wf2VXKuSFPZDC7x6soesohV7TffT83UQo0mOprFgFLCivIHYRHwXGRHGsNUopKZ6

Når kunden inngår finansavtaler skal de få bedre kunnskap om virkninger og risiko

Forstår kundene virkningen og risikoen i avtalen de inngår? Ny finansavtalelov stiller en rekke krav og styrker forbrukervernet. De autoriserte rådgiverne må derfor oppdateres for å sikre kompetanse og gi trygg rådgivning.

FinAut og bransjen samarbeider om dette blant annet gjennom arbeid i fagrådene. Kravene til kunnskap og kompetanse, og til årlig oppdatering fastsettes i fagplaner.

Les hva fagrådsleder, advokat i Finans Norge, Lise Ljungmann Haugen sier om hvordan ny finansavtalelov påvirker rådgivere, bransjen og forbrukeren.

 

Økt forbrukervern

Et av hovedmålene med den nye loven er økt forbrukervern. Dette kommer både til uttrykk ved en annen ordbruk i loven, men også at tidligere ulovfestede rettsregler nå er søkt tatt inn i loven. Myndighetene har også hatt et mål å samle alle kunderegler om finansavtaler på et sted. Dette har medført at loven har fått et langt større omfang enn gjeldende lov – noe som kanskje ikke er så forbrukervennlig. Loven har som mål at kunden skal ha bedre kunnskap og ha forstått hvilke virkninger og risiko som den enkelte avtale har for vedkommende. Det er videre en klarere sammenheng mellom finansforetakets brudd på dets plikter etter lovgivningen og sanksjoner som kunden da kan gjøre gjeldende.

 finansavtalelov.jpg

Workshop ny finansavtalelov. Fra venstre: Rolf Mæhle, Vibeke Høsteng, Lise Ljungmann Haugen, Ingvild R. Røstbø, Anne Grete Nesset, Tobias Rabe Sti

 

Hvilken rolle vil ny finansavtalelov ha for bransjen og rådgiveren?

Det er for tidlig å si med sikkerhet. Det er fortsatt en rekke uklarheter med tanke på tolkning av ulike bestemmelser i den nye loven. For noen av disse uklarhetene får vi kanskje noen svar når departementet etter planen skal komme med nye forskrifter før sommeren. På andre områder vil avklaringene komme etter hvert gjennom rettspraksis, tolkningsuttalelser fra myndighetene og bransjepraksis. Vi kan dermed ikke si hvilken rolle loven vil få for den enkelte bransje/rådgiver med to streker under svaret. Betydningen av loven avhenger også av området man jobber under. Utover dette kan vi kanskje dele lovens betydning inn i tre kategorier:

1) Der lovbestemmelsene er videreført og kanskje omskrevet, men ikke ment å gjøre noen faktiske endringer sammenlignet med gjeldende rett.

2) Der nye generelle krav til informasjon, ivaretakelse av kundens behov og interesser, veiledning osv. vil slå inn slik at man vil få endringer i rutiner, retningslinjer og krav til dokumentasjon i de enkelte foretakene.

3) Områder der det er gjort materielle endringer sammenlignet med gjeldende rett. Dette gjelder f.eks. innføring av avslagsplikt for kreditt i stedet for en frarådningsplikt.

Det sentrale er at bransjen og den enkelte rådgiver må ta med seg både de generelle pliktene som er tatt inn i lovens kap. 1-3 og 7-8, og de avtalespesifikke bestemmelsene i kap. 4,5 og 6 inn i sitt arbeid og i vurdering av hvilke konsekvenser dette får for kundebehandling i forkant av inngåelse av den enkelte avtale, selve avtalen og oppfølging av kunden i etterkant. Jeg tror at dokumentasjon og gjennomgang av rutiner knyttet til avdekking av kundens behov og informasjon og veiledning som gis i forkant av avtaleinngåelse vil bli sentralt for sikring av etterlevelse av den nye loven.

 

Lovsprosessen gir flere spørsmål enn svar

Ny finansavtalelov ble vedtatt etter en lovprosess som i stor grad har skjedd innenfor veggene i Justisdepartementet. Utover selve høringen høsten 2017 så har det ikke, gjennom åpen og transparent bruk av lovutvalg, arbeidsgrupper eller referansegrupper, skjedd konsultasjon med brukerne av loven.

Dette har etter bransjens oppfatning medført at en rekke spørsmål som kunne ha vært løst i forarbeidene, ikke har funnet sine svar. Dette medfører at veiledningen som forarbeidene til loven gir er begrenset sammenlignet med lover som er utarbeidet gjennom bruk av bredt sammensatte lovutvalg. Vi må dessverre anta at vi som følge av dette vil ha enda flere spørsmål enn normalt ved ny lov, som må avklares gjennom rettspraksis, tolkningsuttalelser og praksis mv. Dette vil ta tid.

 

Les mer om ny finansavtalelov på Finans Norge