2021-04-21

Bransjenormen God skikk: Kreditt, verdivurdering av bolig og sparing i aksjeklubb.

FinAuts disiplinærutvalg har behandlet en ny sak med en rådgiver, autorisert i Sparing og investering og Skadeforsikring og Kreditt og med en del års erfaring i flere finansinstitusjoner.   

God skikk regel nr. 1 – 5 og andre sentrale adferdsnormer

Bedriften meldte saken som brudd på God skikk-reglene punktene 1-5. Bedriften har også vist til interne handlingsregler i bedriften om personlige fordeler og korrupsjon og om habilitet.

Meldingen omfatter fem konkrete saker innenfor virkeområdet for kreditt. Sakene har likhetstrekk. Nedenfor gjengis en av sakene. Denne og de andre sakene kan leses i sin helhet her: https://www.finaut.no/god-skikk/brudd-pa-god-skikk/ 

Lån til refinansiering og kjøp av bil  

Saken gjaldt lån innvilget A og B våren 2020. A var da sykemeldt, men hadde innlevert til rådgiver en arbeidskontrakt for ny jobb. B hadde nylig kommet fra et annet land, og hadde innlevert arbeidskontrakt for fast jobb.  

De to ble innvilget et lån på ca. kr 5 000 000 med pant i bolig med oppgitt formål å flytte eksisterende boliglån og kjøp av bil. Rådgiver begynte på lånesaken før eiendommen var registrert på A og B og besluttet noen dager etter at hjemmel ble overført. Lånet ble utbetalt og overført til innfrielse av to lån som en i ettertid viste seg å tilhøre selger av boligen. Selger hadde kjøpt boligen noen måneder tidligere for ca. kr 4 300 000. Boligen ble i året før lagt ut for salg med prisantydning ca. kr. 4 800 000. På dagen for utbetaling ble hjemmel overført fra selger til A og B mot oppgitt kjøpesum tilsvarende det selger hadde betalt. 

Verdivurdering – hvor mye er tilvalg verdt?

To dager etter at hjemmel ble overført mottok Rådgiver en E-takst fra megler med verdi på ca. kr 5 500 000,-. Denne la rådgiver til grunn som verdi i saken, med innvilget lån tilsvarende 85% av taksten.  I E-taksten har megler ikke tatt hensyn til nylig salgspris. Som begrunnelse for økt verdi har megler angitt: «Flere tilvalg av høy kvalitet, utsikt. (…)».

Utbetalingen av lånet

Ved utbetalingen ble ca. kr 3 500 000,- overført mens resterende del overføres til A's konto.  Av korrespondansen fra depot kommer det frem at bedriften ba oppgitt restgjeld på lån med angivelse av lånene på kjøperne av boligen.  Det ble ikke reagert på låntakernes navn, men oppgitt restsaldo på to lån til selger.

Sparing i aksjeklubb

Av beløpet som ble utbetalt til lånekundenes konto, ble samme dag ett større beløp overført til konto tilhørende selger av boligen i en annen bank. Noen dager senere mottar så rådgiver på sin konto ett større beløp fra selger, mens rådgiver noen dager etter det igjen mottar på sin konto ett litt mindre beløp fra selger. Da Bedriften forelegger disse betalingene for rådgiver, bekrefter rådgiver å ha mottatt det nevnte beløp. Han forklarte at dette var sparing i en aksjeklubb der midlene skulle forvaltes av rådgiver for selger mens rådgiver var i farskapspermisjon. Beløpet skal være tilbakeført fra Rådgiver. 

Bedriftens anførsler

 • Rådgiver innvilget lån til en kjøper i forbindelse med en hjemmelsoverføring uten at dette ble gjort etter bedriftens særlige prosedyrer for dette (som kun tillater finansiering av oppgjør gjennom megler eller advokat),
 • at kjøpesummen var lav i forhold til taksten lånet var basert på
 • Rådgiver mottok av et beløp fra selger  

Rådgiver mener å ha fulgt bedriftens rutiner

 • Boligen var skjøtet over før boliglånet var diskontert
 • Formål er beskrevet i saken. Dette er god kredittskikk
 • Ikke en oppgave å følge med på hva kunden gjør med pengene etter at lånet er diskontert, dette er ikke oppgitt under opplæringen eller stillingsbeskrivelsen
 • Har informert om at selgeren av boligen investert i aksjer via rådgiver
 • E-takst var høyere da det ble bekreftet at boligen vil ha sjøutsikt (…) Rådgiver ringte også megler for å få en forklaring på dette.
 • Rådgiver fikk kontonummer fra kunde, som igjen hadde fått det fra banken. Depot burde ha stoppet diskonteringen da de ble informert om at lånet stod eventuelt på en annen.
 • Står ikke i kreditthåndboken at privatoppgjør ikke skal gjøres

Disiplinærutvalgets vurdering av brudd på bransjenormen God skikk

Disiplinærutvalget skal ta stilling til om rådgiveren har begått alvorlige eller gjentagende brudd på God skikk eller på andre sentrale atferdsnormer som er egnet til å svekke tilliten til personen med autorisasjon, til rådgivningen, saksbehandlingen eller til virksomheten, jf. FinAuts regelverk § 3‑8 bokstav b). Disiplinærutvalget skal ifølge samme bestemmelse så ta stilling til om eventuelt brudd skal ilegges sanksjon.

Beløpet rådgiver mottok fra selger

Disiplinærutvalget har stor forståelse for at bedriften reagerte skarpt på saksforholdet som beskrevet, når det gjelder at rådgiver har mottatt en stor del av det lånebeløp til sin konto etter overføring fra eiendomsselger. Det fremstår som klart at bedriftens handlingsregler her er brutt, ved at rådgiver opptrådte på en måte som kan skade bedriftens omdømme.

I hvilken grad tanken var at rådgiver skulle bli personlig begunstiget fra selger ved disse transaksjonene, slik at det foreligger økonomisk utroskap eller "Personlige fordeler og korrupsjon" slik bedriftens interne handlingsregel lyder, er det da ikke nødvendig for Disiplinærutvalget å ta stilling til.

Rådgiver har også en autorisasjon i Sparing og investering, og skal derfor vite at man som privatperson ikke lovlig kan stå for verdipapirforvaltning av midler "på privaten", langt mindre gjøre dette som bankansatt kredittmedarbeider.

Det er også kritikkverdig og i strid med God skikk-reglene punkt 2 og 6. Regel 2 første punktum krever at «Kundebehandlingen skal være «redelig og profesjonell» mens regel nr. 6 sier følgende:

«Kundens interesser skal gå foran bedriftens og ansattes interesser. Interessekonflikter skal identifiseres og motvirkes. Dersom dette ikke er mulig, skal kunden informeres tydelig om interessekonflikten før avtale inngås.»

Dette er også et brudd på Bedriftens handlingsregel 6.2 Interessekonflikter: «Medarbeidere skal også være særskilt varsomme og bevisste ved private handler knyttet til eiendom, finansielle instrumenter og verdipapirer».

I saken er det ikke bare privat handel med verdipapirer, men handel på vegne av kunde finansiert av lån bevilget av rådgiver.

Verdivurdering av bolig

Det forhold at rådgiver uten nærmere anmerkning eller undersøkelse la til grunn en vesentlig annen takst for eiendommen i finansieringslånet enn det kundene selv hadde kjøpt eiendommen for, reiser spørsmål etter God skikk reglene punkt 1 og 2, knyttet til om kundebehandlingen var «basert på et fullgodt grunnlag» og om «kundens interesser og behov blir ivaretatt på beste måte».

Også bedriftens handlingsregel er brutt, ved at rådgiver åpenbart har hatt en relasjon til selger samtidig med behandlingen av lånesøknader fra kjøperne.

I de øvrige sakene kan det fremstå som om rådgiver i noen grad har stått for en automatisert kredittinnvilging opp til 85% av takst/verdivurdering uten særlig analyse av grunnlaget for økte verdsettelser. Disiplinærutvalget finner likevel ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at det her foreligger brudd med bedriftens handlingsregler eller bransjenormen God skikk.

Bedriftens rutiner

Disiplinærutvalget vil i den forbindelse også reise spørsmål ved om bedriften har hatt tilstrekkelig rutiner og opplæring i tematikken, og i tilstrekkelig grad motvirket en kultur for kundeakkumulasjon ved opplåning til 85% av oppjustert takst/verdi.

Det er ikke klart grunnlag for å konkludere med at rådgiver i for liten grad har fulgt opp lånekundenes bruk av lånemidler.

Vurdering av sanksjoner

I henhold til FinAuts regelverk § 3-8 bokstav b) kan Disiplinærutvalget ilegge følgende sanksjoner:

 1. Advarsel. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.
 2. Fratakelse. Inntil 3 år avhengig av alvorlighetsgrad. I tillegg kan det gis relevante sanksjoner avhengig av alvorlighetsgrad. For eksempel tilleggsopplæring og veiledning og kontroll.

Det fremgår videre at følgende forhold særlig bør vektlegges i vurderingen av saken:

Handlingens grovhet, om kunder, markedets integritet eller bransjens omdømme er blitt skadelidende, den ansattes stilling og erfaring, den ansattes medvirkning til opplysning i saken, tiden mellom handlingen og behandling av sanksjonssaken, om advarsel tidligere er gitt samt finansbedriftens rolle.

Bruddene på Handlingsregel 3 og andre grunnleggende regler i saken er svært alvorlige.

Rådgiver har lang erfaring fra bransjen, noe som trekker i retning av at bruddet bør sanksjoneres. Disiplinærutvalget finner det kritikkverdig at rådgiver synes å mangle kunnskap om eller forståelse for grunnleggende krav om at rådgiver ikke i noe tilfelle skal kan være direkte eller indirekte mottaker av lånebeløp rådgiver innvilger. 

Disiplinærutvalget utelukker ikke at bedriftens kunder har blitt skadelidende, uten at dette momentet vektlegges i saken. Uansett er Disiplinærutvalgets vurdering at bransjens omdømme kan bli vesentlig svekket av rådgivers handlinger.

Disiplinærutvalget har etter en samlet vurdering funnet at fratakelse av autorisasjon for Kreditt og Sparing og investering for atten – 18 - måneder er en riktig reaksjon i saken.

Disiplinærutvalget vurderer også at rådgiver må avlegge og bestå Tverrgående Emner før   autorisasjonen i Skadeforsikring kan brukes.

Disiplinærutvalgets konklusjon

Rådgiver fratas autorisasjon i Kreditt og Sparing og investering (AFR) for 18 måneder. Fristen regnes fra det tidspunktet underretning om avgjørelsen er kommet frem til innklagede. I tillegg pålegges Rådgiver å avlegge og bestå kunnskapsprøven i Tverrgående Emner som vilkår for utøvelse av autorisasjon innen skadeforsikring.

 

Vedtak i anonymisert versjon.pdf