lqZS7lsIUuyqyJWP0dYPHU0DpRxvB1FRxmD3234KIFQkUcpV6TcvBauzhQRpTT5l
Diskusjon
Fagplaner for FinAut

Finansnæringens Autorisasjonsordninger er nasjonale autorisasjoner som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere.

Målet er å styrke kvaliteten for rådgivning overfor kunder. At alle rådgivere har den nødvendige kompetanse og etterlever God skikk, er av avgjørende betydning for kundene og viktig for tilliten til finansnæringen.

En felles kompetansestandard og prøving i et kontrollert miljø bidrar til å gi legitimitet og troverdighet.

Kompetansetrekanten

For å bli autorisert, forutsettes det at obligatoriske prøver er bestått: kunnskapsprøve, etikkprøve og praktisk prøve. Kombinasjonen av prøveformene som benyttes for å bli autorisert skal tilfredsstille kravet til en mest mulig helhetlig rådgiverkompetanse skissert i kompetansetrekanten med fagkompetanse, etisk kompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

Kompetansetrekanten til FinAut

 

Fagplaner og opplæring

Fagplanene gir en oversikt over faginnhold, stoffomfang, kunnskapskrav og kunnskapsnivå. Fagplanene gir også grunnlag for å utvikle relevante opplæringsopplegg fra bedriftene og opplæringsleverandørene. Alle fagplaner revideres og oppdateres av fagrådene i FinAut. De danner igjen grunnlag for oppdateringer i kunnskapsprøvene og i de praktiske prøvene.

 

Oppdatering av kunnskap

For å vedlikeholde og sikre oppdatert kompetanse hos alle rådgivere publiseres årlige oppdateringstemaer for hver ordning definert av fagrådene i en felles fagplan.

Kravet til oppdatering har som overordnet mål å sikre god rådgivning og omdømme ved at autoriserte rådgivere har oppdatert kunnskap. Fagplanen er en sammenfatning av hva fagrådene i Finansnæringens autorisasjonsordninger mener at rådgiverne skal repetere og være oppdatert på i det aktuelle året. Fagplanen kan oppdateres med nye temaer gjennom året.

 

Fagplaner for FinAut

 

Tverrgående emner

Tverrgående emner definerer felles kjernekompetanse for ansatte i finansbransjen. Fagplanen for tverrgående emner inneholder tre emneområder:

 • Bransjenormen God skikk
 • Etikk 
 • Grunnleggende regelverk
 • Bærekraftig finans

Fagplan Tverrgående emner (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)
 

 

Grunnleggende personlig økonomi

Grunnleggende personlig økonomi struktureres etter sentrale livshendelser. Fagplanen for grunnleggende personlig økonomi omfatter fire emneområder:

 • Fra barn til voksen
 • Inngang til arbeidslivet
 • Samliv og familieliv
 • Fra yrkesaktiv til pensjonist

Fagplan Grunnleggende personlig økonomi (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)
 

 

Sparing og investering 

Med finansiell rådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir, knyttet til plassering av kundenes finansielle formue. Ordningen er i første rekke rettet mot rådgivning av ikke-profesjonelle kunder i personmarkedet. Både finansielle rådgivere og de lederne som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal autoriseres. Fagplanene for sparing og investering omfatter seks emneområder:

 • Personlig økonomi 1
 • Personlig økonomi 2
 • Makroøkonomi
 • Finansmarkeder
 • Produktgrupper
 • Regelverk

Fagplan Sparing og investering (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

Pensjonsrådgiver

Formålet med fagplanen er å gi en detaljert oversikt over relevant fagkunnskap for pensjonsrådgivere som gir råd til privatpersoner. Emnene i fagplanen har anbefalte kunnskapsnivåer. Bedriftene må selv vurdere i hvilken grad og hva som er relevant for sine rådgivere. Fagplanen omfatter fem emneområder:

 • Folketrygd
 • Pensjon fra privat sektor
 • Offentlig tjenestepensjon
 • Privat sparing
 • Felles emner

Fagplan Pensjonsrådgiver (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

 

Kreditt

Med kredittrådgivning forstås den personlige veiledning som finansforetakenes rådgivere gir om kreditt til privatpersoner. Fagplanen omfatter både pantesikret og usikret kreditt (kredittkort og forbrukslån). Fagplanen inneholder seks emneområder;

 • Personlig økonomi 1
 • Personlig økonomi 2
 • Makroøkonomi
 • Rammebetingelser for kreditt
 • Kredittvurdering og kredittprodukter
 • Aktuelle sikkerheter og pantsettelse
 • Informasjon/forklaring til kredittkunden
 • Frarådingsplikt og løsningsforslag
 • Dokumenter i kredittbehandlingen og oppfølging i kredittens løpetid, innfrielse og mislighold

Hvis man er autorisert tidligere i sparing og investering er det ikke nødvendig å ta fellesområdene Personlig økonomi og Makroøkonomi på nytt.

Fagplan Kreditt (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)
 

 

Skadeforsikring 

Fagplanen for skadeforsikring omfatter alle selgere og rådgivere i distribusjonskanaler og som tilbyr det totale spekter av private skadeforsikringer, og deres nærmeste faglige leder. Fagplanen omfatter fem emneområder:

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk

Fagplan Skadeforsikring (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)
 

 

Personforsikring

Med personforsikring menes livsforsikring, ulykkesforsikring og sykeforsikring. Ansatte som distribuerer personforsikringer overfor forbrukere i selskaper som er tilsluttet ordningen skal være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse. Fagplanen omfatter seks emneområder:

 • Personlig økonomi
 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Rådgivning og behovsavdekking
 • Personforsikringsprodukter
 • Risiko og helsevurdering
 • Regelverk

Fagplan Personforsikring (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

 

Skadeforsikring næringsliv

Fagplanen for Skadeforsikring næringsliv omfatter alle selgere og rådgivere i distribusjonskanaler og som tilbyr det totale spekter av skadeforsikringer til næringslivet, og deres nærmeste faglige leder. Fagplanen omfatter fem emneområder

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Sikkerhetsforskrifter, ansvarsbegrensninger og skadeforebyggende arbeid
 • Skadeårsaker og skadeoppgjør
 • Regelverk for og bransjeavtaler for skadeforsikringsrådgivere

Fagplan for Skadeforsikring Næringsliv (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)

 

 

Personforsikring næringsliv

Fagplanen for Personforsikring næringsliv omfatter alle selgere og rådgivere i distribusjonskanaler og som tilbyr det totale spekter av personforsikringer til næringslivet, og deres nærmeste faglige leder. Fagplanen omfatter fem emneområder

 • Grunnleggende forsikringskunnskap
 • Generelle produkter
 • Rådgivning i personforsikring
 • Risiko og helsevurdering
 • Regelverk for og bransjeavtaler for personforsikringsrådgivere.

Fagplan for Personforsikring Næringsliv (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)
 


 

Rammeverk for digital kompetanse

Rammeverket bygger på innspill, undersøkelser og erfaringsutveksling internt i finansbransjen. Hensikten med rammeverket er å bruke det som et verktøy og referansedokument for utvikling av opplæringsmateriell.

Rammeverk for digital kompetanse (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til rammeverket)


 

Informasjonsgivere

Med EU-direktivet MiFID II som ble iverksatt 1. januar 2019 i Norge, ble det innført kompetansekrav for personer som gir informasjon om finansielle instrumenter, altså ikke bare ved investeringsrådgivning. Kravene gjelder ansatte i verdipapirforetak og tilknyttede agenter.

 • Fagplanen inneholder fire emneområder:
 • Finansielle markeder
 • Produktrelaterte problemstillinger
 • Lover, regler og retningslinjer
 • FinAuts kjernekompetanse: Grunnleggende regelverk, bærekraft, etikk og God skikk

Fagplan for informasjonsgivere (du må være medlem i FinAut for å få tilgang til fagplanen)