Juridisk fagsjef
Telefon: 913 66 874