Kontorbygninger
Autorisasjonsordningene i Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv

Autorisasjonsordningene i Personforsikring næringsliv og Skadeforsikring næringsliv er nasjonale autorisasjonsordninger som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på rådgivningen slik at kunden kan foreta gode og riktige valg.

For å sikre høy kvalitet, tillit og trygghet i kundebehandlingen skal rådgivere følge bransjenormen God skikk. 

Tidsplan

I forbindelse med implementeringen av forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD) i norsk lov, er kravet til dokumentasjon av kompetanse styrket. FinAut besluttet i september 2020 å opprette autorisasjonsordninger i personforsikring og skadeforsikring for næringsliv for å imøtekomme bedriftenes ønsker om felles bransjeautorisasjoner. I mai 2020 ble fagplanene publisert.

Autorisasjonsordningene er åpne for tilslutning. Kunnskapsprøvene, kartleggingstester og pensum i etikk og God skikk er publisert og finnes på våre innloggede sider.

Praktisk prøve og cases er utviklet og vil bli lansert i første halvår 2023. Det planlegges for sensorkurs for de som skal være sensorer i forsikring næringsliv i januar 2023. 

Finansbedriftene velger selv opplæringsopplegg, egenutviklet eller hos en opplæringsleverandør. Leverandørene SPAMA og KANFinans er oppdatert på innholdet i fagplanene og tilbyr relevant opplæring.

 

Hvem skal autoriseres?

Ansatte som distribuerer personforsikring og skadeforsikring overfor næringsliv i selskaper som er tilsluttet ordningen skal, jfr. Regelverk for FinAut § 2-1, være autoriserte. Kravet gjelder også ledere som har faglig oppfølgingsansvar for disse. Unntatt fra ordningene er rådgivere som jobber med industrikunder som faller utenfor FAL§1-3.

 

Krav til autorisasjon

Autorisasjon gis på grunnlag av:

  • bestått kunnskapsprøve i de emneområdene som er i fagplanene
  • bestått praktisk prøve
  • bestått etikkprøve
  • minimum 12 måneders yrkesrelevant praksis

Kravene er tilsvarende de øvrige autorisasjonsordningene i h.h.t. FinAuts regelverk § 3 – 1 med unntak av at praksiskravet er 12 måneder og ikke 6 måneder. Bakgrunnen for ett års praksis er autorisasjonsordningenes kompleksitet.

 

Kunnskapsprøver

Kandidatene i autorisasjonsordningene må testes i fagkunnskapen fra fagplanene. Oversikt over emnene kandidatene testes i finnes i fagplanene og antall spørsmål i de forskjellige emnene blir valgt etter vurdering av emnenes størrelse og viktighet. Tilgjengelig tid på kunnskapsprøvene følger FinAuts rutiner. Beståttprosent settes til det samme som det er for de øvrige autorisasjonsordningene. 
 

E-læringskurs i etikk og God skikk

Fra 2024 er det innført obligatorisk e-læringskurs i etikk og God skikk  for de som skal autoriseres.

 

Etikkprøve

Prøven i etikk er felles for alle ordninger i FinAut. Den består av en elektronisk prøve, der kandidaten blir presentert for et aktuelt case/etisk dilemma.
 

Bransjenormen God skikk

Innholdet i pensumet God skikk er justert noe for å tilpasses målgruppen. Dagens bransjenorm God skikk er utviklet for forbrukermarkedet.

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling skal danne utgangspunkt for tolkningen av det som er god forretningsskikk også for næringslivsrådgivere, men reglene innføres ikke som en norm for næringsliv. Forbrukerbeskyttelsen i lovverket gjelder ikke tilsvarende for profesjonelle kunder. Næringsliv har fått en egen del i kommentarutgaven for God skikk som danner grunnlaget for hvordan næringslivsrådgivere kan tilpasse God skikk til sin hverdag. Det er et mål at det er like høye krav til etisk og god rådgivning overfor næringslivskunder uten at FinAut innfører regler som kan gi næringslivskunder mer beskyttelse enn hva lovverket krever.
 

Praktisk prøve

Endelig rammer for de praktiske prøvene er utarbeidet og felles rammeverk og sensorveiledning vil bli lansert første kvartal 2023. Det planlegges for første sensorkurs i januar 2023. Informasjon vil bli gitt når det er klart for kandidater til å ta praktiske prøver. 

Det utarbeides flere kundecases med egne case for skadeforsikring og personforsikring. Det vil bli to måter å gjennomføre praktisk prøve på, rollespill og refleksjonssamtale. Bedriften bestemmer hvilken prøveform som gjelder for sine kandidater.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.
 

Fritaksordninger

FinAut jobber hele tiden mot forenkling og har delt kunnskapsprøvene i moduler. Dette skal øke «sømløsheten» og gjøre det enkelt for bedrifter og kandidater å bevege seg mellom ordningene etter hvert som kompetansebehovet endrer seg. Følgende fritaksordninger gjelder for: 

Kunnskapsprøver:

  • Prøve i tverrgående emneområder (grunnleggende regelverk og bærekraft) avlegges kun én gang.
  • Grunnleggende forsikring er fellesemner for privat og næringsliv og avlegges kun én gang.

Etikk:

  • Etikkprøven avlegges kun én gang

Praktisk prøve:

  • Praktisk prøve i forsikring næringsliv avlegges kun én gang. 

 

Overgangsordning

Det er besluttet en overgangsordning for erfarne rådgivere. Det vil være en overgangsordning på to år fra 01.05.2021
Dersom direktivet implementeres i norsk lov, må det tas hensyn til hva det besluttes der vedrørende overgangsordninger. FinAut tar derfor forbehold om dette og kommer med eventuelle justeringer.

 

Fritak for praktisk prøve for rådgivere med praksis

Opparbeidet praksis fritar for praktisk prøve. Bedriftene anbefales uansett å sette seg inn i regelverket og rammeverket for praktisk prøve. Kandidaten må ha minimum 2 års praksis innen utløpet av overgangsordningen, som er 01.05.2023, for å regnes som en erfaren rådgiver, og for å kunne ta del i fritaksordningen.

 

God skikk-test for næringsliv

Kandidat med opparbeidet praksis, og som slipper praktisk prøve, må i overgangsperioden testes i God skikk-reglene. Hensikten er at kandidaten skal kjenne godt til innholdet i kommentarutgaven for God skikk tilpasset næringslivsrådgivere.

Bedriften må sjekke om rådgiverpraksisen de har er i tråd med reglene for God skikk, eller om det trengs justeringer i interne opplæringsopplegg. Bedriften kan velge å ha strengere regler hva gjelder fritak, og for eksempel kreve at sine kandidater gjennomfører treningsopplegg eller praktisk prøve. Det er uansett bedriftenes ansvar at praksis skjer i tråd med God skikk.
 

Kompetanseoppdateringer

Det legges opp til samme krav til årlige kompetanseoppdateringer som på øvrige ordninger. Dette tilsvarer deler av det totale 15 timers kravet i IDD til etterutdanning. Vi henviser til FinAuts bransjemal for oppdateringer.

 

Bakgrunn og faglig forankring

 

 

KONTAKT OSS
Lisbeth Lervåg
Lisbeth Lervåg
Fagsjef Medlemskontakt
Telefon: 924 01 150