FinAut har levert høringssvar til forslag til forskrift til forsikringsformidlingsloven (lov om forsikringsformidling). Loven tar sikte på å sikre samme kundebeskyttelse uavhengig av salgskanal og bidrar til at forsikringstakerne inngår forsikringsavtaler i samsvar med sine forsikringsbehov. FinAut støtter dette og mener at forslaget til forskrift er godt. 

I forslag til forsikringsformidlingsloven er det gitt hjemmel til departementet å gi forskrifter. Forslag til ny forskrift om forsikringsformidling mv. hadde høringsfrist 13. desember. 

Krav til kompetanse og etterutdanning

Gjennom FinAut har finansbransjen et godt operativt verktøy på kompetanseområdet. Dette sikrer tilstrekkelig profesjonalitet og kompetanse for å etablere et rammeverk for etterutdanning som har tilfredsstillende kvalitet og innhold og som kan ivareta medlemmenes behov over tid. 

FinAut har i sitt høringssvar gitt innspill knyttet til kravene om kompetanse og etterutdanning.

Hovedpunktene i høringssvaret er disse: 
•    FinAut vil søke om å få godkjent opplegg for etterutdanning som bransjeorganisasjon og vil prioritere dette arbeidet
•    Overgangsregler: Ber om overgangsregler fordi oppdateringsemner for 2022 er besluttet og foretakene trenger tid til å implementere
•    FinAut kan tidfeste årlige oppdateringer, ber om at foretakene slipper å telle timer


Forslag til forsikringsformidlingsloven (lov om forsikringsformidling) ble behandlet i finanskomiteen i Stortinget 7. desember som tilrår Stortinget å vedta loven slik den er foreslått. (med et lite unntak som ikke er relevant for FinAut).
Du kan følge saken her: Stortinget