Bærekraft
Bærekraft i FinAut

Bærekraft er en driver i FinAuts strategi. Vi har definert hvilke av FNs bærekraftsmål virksomheten bidrar til å oppnå på samfunns-, bedrifts- og individnivå.

Finansnæringens samfunnsoppdrag

Finansnæringen spiller en viktig rolle i samfunnet. Alle har en eller annen avtale med en finansbedrift, enten det gjelder lån, forsikring, sparing, plassering, betalingsformidling eller andre tjenester.

Det gjelder landets innbyggere, så vel som bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter.

Eksempler på oppgaver finansnæringen løser for fellesskapet:

  • å gjøre økonomisk samspill mellom ulike aktører mulig
  • å bidra til økonomisk trygghet for den enkelte
  • å bidra til vekstkraft i næringslivet
  • å bidra til økonomisk stabilitet i samfunnet

FinAut er finansnæringens operative organ og bidrar gjennom sitt virke til finansnæringens samfunnsoppdrag på flere områder.

Se også Finans Norge sin side om bærekraft

 

FinAuts samfunnsansvar

Bærekraft er en driver i FinAuts strategi. FinAut har definert hvilke av FNs bærekraftsmål virksomheten bidrar til å oppnå på samfunns-, bedrifts- og individnivå. 

  • Bidrag til måloppnåelse gjennom FinAuts virke (misjon og rolle i finansnæringen)
  • Bidrag til måloppnåelse gjennom FinAuts drift (verdier, personalpolicy og daglig drift)

plansje-fn.pngFNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Illustrasjon: FN.no

 

 

Bidrag til måloppnåelse gjennom FinAuts virke

FinAuts misjon og rolle

FinAut bidrar til Trygg rådgivning for forbrukere i Norge ved å utøve sin misjon og sin rolle.

Selvreguleringen

Finansnæringen ønsker å løse sitt samfunnsoppdrag på en måte som gir kundene økonomisk trygghet og forutsigbarhet.

Ambisjonene er høyere enn bare å oppfylle krav i lov og forskrift. Gjennom selvregulering har bransjefellesskapet som mål å gjøre detaljert myndighetsregulering overflødig der det er naturlig at næringen selv setter standard.

 

Visjon, misjon, rolle

 

 

Bærekraft for FinAuts medlemmer og i autorisasjonsordningene

Forbrukeren etterspør bærekraftige produkter og bærekraft er en del av lovgivningen. Dette gir behov for kunnskap og kompetanse i finansnæringen.

FinAut sikrer kompetanse både for de som skal bli og de som er autoriserte rådgivere. Dette gjøres ved å bygge inn bærekraft som tema i autorisasjonsordningenes krav til kunnskap og kompetanse og i den årlige oppdateringen.

Det at bærekraft nå inkluderes i kundesamtalen, bidrar til både økt bevissthet hos forbrukere samtidig som det gir forbrukere muligheten til å ta bevisste og informerte valg.

For alle ansatte i medlemsbedriftene finnes det kurs og materiell i Læringstorget

 

 

FinAuts virke bidrar direkte eller indirekte til følgende bærekraftsmål:

 

Mål nr 8

8.10) Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å utvide tilgangen til og stimulere til bruk av bank- og forsikringstjenester og finansielle tjenester for alle.

 

Mål nr 10

10.2) Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

10.3) Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.

10.5) Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket.

 

Mål nr 16

 6.5) Betydelig redusere korrupsjon og bestikkelser i alle former.

16.b) Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

 

Mål nr 17

17.17) Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter: Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier.

 

Bidrag til måloppnåelse gjennom FinAuts drift

Verdier

FinAuts verdier er utarbeidet av de ansatte og definerer både ønsket adferd og arbeidsmetode.

Personalpolicy

FinAuts personalpolicy baserer seg på etiske retningslinjer, policy for likestilling og mangfold, livsfaseorientert personalpolitikk, avtaleverk mellom Finans Norge og arbeidstakerorganisasjonene samt Arbeidsmiljøloven.

Daglig drift

FinAut har ferdigstilte, igangsatte og planlagte tiltak for å bidra til bærekraftsmålene. Dette skal bl.a. redusere organisasjonens og de ansattes miljøavtrykk, samt øke bevisstheten rundt likestilling, inkludering og transparens.