Etikk og god skikk er en bærebjelke i alle FinAuts fagplaner. Innholdet er identisk for alle ordninger. Målet er at kandidatene skal lære seg å:

• reflektere over rollen som rådgiver/selger og som representant for næringen

• oppdage etiske utfordringer og dilemmaer i arbeidshverdagen

• ta initiativ til å diskutere etiske utfordringer og dilemmaer

• håndtere etiske utfordringer og dilemmaer på en systematisk måte

• begrunne egne valg og standpunkter

God skikk ved rådgivning og annen kundebehandling

God skikk er anvendt etikk. Bransjenormen inneholder næringens egne kjøreregler for profesjonell kundebehandling. God skikk skal ligge til grunn for alle kundeopplevelser, ikke bare slike som har sitt utspring i fysiske kundemøter. Hensikten med opplæringen i etikk er å forankre innholdet i reglene og gi trening i en velegnet arbeidsmetodikk for håndtering av etiske dilemmaer.

Gå til God skikk

Kompetanseutvikling

Det er som hovedregel bedriftenes ansvar å utvikle og oppdatere kompetanse som tilfredsstiller kravene i fagplanene. Når det gjelder etikk, er det gjort et unntak fra denne rolledelingen. Det har to årsaker:

  • Bransjefellesskapet ønsker å forvalte næringens faglige ståsted, synliggjøre hvor næringen legger den faglige listen innenfor etikk og formidle enhetlige budskap om finansnæringens arbeid med etikk.
  • Felles utvikling av læremidler muliggjør målrettet opplæring som er tilpasset finansnæringens spesifikke behov.  Det er vanskelig å finne egnede læremidler i det åpne markedet.

Egenutviklede læremidler

Pensumheftet Mot og tillit

Heftet utgjør kjernen i alt lærestoffet og er et viktig referansepunkt for alle opplæringsaktiviteter knyttet til etikk. Det behandler overordnede temaer som for eksempel: Hva vil det si å være en profesjonell og ansvarlig rådgiver? Hvilke etiske prinsipper kan være til hjelp i møte med etiske dilemmaer? Hva er sammenhengen mellom etikk og butikk? (Mot og tillit er utviklet i samarbeid med Activa Humanistisk akademi.)

God skikk – kommentarutgave 

Kommentarutgaven til nye God skikk er foreløpig i betaversjon. I en overgangsperiode er tidligere versjon av kommentarheftet (til God rådgivningsskikk) tilgjengelig. I kommentarutgaven gjennomgås og utdypes de ulike reglene i God skikk. Heftet er ment å være et hjelpeverktøy for bruk av regelsettet i den praktiske arbeidshverdagen.

Simuleringsprogrammet Beslutningen

Beslutningen er en elektronisk simuleringsprøve som tester kandidaten i å drøfte etiske dilemmaer. Simuleringsprogrammet er bygget rundt Navigasjonshjulet, et verktøy som står sentralt i kandidatenes etikkpensum.

Beslutningen er bygget opp av moduler, som hver for seg og sammen akkumulerer, sporer og måler kandidatens interaksjon i henhold til metodikken i Navigasjonshjulet.

Poengsystemet følger etikkfagets krav til logikk og gyldighet i resonnementene. Det er i hovedsak denne egenskapen som skiller Beslutningen fra en kunnskapsprøve. Beslutningen tar høyde for meningsmangfold, og kandidaten har hele 1172 mulige veier å gå fra første klikk.

Veiledning til Beslutningen – elektronisk prøve i etikk

Veiledningen beskriver de ulike oppgavetypene kandidaten vil møte i Beslutningen. Det gis også eksempler på relevante, generelle resonnementer knyttet til etiske dilemmaer og referanser til de delene av fagplanen som kandidatene testes i. Målet er å gjøre det mulig for kandidaten å trene målrettet før prøven avlegges.

Eksempeldilemma

Et konkret etisk dilemma presenteres og gjennomgås – også dette for å muliggjøre trening. De ulike fasene i oppgaveløsingen er:

  • identifisere dilemmaet
  • finne relevante handlingsalternativer
  • vurdere disse handlingsalternativene
  • beskrive hvilke hensyn som står mot hverandre
  • konkludere og begrunne

Gå til opplæringsmateriell i etikk

Testing av kompetanse

I autorisasjonsordningene testes kandidatenes kompetanse i etikk i en kunnskapsprøve, en praktisk prøve og en elektronisk prøve.

1)      Kunnskapsprøven er en multiple choice-prøve med 15 spørsmål om etikk.

2)      Praktisk prøve har varierende form. AFR og Personforsikring har rollespill - GOS enten rollespill eller simulert prøve. I Autorisasjonsordningen for kreditt skal et antall autentiske kredittsaker vurderes. Målet er at kandidatene skal dokumentere at de kan anvende etikk-kompetansen i praktiske rådgivningssituasjoner, dvs. at God skikk brukes aktivt i kundekontakt.

3)      Samtalen er elektronisk prøve med virtuell sensor. Kandidaten skal identifisere og vurdere et dilemma for så å gi en begrunnet konklusjon. Programmet er bygget opp rundt Navigasjonshjulet som er kandidatens hovedverktøy ved behandling av etiske dilemmaer. 

Etikkhjørnet

Under overskriften Etikkhjørnet presenteres stoff av allmenn interesse – gjerne knyttet opp mot selger- og rådgiverrollene i finansnæringen. Det legges jevnlig ut undersøkelser der leserne får anledning til å vurdere etiske dilemmaer og stemme på ulike løsningsalternativer. Svarene oppsummeres og kommenteres av FinAuts etikkekspert, Anne Rose Røsbak Feragen, Activa Humanistisk akademi. 

Gå til Etikkhjørnet